Περιβαλλοντική Πολιτική

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων προς αυτήν την κατεύθυνση και της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής κουλτούρας στην πανεπιστημιακή κοινότητα, η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ψήφισε ομόφωνα, τον Ιούνιο του 2008, σχετική εισήγηση των Πρυτανικών αρχών που επεξεργάστηκε με την αρμόδια ειδικά συσταθείσα Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΟΠΑ, με τίτλο «Στρατηγική του ΟΠΑ για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή».

Τα κύρια σημεία της Στρατηγικής αυτής περιελάμβαναν τα ακόλουθα:

 • Εισαγωγή Φυσικού Αερίου για το σύστημα θέρμανσης του ΟΠΑ
 • Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
 • Δημιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης
 • Μελέτη για εφαρμογή πράσινων οροφών
 • Πρόγραμμα συντήρησης στόλου κλιματιστικών
 • Ενσωμάτωση οικολογικών κριτηρίων στις αγορές εξοπλισμού
 • Διασφάλιση πρόσβασης εισόδου στο ΟΠΑ από άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Ενθάρρυνση χρήσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων & ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων
 • Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας

Σκοπός της Στρατηγικής αυτής είναι η ανάπτυξη των σχετικών δράσεων τόσο για τη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση της συνεισφοράς των μελών του ΟΠΑ μέσω της ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσής τους σε θέματα περιβαλλοντικής ποιότητας όσο και για τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος του Πανεπιστημίου (energy footprint).

Διαπιστώνουμε ότι στο χρονικό διάστημα από το 2008 υλοποιήθηκαν αρκετές από τις παραπάνω δράσεις, έχοντας μάλιστα στην πορεία διευρυνθεί και εξελιχθεί με νέες ιδέες:

 1. Εισαγωγή φυσικού αερίου
 2. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
 3. Διεργασίες ανακύκλωσης υλικών
 4. Ηλεκτρονικές διαδικασίες / eClass
 5. Κώδικας Περιβαλλοντικής Δεοντολογίας

Είναι απαιτούμενο όμως να εντείνουμε όλοι τις προσπάθειές μας για τη συνέχιση και διεύρυνση των παραπάνω δράσεων του ΟΠΑ τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, καθώς τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα αυτών είναι πρωτίστως προς όφελος όλων μας.