Λίστες Αριστείας Τμημάτων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι λίστες αριστείας επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων, όπως τις έχει υιοθετήσει κάθε Τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 9-5-2012, τα κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας όσον αφορά στο δημοσιευμένο έργο των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας είναι τα εξής: 1) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με διαβάθμιση 4/4 και άνω της Λίστας του Association of Business Schools, 2) Περιοδικά με ISI Impact Factor τουλάχιστον 1,5 και 3) Περιοδικά της Diamond List.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Στατιστικής