Σύντομο Βιογραφικό

ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

CVphotoΕπίκουρος Καθηγητής

210-8203 392
spagratis@aueb.gr

Πλήρες Βιογραφικό

Ο Σπύρος Παγκράτης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Διετέλεσε στέλεχος της Τράπεζας της Αγγλίας, όπου εργάστηκε στον τομέα χρηματοοικονομικής σταθερότητας, στη διεύθυνση ανάλυσης συστημικών κινδύνων. Στο πλαίσιο ομάδας οικονομικών μελετών, συνέβαλε στην ανάπτυξη υποδειγμάτων μέτρησης χρηματοπιστωτικών κινδύνων τραπεζών, στη συγγραφή της εξαμηνιαίας έκθεσης της Τράπεζας της Αγγλίας σε θέματα χρηματοοικονομικής σταθερότητας (Financial Stability Report) και συμμετείχε στην ομάδα σχεδιασμού του Βρετανικού σχεδίου στήριξης τραπεζικών ιδρυμάτων (γνωστό ως «Σχέδιο Brown») κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2007-8. Διετέλεσε, επίσης, ειδικός γραμματέας του συμβουλευτικού οργάνου της Τράπεζας της Αγγλίας σε θέματα εμπορικής ακίνητης περιουσίας (Bank of England Property Forum) κατά την περίοδο 2006-8.

Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο London School of Economics, υπό την επίβλεψη του Hyun Song Shin, με υποτροφία από την Τράπεζα της Αγγλίας. Στη διατριβή του μελέτησε θέματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων και ρευστότητας τραπεζών υπό συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης στις αγορές κεφαλαίων. Σε πρόσφατες δημοσιεύσεις του αναλύει θέματα προκυκλικότητας χρηματοπιστωτικών κινδύνων και δεικτών πιστοληπτικής αξιολόγησης τραπεζών (bank credit ratings), καθώς και την αλληλεπίδραση κανονιστικών ρυθμίσεων τραπεζικής ρευστότητας και πολιτικών δανεισμού εσχάτης προσφυγής (Lender of Last Resort) από κεντρικές τράπεζες. Έχει πρώτο πτυχίο στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Manchester και το London School of Economics.


Εκτύπωση Σελίδας