Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων. Θεωρία και Πρακτική

Επίσκοπος Αθανάσιος

ISBN 978-618-81499-0-8
Τιμή: 35 €
Αριθμός Σελίδων: 512
Έτος έκδοσης 2014

Το βιβλίο περιλαμβάνει θέματα όπως οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων και χρεογράφων, η σχέση μεταξύ απόδοσης και κινδύνου, η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, η αντιπροσώπευση και η εταιρική διακυβέρνηση, η μερισματική πολιτική, η διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και η χρήση των παραγώγων στις εταιρικές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν μια εισαγωγή στο αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Επιχειρήσεων. Συνοπτικά τα περιεχόμενα του βιβλίου έχουν ως εξής:

Πρόλογος
1. Στόχοι και Διακυβέρνηση της Εταιρείας
2. Διαχρονική Ανάλυση της Αξίας του Χρήματος
3. Αποτίμηση Ομολόγων
4. Αποτίμηση Μετοχών
5. Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδυτικών Έργων
6. Σύγκριση Μεθόδων και Άλλα Θέματα Αξιολόγησης
7. Λήψη Αποφάσεων με τη Μέθοδο της Καθαρής Παρούσας Αξίας
8. Η Σχέση μεταξύ Απόδοσης και Κινδύνου στα Πλαίσια της Θεωρίας Χαρτοφυλακίου
9. Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων
10. Κόστος Κεφαλαίου και Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου
11. Επενδύσεις και Αναζήτηση Αξίας
12. Η Διαδικασία της Χρηματοδότησης και η Αποτελεσματικότητα των Αγορών
13. Λειτουργικός & Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος
14. Θεωρία Αντιπροσώπευσης και Εταιρική Διακυβέρνηση
15. Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης: Το Υπόδειγμα Κόστους - Οφέλους
16. Θεωρία Κεφαλαιακής Διάρθρωσης: Άλλες Προσεγγίσεις
17. Εταιρική Πολιτική Διανομής Μερισμάτων και Αγοράς Ιδίων Μετοχών
18. Βραχυπρόθεσμος Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
19. Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
20. Οι Εταιρικές Απαιτήσεις και οι Επενδύσεις ως Δικαιώματα
Ασκήσεις
Βιβλιογραφία και Αρθρογραφία
Γλωσσάριο
Λεξικό Αγγλικών Όρων
Θεματικό Ευρετήριο


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr