Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών

Λορεντζιάδης, Παναγιώτης
Μπουρλάκης, Κωνσταντίνος

ISBN: 978-960-98566-1-4
Tιμή: 60,00 €
Αριθμός Σελίδων: 762

Έτος έκδοσης 2008


Το σύγγραμμα χωρίζεται οργανωτικά σε έξι ευρύτερα θεματικά πεδία: Γραμμική Άλγεβρα (Κεφάλαιο 1), Διαφόριση Πραγματικών Συναρτήσεων (Κεφάλαια 2 και 3), Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων (Κεφάλαια 4 και 5), Ολοκληρωτικός Λογισμός (Κεφάλαιο 6), Διαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών (Κεφάλαιο 7), και σε Ειδικά θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στη Διοικητική και στην Οικονομική Επιστήμη (Κεφάλαιο 8).

Το βιβλίο ξεκινά με ένα Εισαγωγικό Κεφάλαιο όπου εκτίθενται συνοπτικά, με τη μορφή επανάληψης, βασικές μαθηματικές έννοιες, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστές στον αναγνώστη από την προπανεπιστημιακή του εκπαίδευση. Ο κύριος κορμός της δομής του βιβλίου χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια. Το Πρώτο Κεφάλαιο εξετάζει μεθόδους στη Γραμμική Άλγεβρα, θέτοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων. Το Δεύτερο Κεφάλαιο εισάγει την έννοια της παραγώγου και παρουσιάζει βασικές μεθόδους διαφόρισης συναρτήσεων μιας μεταβλητής. Το Τρίτο Κεφάλαιο επεκτείνει το διαφορικό λογισμό σε συναρτήσεις πολλών μεταβλητών επιτρέποντας τη μελέτη υποδειγμάτων όπου υπεισέρχονται πολλές μεταβλητές. Αντικείμενο του Τέταρτου Κεφαλαίου αποτελεί η βελτιστοποίηση συναρτήσεων μιας ή πολλών μεταβλητών, όταν δεν υφίστανται πρόσθετοι περιορισμοί ανάμεσα στις μεταβλητές που εμφανίζονται. Στο Πέμπτο Κεφάλαιο εξετάζονται προβλήματα βελτιστοποίησης, όταν υφίστανται περιορισμοί που δεσμεύουν τον τρόπο μεταβολής των μεταβλητών του προβλήματος. Ακολουθεί το Έκτο Κεφάλαιο, το οποίο εισάγει την έννοια του ολοκληρώματος και παρουσιάζει μεθόδους υπολογισμού του αόριστου και του ορισμένου ολοκληρώματος. Το Έβδομο Κεφάλαιο προχωράει στη μελέτη μοντέλων που περιλαμβάνουν διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις διαφορών. Το Όγδοο και τελευταίο Κεφάλαιο του βιβλίου προσφέρει μια παρουσίαση ειδικών θεμάτων εφαρμοσμένων μαθηματικών στη διοικητική και στην οικονομική επιστήμη, όπως επί παραδείγματι η θεωρία Παιγνίων, εφαρμόζοντας και επεκτείνοντας τις μαθηματικές μεθόδους των προηγούμενων κεφαλαίων σε συγκεκριμένα υποδείγματα της οικονομικής θεωρίας.

Το αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται το παρόν σύγγραμμα είναι κυρίως προπτυχιακού επιπέδου, αλλά οι συγγραφείς πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο συμπλήρωμα και σε επιλεγμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Οι συγγραφείς ελπίζουν ότι το παρόν βιβλίο θα χρησιμοποιηθεί και από ανθρώπους που αγαπούν τα μαθηματικά, και θέλουν να τα συνδέσουν με πρακτικά οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν όλους μας καθημερινά. Η χρήση των μαθηματικών δεν είναι πλέον αποκλειστικό προνόμιο και εργαλείο των παραδοσιακών επιστημών, αλλά είναι πια διάχυτη και εγκαταστημένη σχεδόν σε όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών. Ίσως και αυτό να είναι η μεγάλη "εκδίκηση" των μαθηματικών απέναντι στις άλλες επιστήμες. Ο βασιλιάς είναι ξανά πάνω στο θρόνο του: Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας των μαθηματικών.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr