Σύντομο Βιογραφικό

Μαλλή Φωτεινή

CVphotoΔιοικητικό Προσωπικό
Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
210-8203 917
fmalli@rc.aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό


Εκτύπωση Σελίδας