ΜΗΤΡΩΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε τα μητρώα εξωτερικών μελών των Σχολών του Πανεπιστημίου.

Τα μητρώα αυτά καταρτίζονται σε εφαρμογή της από 4-12-2014 απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ (Αρ. ΦΕΚ 3359/15-12-2014), με την οποία τροποποιήθηκε η από 29-3-2012 απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ (Αρ. ΦΕΚ 1172, 10-4-2012) σχετικά με τις "Διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών".

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, 4η συνεδρίαση 01-12-2016)

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, 4η συνεδρίαση 01-12-2016)

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

(εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο, 4η συνεδρίαση 01-12-2016)