Κέντρο Εκπαίδευσης και
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΠΑ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΕΚ ΟΠΑ) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1995 και διοικείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης, η οποία έχει την ευθύνη του συντονισμού και του εκπαιδευτικού προγραμματισμού. Πρόεδρος είναι ο εκάστοτε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και μέλη οι Πρόεδροι ή άλλο εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ των Τμημάτων του ΟΠΑ. Η διοικητική και χρηματοοικονομική διαχείριση των Προγραμμάτων που αναλαμβάνει το ΚΕΚ ΟΠΑ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΟΠΑ.

Σκοπός του ΚΕΚ ΟΠΑ

Οι ραγδαίες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια σε όλες τις επιστήμες με την εισαγωγή της τεχνολογίας, αλλά και οι νέες διαδικασίες που εισάγονται στη λειτουργία των εταιρειών, επιβάλλουν στα στελέχη τους ταχεία ενημέρωση για απόκτηση τεχνογνωσίας. Η κατάρτιση ως τρίτη συνιστώσα της εκπαίδευσης καλύπτει αυτό το κενό. Το ΟΠΑ, ως το κατεξοχήν Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στον χώρο των Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών στην Ελλάδα, ενθαρρύνει τη διενέργεια εξειδικευμένων Προγραμμάτων κατάρτισης.

Το ΚΕΚ ΟΠΑ υλοποιεί, μακροχρόνια αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στους οποίους χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Απόφαση Συγκλήτου ΟΠΑ, 13/01/2000). Επίσης υλοποιεί σε συνεργασία με Ιδιωτικούς φορείς, εξειδικευμένα Προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Τα Προγράμματα διακρίνονται, ανάλογα με τον τίτλο που χορηγούν, ως εξής:

  1. Προγράμματα Επιμόρφωσης που οδηγούν σε Βεβαίωση Επιμόρφωσης και Κατάρτισης, τα οποία είναι βραχυχρόνια και δεν απαιτούν υποχρεωτικά εξετάσεις.
  2. Προγράμματα Συνεχούς Εκπαίδευσης που οδηγούν, κατόπιν εξετάσεων, σε χορήγηση Πιστοποιητικού Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω Προγράμματα συνολικής διάρκειας 300 ωρών, απευθύνονται αποκλειστικά σε πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Υπεύθυνος ΚΕΚ/ΟΠΑ: Πέτρος Καλκάνης
e-mail: kek-opa@aueb.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 8203 912
Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 9.00 - 19.00
Ιστοθέση: http://kek.aueb.gr/