Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Μελέτες για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Ηλίας Τζαβαλής

ISBN 978-960-9443-05-0
Τιμή: 50,00 €
Αριθμός σελίδων: 683
Έτος έκδοσης 2010


Ο τόμος αυτός αποτελεί μια έκδοση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη συμμετοχή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής για Στελέχη για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυση του. Όλα τα άρθρα που δημοσιεύονται στον τόμο έχουν υποβληθεί σε διαδικασία κρίσης, χρησιμοποιώντας ανώνυμους κριτές. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Περιεχόμενα Βιβλίου

 • "Νομισματική πολιτική και τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα: 1950-2000" - Κορλίρας Παναγιώτης
 • "Σύγκλιση επιτοκίων και διαχείριση διαθεσίμων κατά την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ 1994-2000" - Χριστοδουλάκης Νικόλαος
 • "Ανάλυση της δομής και λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος" - Λεκκός Ηλίας, Στάγγελ Ειρήνη και Πανδής Νικόλαος
 • "Η διαχείριση των χαρτοφυλακίων χρεογράφων των ελληνικών τραπεζών και η συνεισφορά της υπεραξίας που αυτά καταγράφουν στα κέρδη των τραπεζικών ομίλων" - Λιάπης Κωνσταντίνος  
 • "Εξελίξεις στη μόχλευση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την περίοδο 1993-2007" - Παγκράτης Σπυρίδων
 • "Επέκταση και αποτελεσματικότητα των ελληνικών τραπεζών στη νοτιοανατολική Ευρώπη" - Κουτσομανώλη-Φιλιππάκη Αναστασία, Σταϊκούρας Χρήστος και Τριαντόπουλος Χρήστος
 • "Οι επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια (2002-2007): Κερδοφορία και χρηματοπιστωτική σταθερότητα" - Στούμπος Γεώργιος, Καλύβας Λάμπρος και Τσικριπής Ιωάννης

Ενότητα II: Αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ελλάδα

 • "Κίνδυνος και αποδόσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών" - Αγγελίδης Τιμόθεος και Τεσσαρομάτης Νικόλαος
 • "Θέματα αποτελεσματικότητας στις διασυνδέσεις μεγάλων κεφαλαιαγορών και της ελληνικής αγοράς" - Αλεξάκης Παναγιώτης και Αλεξάκης Χρήστος
 • "Αξιολόγηση χαρτοφυλακίων του δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών που στηρίζονται σε προβλέψεις της σπρεντ των επιτοκίων" - Βρόντος Ιωάννης, Μελιγκοτσίδου Αονκία και Τζαβαλής Ηλίας
 • "Αμερόληπτες εκτιμήσεις συστηματικού κινδύνου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών" - Μηλιώνης Αλέξανδρος
 • "Εξελικτικοί αλγόριθμοι στην αποτύπωση χρηματιστηριακών δεικτών" - Δούμπος Μιχαήλ, Κονσολάκη Ευαγγελία και Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
 • "Υποδείγματα εκτίμησης VaR (αξίας σε διακινδύνευση) πριν και μετά την οικονομική κρίση του 2008" - Ντεγιαννάκης Σταύρος, Λειβαδά Αλεξάνδρα και Κανδηλώρου Ελένη
 • "Αξιολόγηση της επίδοσης των ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων με την χρήση της μεθόδου περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων" - Μπαμπαλός Βασίλειος και Φίλιππας Νικόλαος
 • "Η εκτίμηση των προτιμήσεων των επενδυτών με την χρήση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Η περίπτωση του δείκτη FTSE ΑSΕ 20" - Ρομπόλης Λεωνίδας
  "Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης όταν οι υποκείμενοι τίτλοι ακολουθούν διακριτές κατανομές" - Τοπάλογλου Νικόλαος
 • "Η σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της αγοράς όψεως και της αγοράς παραγώγων" - Καραθανάσης Γεώργιος και Σόγιακας Βασίλειος
 • "Χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών ταμείων" - Φράγκος Νικόλαος, Γιαννακόπουλος Αθανάσιος και Βρόντος Σπυρίδων
 • "Οικονομική μεγέθυνση και ο κλάδος των ακινήτων στην Ελλάδα" - Βλάμης Πρόδρομος, Καραγιάννης Στυλιανός και Μπένος Νικόλαος

Ενότητα III: Ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος

 • "Ρύθμιση της κεφαλαιαγοράς: Η θεωρία και η γένεση της εποπτείας στην Ελλάδα 1996-2004" - Θωμαδάκης Σταύρος.
 • "Η συμβολή του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών στην πρόσφατη κρίση και προτάσεις αναμόρφωσής του" - Γεωργούτσος Δημήτριος
 • "Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας εισηγμένων επιχειρήσεων: Συγκριτική ανάλυση" - Γεωργόπουλος Ευάγγελος και Μπένος Αλέξανδρος
 • "Παράγοντες που επιδρούν στην επιβίωση των δημοσίων εγγραφών στο ΧΑ: Μία νέα μεθοδολογική προσέγγιση" - Συριόπουλος Κωνσταντίνος και Λαλούντας Διονύσιος
 • "Τα τεκμαιρόμενα διαθέσιμα του ταμείου εγγύησης καταθέσεων ως εφαρμογή της θεωρίας των ενδεχομένων απαιτήσεων" - Επίσκοπος Αθανάσιος
 • "Η αντίδραση της αγοράς σε συναλλαγές προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες: Συμπεράσματα από το Χρηματιστήριο Αθηνών" - Λελεδάκης Γεώργιος, Ευθυμίου Βασίλειος, Κοντοπούλου Καλλιρρόη και Νεραντζίδης Μιχαήλ.


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr