Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από:

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Οι Καθηγητές διακρίνονται σε Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (Καθηγητές), Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές, και σε Λέκτορες.

Το διδακτικό έργο των Καθηγητών κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα. Ως διδακτικό έργο θεωρείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία ενός μαθήματος, β) η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, γ) οι εργαστηριακές ασκήσεις και η εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, δ) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και ε) η οργάνωση σεμιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων των φοιτητών (Άρθρο 31 Ν. 4009/2011).

Το ερευνητικό τους έργο περιλαμβάνει τη βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα, την καθοδήγηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια (Άρθρο 16 παρ. 1 Ν. 4009/2011).

Το Διδακτικό Προσωπικό επικουρείται από τις Ειδικές κατηγορίες Διδακτικού και Εργαστηριακού προσωπικού του Ιδρύματος, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π), το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) και το Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΠ), καθώς και από τους Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους και τους Διδάσκοντες με απόσπαση.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)

Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό-διδακτικό έργο και μπορεί να ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναμο διδακτικό έργο. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, κ.λπ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)

Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό-εφαρμοσμένο διδακτικό έργο, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών και επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την εποπτεία των Καθηγητών της οικείας Σχολής. Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. αυτοδύναμο διδακτικό έργο.

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)

Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Πανεπιστημίου, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους. Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας (Ε.Τ.Ε.Π.) αυτοδύναμο διδακτικό έργο.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Δ.Π.)

Τα μέλη της κατηγορίας του Επικουρικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Π.) επιτελούν επικουρικό διδακτικό έργο που περιλαμβάνει φροντιστήρια, επίβλεψη πρακτικής εξάσκησης ή διπλωματικών εργασιών των φοιτητών, καθώς και την πραγματοποίηση άλλων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμπέδωση της γνώσης των φοιτητών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ

(Ν.4009/2011 Άρθρο 29 με προσθήκη από Ν.4115/2013 Άρθρο 34 παρ. 16 και το Άρθρο 86 του Σχεδίου Οργανισμού ΟΠΑ )

Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύνανται να προσλαμβάνονται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι διά πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού έργου καθοριζόμενου διά της συμβάσεως. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

Οι Διδάσκοντες με απόσπαση είναι Καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Με το Διδακτικό Προσωπικό και τους περίπου 1.000 πτυχιούχους του κάθε χρόνο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προάγει τη γνώση και την κριτική ικανότητα, συμβάλλει στη γνώση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και βοηθά στην ανάπτυξη του τόπου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.


Μητρώα εσωτερικών μελών

Μητρώα εξωτερικών μελών


Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας του ΟΠΑ (ΦΕΚ τ.Β' 1172/10-4-2012)

1η Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ για τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας (ΦΕΚ τ.Β' 1790/25-7-2013)

2η Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ για τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας (ΦΕΚ τ.Β' 1836/7-7-2014)

3η Τροποποίηση Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ για τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας (ΦΕΚ τ.Β’ 3359/15-12-2014)

Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών