Εκδόσεις ΟΠΑ ΑΕ

Σύγχρονη Ελεγκτική

Καραμάνης, Κωνσταντίνος

ISBN: 978-960-89899-5-5
Τιμή: 78,00 €
Αριθμός Σελίδων: 848

Έτος έκδοσης 2008

Σ' ένα δυναμικό και συνάμα ρευστό διεθνές περιβάλλον με αυξημένους κινδύνους για επιχειρήσεις, διοικήσεις και ελεγκτές, μια σειρά από μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα έχουν συγκλονίσει τα τελευταία χρόνια τις διεθνείς αγορές. Οι συνθήκες αυτές επισπεύδουν τη ρύθμιση της Eλεγκτικής (όπως και της Λογιστικής) σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, το ζήτημα της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη λειτουργία της οικονομίας τίθεται όλο και πιο επιτακτικά. Oι αλλαγές που επέρχονται είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην Eλλάδα, καθώς πρέπει να καλυφθούν κενά και υστερήσεις του παρελθόντος, ώστε να επιτευχθεί η ουσιαστική ενσωμάτωση της χώρας στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Το βιβλίο αυτό, καρπός της ενασχόλησης του συγγραφέα με το αντικείμενο της Ελεγκτικής για δύο δεκαετίες, εξηγεί τη φιλοσοφία, το σκοπό, τη σημασία και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων στην καθημερινή ελεγκτική πρακτική. Το περιεχόμενο είναι προσανατολισμένο στις σύγχρονες εξελίξεις στο ελεγκτικό επάγγελμα και, ευρύτερα, στο σύστημα χρηματοοικονομικής πλη ροφόρησης. Συγκεκριμένα, η παρουσίαση στηρίζεται στις αρχές και τους κανόνες που έχει εκδώσει η Διεθνής Oμοσπονδία Λογιστών (IFAC) και κυρίως στα Διεθνή Eλεγκτικά Πρότυπα και στον Kώδικα Δεοντολογίας. Έτσι, ο έλεγχος προσεγγίζεται ως μια σύνθετη διαδραστική (interactive) διαδικασία συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων και εφαρμογής επαγγελματικής κρίσης. Η διαδικασία αυτή καλύπτει το σύνολο των πτυχών της επιχείρησης και στηρίζεται σε προσεκτική ανάλυση των επιχειρηματικών κινδύνων του πελάτη.

Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται περιλαμβάνονται και τα εξής: Ελεγκτική και ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα και διεθνώς, εταιρική διακυβέρνηση, χάσμα προσδοκιών και ευθύνη του ελεγκτή, έννοια επαγγελματικής κρίσης, κώδικας δεοντολογίας, έννοια και μεθοδολογία διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου, σκοπός και σχεδιασμός του ελέγχου, αναλυτικές διαδικασίες και επιχειρηματικές μετρήσεις, σχεδιασμός και μεθοδολογία αξιολόγησης-δοκιμασίας εσωτερικών δικλίδων (internal controls), Μοντέλο του Ελεγκτικού Κινδύνου, ουσιώδη σφάλματα, εφαρμογή δειγματοληψίας, έλεγχος πωλήσεων, έλεγχος αγορών, διαδικασίες ολοκλήρωσης του ελέγχου και έκθεση ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη διατύπωση της γνώμης του ελεγκτή, καθώς το θέμα αυτό έχει σοβαρές νομικές ή άλλες επιπτώσεις και συχνά θέτει σε δοκιμασία της σχέσεις του ελεγκτή με τη διοίκηση.

Το σύγγραμμα αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον ελεγκτή στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται με την εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων και την επικείμενη υιοθέτηση της νέας Όγδοης Ελεγκτικής Οδηγίας της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί και το ίδιο το περιεχόμενο καθιστούν το βιβλίο χρήσιμο για τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης των επιχειρήσεων που έχουν την ευθύνη της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Με τα πρόσωπα αυτά ο ελεγκτής συνεργάζεται στη διενέργεια του ελέγχου αλλά και «διαπραγματεύεται» τον τύπο και το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου. Τέλος, το βιβλίο είναι χρήσιμο σε νομικούς που από διάφορες θέσεις ασχολούνται με λογιστικά και ελεγκτικά θέματα των επιχειρήσεων καθώς και σε στελέχη εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να γίνει βασικό σύγγραμμα για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ελεγκτικής σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, αλλά και στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ). Να σημειωθεί ότι το βιβλίο έχει ήδη δεχθεί πολύ θετικές κριτικές από διακεκριμένα μέλη του ελληνικού ελεγκτικού επαγγέλματος, που έχουν δώσει σχόλια και υποδείξεις προς το συγγραφέα κατά τη διάρκεια της συγγραφής.

Σε όσους διδάσκοντες υιοθετούν το βιβλίο αυτό, δίνονται από τον συγγραφέα οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος, υποδειγματικές διαφάνειες Power Point, περίγραμμα του μαθήματος, και υποδειγματικά θέματα εξετάσεων.


Εκδότης: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "Εκδόσεις ΟΠΑ"
Διεύθυνση Επικοινωνίας: Πατησίων 80, ΑΘήνα 104-34,
Τηλ.: +30 210 8203726 & +30 210 8214903,
Fax:
+30 210 8214903
E-mail: ekdoseis@aueb.gr