Οργανωση - Λειτουργια - Διοικηση

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1935-36, όταν εκλέχθηκε ο πρώτος Πρύτανης (Καθηγητής Εμπορικής Οικονομίας Α. Σπουργίτης), το Πανεπιστήμιο ήταν υπό την εποπτεία και επιχορήγηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και διοικούνταν από τον Γενικό Διευθυντή και το Συμβούλιο της Σχολής.

Η οργάνωση και η λειτουργία του Ιδρύματος διέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Ν 4009/2011, όπως ισχύει). Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τότε ΑΣΟΕΕ) υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η οργανωτική μορφή του περιλαμβάνει:


Πρυτανικές Αρχές

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου αποτελούνται από τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές Πρύτανη.

Πρύτανης
Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης

Πρύτανης

Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 8 του Ν.4009/2011 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «Ο Πρύτανης ορίζει, για τη υποβοήθηση του έργου του, καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές του ιδρύματος ως αναπληρωτές πρύτανη, στους οποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του, με απόφασή του που εγκρίνεται από το Συμβούλιο. Με τη απόφαση ορισμού των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο. Ο αριθμός των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται στον Οργανισμό του ιδρύματος».

Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελείται από:

 1. τον Πρύτανη
 2. τους Κοσμήτορες,
 3. τους Προέδρους των Τμημάτων και μέχρι δύο ανά Σχολή, με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλλαγή των Σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων της κάθε Σχολής. Ο τρόπος καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη, η οποία εκδίδεται άπαξ,
 4. έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων, όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται για ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής,
 5. έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, με διετή θητεία, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, που εκλέγεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο με καθολική ψηφοφορία των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Η ακριβής σύνθεση και ο αριθμός των μελών της Συγκλήτου με δικαίωμα ψήφου, καθώς και οι προϋποθέσεις και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των ανωτέρω, προβλέπονται στον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι Αναπληρωτές του Πρύτανη και ο Γραμματέας του Ιδρύματος.


Σχολές

Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους.

Όργανα της Σχολής

 1. ο Κοσμήτορας,
 2. η Κοσμητεία και
 3. η Γενική Συνέλευση.

Τμήμα

Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών, των λεκτόρων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), που υπηρετούν σ’ αυτό.

Όργανα του Τμήματος

 1. Ο Πρόεδρος,
 2. η Συνέλευση του Τμήματος και, εφόσον έχουν συσταθεί Τομείς,
 3. ο Διευθυντής του Τομέα και
 4. η Γενική Συνέλευση του Τομέα.

Προσωπικό του Πανεπιστημίου

Το προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από τις εξής κατηγορίες:

 1. Το Διδακτικό Προσωπικό το οποίο διαρθρώνεται από:
  • Τους Καθηγητές. Οι Καθηγητές διακρίνονται σε Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (Καθηγητές), Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές, και σε Λέκτορες.
  • Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.).
  • Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π).
  • Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.).
  • Το Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ).
  • Τους Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους και
  • τους Διδάσκοντες με απόσπαση.
 2. Tο Διοικητικό Προσωπικό.

Οργανόγραμμα

επιλέξτε την παραπάνω εικόνα για μεγέθυνση


Όργανα του Ιδρύματος

Είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις των νόμων 4025/2011, 4076/2012 και 4115/2013.