Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Μαργαρίτα Κατσίμη

ISBN 978-618-81499-3-9
Τιμή: 35 € με ΦΠΑ
Αριθμός Σελίδων: 296
Έτος έκδοσης 2016

Η ανάλυση της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτική της Ε.Ε. συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω της σημασίας των πολιτικών αυτών για την πορεία της Ευρωζώνης και της ελληνικής οικονομίας.

Το βιβλίο χρησιμοποιεί εργαλεία της μακροοικονομικής θεωρίας για την ανάλυση και την αξιολόγηση των δύο αυτών βασικών μακροοικονομικών πολιτικών της Ε.Ε. χωρίς να προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης κατέχει το γνωστικό πεδίο της μακροοικονομικής. Κατά συνέπεια απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη που θα ήθελε να εμβαθύνει τις γνώσεις του στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωζώνης και στις συνέπειες της για τις οικονομίες των κρατών μελών.

Η δομή του βιβλίου αυτού επιτρέπει να διαβαστεί με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Σε όλα τα κεφάλαια τα βασικά κείμενα είναι μη τεχνικά και περιγράφουν με απλό τρόπο τις απαραίτητες οικονομικές έννοιες εφαρμοσμένες στις μακροοικονομικές πολιτικές της Ε.Ε.. Παράλληλα το απαραίτητο υπόβαθρο της μακροοικονομικής θεωρίας παρουσιάζεται σε πλαίσια και όλες οι μαθηματικές αναλύσεις σε παραρτήματα. Με αυτόν τον τρόπο ο μεταπτυχιακός φοιτητής με προπτυχιακές σπουδές σε μη οικονομικό πεδίο μπορεί να διαβάσει το βασικό κείμενο μαζί με επιλεγμένα υποβοηθητικά πλαίσια που εισάγουν με απλό τρόπο κάποιες έννοιες της μακροοικονομικής και να κατανοήσει τις Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε. μέσα από εμπειρικά παραδείγματα. Ταυτόχρονα, ο προπτυχιακός φοιτητής, ανάλογα με το έτος σπουδών του, μπορεί να προχωρήσει στη μελέτη των πιο τεχνικών πλαισίων και των παραρτημάτων και να εμβαθύνει περισσότερο στη μακροοικονομική θεωρία.

Το δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου εξετάζουν τη διαδικασία νομισματικής σύγκλισης στην Ε.Ε. από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος ως την υιοθέτηση του Ευρώ. Συγκεκριμένα το Κεφάλαιο 1 αναλύει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η σημασία της αξιοπιστίας της νομισματικής πολιτικής και ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο η συμμετοχή σε ένα σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να μειώσει τον πληθωρισμό. Στη συνέχεια αναλύεται η σημασία της ασυμμετρίας του ΜΣΙ καθώς και οι αιτίες που οδήγησαν στην προσωρινή κατάρρευσή του το 1992. Το Κεφάλαιο 2 παρουσιάζει την οικονομική λογική των κριτηρίων σύγκλισης για ένταξη στην Ευρωζώνη. Η κριτική αξιολόγηση των κριτηρίων αυτών πραγματοποιείται μέσα από το πρίσμα της μεταγενέστερης κρίσης της Ευρωζώνης. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 3 εξετάζεται το κόστος ένταξης σε μια νομισματική ένωση στο πλαίσιο της θεωρίας των Άριστων Νομισματικών Περιοχών. Μερικά από τα ερωτήματα που επιχειρεί να απαντήσει το κεφάλαιο αυτό είναι το κατά πόσο η Ευρωζώνη αποτελεί μια Άριστη Νομισματική Περιοχή καθώς και το πόσο αποτελεσματικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής είναι η υποτίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Τα επόμενα δύο κεφάλαια πραγματεύονται την άσκηση νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Το Κεφάλαιο 4 εξετάζει τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Επίσης παρουσιάζει τις βασικές μεταρρυθμίσεις στην άσκηση νομισματικής πολιτικής από τη δημιουργία της Ευρωζώνης ως σήμερα. Στη συνέχεια, το Κεφάλαιο 5 αναλύει μια από τις βασικότερες προκλήσεις για την άσκηση κοινής νομισματικής πολιτικής που είναι η απόκλιση την πληθωρισμών στην Ευρωζώνη. Μετά από μια εξέταση της πορείας του πληθωρισμού τις τελευταίες δεκαετίας στην Ε.Ε. παρουσιάζονται μερικές βασικές εξηγήσεις για τη διαφορετική εξέλιξη του πληθωρισμού στα επιμέρους κράτη μέλη της Ευρωζώνης

Τα τελευταία τρία κεφάλαια του βιβλίου είναι αφιερωμένα στη δημοσιονομική πολιτική. Το Κεφάλαιο 6 είναι πιο θεωρητικό από τα υπόλοιπα και εξετάζει τη χρησιμότητα άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής καθώς και αίτια δημιουργίας δημόσιου χρέους. Στη συνέχεια αναλύεται η αλληλεπίδραση δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε ένα πλαίσιο νομισματικής ενοποίησης. Το Κεφάλαιο 7 εξετάζει την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι ποιες αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου της Ευρωζώνης επέτρεψαν τη δημοσιονομική κρίση. Επιπλέον, αναλύονται οι βασικές μεταρρυθμίσεις της αρχιτεκτονικής της ΟΝΕ που επιχειρούν να διορθώσουν αυτές τις αδυναμίες. Τέλος, το Κεφάλαιο 8 εξετάζει τα αίτια της δημοσιονομική κρίσης στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις βασικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και στη δυσκολία επίλυσης της κρίσης και ανάκαμψης από την ύφεση.


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr