Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνέχεια της απόφασης της 6ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Συνεδρία 7/6/2012), οπότε και εγκρίθηκε αρχικά το Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την Εξωστρέφεια και την Αριστεία", και ακόλουθα των αποφάσεων συνέχισης του Προγράμματος της 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 (Συνεδρία 18/4/2013), της 7ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (Συνεδρία 8/4/2014) και της 6ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του ακαδημαϊκού έτους 2014-15 (Συνεδρία 23-04-2015), και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγητή Δ. Μπουραντώνη και των Κοσμητόρων των Σχολών του ΟΠΑ Καθηγητών Α. Ξεπαπαδέα, Γ. Σιώμκου και Π. Κωνσταντόπουλου αποφασίζει τη συνέχιση του Προγράμματος "Ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την Εξωστρέφεια και την Αριστεία" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για τις Δράσεις και με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, και να εγκρίνει τη χρηματοδότηση, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. και τον Οδηγό Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, του Προγράμματος "Ενίσχυση της Έρευνας στο ΟΠΑ με σκοπό την Εξωστρέφεια και την Αριστεία" για το έτος 2016-2017 με το ποσό των 282.000 € πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται).

Δράση 1. Ενίσχυση Λεκτόρων ή Επίκουρων Καθηγητών, με θητεία στο ΟΠΑ μικρότερη των 7 ετών, με συνολικό ποσό 70.000 Ευρώ

Η Δράση 1 θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 70.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται, και με την παρακάτω κατανομή χρηματοδότησης:

 • Σχολή Οικονομικών Επιστημών: 15.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται
 • Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων: 40.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται
 • Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας: 15.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται

Οι αποφάσεις των Κοσμητειών για τη χορήγηση των ενισχύσεων θα πρέπει να ληφθούν το αργότερο μέχρι 31/10/2016 και να γνωστοποιηθούν στον ΕΛΚΕ με κοινοποίηση στον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. Το λοιπό Πλαίσιο της Δράσης 1 παραμένει ως έχει, σύμφωνα με τα παρακάτω.

Παράρτημα 1
Πλαίσιο Δράσης 1

 • Η Δράση αυτή απευθύνεται σε νέα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ που υπηρετούν στις βαθμίδες του Λέκτορα ή του Επίκουρου Καθηγητή και έχουν αναλάβει καθήκοντα στο ΟΠΑ την τελευταία επταετία (7 έτη από την ανάληψη καθηκόντων στο ΟΠΑ).
 • Η κάθε ερευνητική πρόταση μπορεί να χρηματοδοτηθεί με 7.500 έως 12.000 Ευρώ με διάρκεια αξιοποίησης του ποσού αυτού τα 2 έτη.
 • Η επιλογή των μελών ΔΕΠ θα γίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής, κατόπιν πρόσκλησης και υποβολής προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους και σύμφωνα με τη διαδικασία που θα αποφασίσει η Κοσμητεία.
 • Το ποσό της ενίσχυσης θα καλύπτει δαπάνες για έρευνα, ενδεικτικά: αμοιβές βοηθών ερευνητών, επισκέψεις σε ερευνητικά κέντρα, συνδρομές και συμμετοχή σε συνέδρια, αγορά εξοπλισμού, απόκτηση δεδομένων κ.α. Για την αμοιβή του ίδιου του μέλους ΔΕΠ τίθεται ως άνω (ή ανώτατο;) όριο το 40% του συνολικού ποσού.
 • Μέλος ΔΕΠ που λαμβάνει ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης αυτής δεν έχει το δικαίωμα συμμετοχής στις επόμενες δύο προσκλήσεις της ίδιας δράσης.
 • Μέλος ΔΕΠ που έχει λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα πρέπει να υποβάλλει με την κατάθεση της νέας του πρότασης τις δημοσιεύσεις και τα παραδοτέα που παρήγαγε από προηγούμενη Δράση.
 • Το μέρος του ποσού που δεν θα δαπανηθεί επιστρέφει στον χρηματοδότη λογαριασμό του ΕΛΚΕ.
 • Οι αποφάσεις των Κοσμητειών θα πρέπει να λαμβάνονται το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους και να γνωστοποιούνται στον ΕΛΚΕ με κοινοποίηση στον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.

Χρηματοδοτήσεις Δράσης 1 - ακαδημαϊκό έτος: 2015-2016
Χρηματοδοτήσεις Δράσης 1 - ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015
Χρηματοδοτήσεις Δράσης 1 - ακαδημαϊκό έτος: 2013-2014
Χρηματοδοτήσεις Δράσης 1 - ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013

Δράση 2. Ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών, με συνολικό ποσό 200.000 Ευρώ

Χρηματοδοτείται η συνέχιση της Δράσης 2 για την Ενίσχυση της Μεταδιδακτορικής Έρευνας για το έτος 2016-2017 με το ποσό των 200.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται και με την παρακάτω κατανομή της χρηματοδότησης:

 • Σχολή Οικονομικών Επιστημών: 50.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται
 • Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων: 100.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται
 • Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας: 50.000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται

Παράρτημα 2
Πλαίσιο Δράσης 2

 • Η ερευνητική ομάδα κάθε πρότασης αποτελείται από έναν επιβλέποντα Καθηγητή και τον μεταδιδάκτορα ερευνητή. Ο επιβλέπων Καθηγητής υπηρετεί στη Σχολή σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή που δεν εμπίπτει στη Δράση 1. Ο υποψήφιος μεταδιδακτορικός ερευνητής θα πρέπει να έχει λάβει το Διδακτορικό του δίπλωμα μετά την 1-1-2013 από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 • Μετά την κατάθεση των προτάσεων εντός του Σεπτεμβρίου 2016, η Κοσμητεία ορίζει Επιτροπή Αξιολόγησης που μεριμνά για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν και εισηγείται στην Κοσμητεία για τις προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν. Η Κοσμητεία λαμβάνει την τελική απόφαση μέχρι 31-10-2016.
 • Κάθε πρόταση μπορεί να χρηματοδοτηθεί με 10.000 έως 12.000 Ευρώ με διάρκεια αξιοποίησης του ποσού αυτού το ένα έτος.
 • Την πρόταση υποβάλλει ο επιβλέπων Καθηγητής. Κάθε Καθηγητής μπορεί να υποβάλλει μόνο μία πρόταση. Κάθε υποψήφιος μεταδιδακτορικός ερευνητής μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία πρόταση. Είναι δυνατή η υποβολή πρότασης και από ήδη χρηματοδοτούμενες ομάδες, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και με μέγιστη δυνατότητα χρηματοδότησης του ίδιου μεταδιδάκτορα δύο (2) φορές.
 • Ήδη χρηματοδοτούμενες ομάδες θα πρέπει να υποβάλλουν με την κατάθεση της νέας αίτησης τις δημοσιεύσεις και τα παραδοτέα που παρήγαγαν από τη χρηματοδότησή τους αυτή.
 • Κάθε πρόταση περιγράφει συνοπτικό σχέδιο έρευνας και προδιαγράφει το έργο που θα παραχθεί. Επίσης, περιλαμβάνει τα αναλυτικά βιογραφικά του Καθηγητή και του μεταδιδακτορικού ερευνητή.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από εξωτερικά μέλη της Σχολής.
 • Η αξιολόγηση των προτάσεων βασίζεται στα εξής κριτήρια και ποσοστά βαρύτητας:
  • Προοπτική παραγωγής άμεσων ερευνητικών αποτελεσμάτων: 40%
  • Ποιότητα της ερευνητικής ομάδας: 30%
  • Πρωτοτυπία και ερευνητική σημασία της πρότασης: 30%
 • Κατά την τελική απόφαση από την Κοσμητεία τίθενται οι παρακάτω περιορισμοί:
  • Από κάθε Τμήμα επιλέγεται τουλάχιστον μια πρόταση και όχι περισσότερες από δύο. Τουλάχιστον το 80% του ποσού της χρηματοδότησης θα διατεθεί ως αμοιβή του μεταδιδακτορικού ερευνητή. Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να διατεθεί για δαπάνες έρευνας. Ο επιβλέπων Καθηγητής δεν αμείβεται από το ποσό της πρότασης.
 • Αν το συνολικό ποσό χρηματοδότησης των προτάσεων που θα επιλεγούν είναι μικρότερο του προϋπολογισμένου, τότε δύνανται να χρηματοδοτηθούν και άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ακόμα και αν καταστρατηγείται το όριο των δύο (2) προτάσεων ανά Τμήμα.
 • Ανά 6 μήνες υποβάλλεται έκθεση προόδου της έρευνας, από τον επιβλέποντα Καθηγητή, στον Κοσμήτορα. Η τελική έκθεση υποβάλλεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Το Πρόγραμμα διαρκεί ένα έτος, αλλά δίνεται η δυνατότητα επέκτασής του για 3 μήνες, αν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι και μετά από έγκριση του Κοσμήτορα.
 • Με την ολοκλήρωση της Δράσης, ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων και την υποβάλλει στη Σύγκλητο. Επιπρόσθετα, συντάσσει και ανακοινώνει δημοσίως έκθεση με τα αποτελέσματα της Δράσης και συνίσταται η διοργάνωση εκδήλωσης με στόχο την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Στην περίπτωση που κάποια Σχολή δεν απορροφήσει ολόκληρο το ποσό, το οποίο της έχει κατανεμηθεί από τη Σύγκλητο, τότε αυτό μεταφέρεται στον προϋπολογισμό της Δράσης 2 του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
 • Οι υπότροφοι της Δράσης υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Σχολή έως και 2 έτη μετά την λήξη της συμμετοχής τους σε αυτή, όταν προκύπτουν δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σχετικές με την έρευνά τους στο πλαίσιο της Δράσης 2.
 • Μετά την ολοκλήρωση της Δράσης και για ένα έτος δύναται ο επιβλέπων Καθηγητής να αιτηθεί προς τον Κοσμήτορα τη χρηματοδότηση συμμετοχής του μεταδιδάκτορα σε ένα κορυφαίο επιστημονικό συνέδριο, με σκοπό την παρουσίαση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 2. Ο Κοσμήτορας λαμβάνει την τελική απόφαση για την χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση ορίζεται έως 1.500 Ευρώ.

Τέλος, θα διατεθεί το ποσό των 12.000 Ευρώ για διαχειριστικά κόστη, κυρίως για αμοιβές εξωτερικών αξιολογητών, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου της 7ης-6-2012. Το ποσό αυτό θα διατεθεί ισόποσα στις τρεις 3 Σχολές και θα το διαχειριστεί ο Κοσμήτορας της κάθε Σχολής. Το λοιπό Πλαίσιο της Δράσης 2 παραμένει ως έχει (βλ. Παράρτημα 2).

Χρηματοδοτήσεις Δράσης 2 - ακαδημαϊκό έτος: 2015-2016
Χρηματοδοτήσεις Δράσης 2 - Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015
Χρηματοδοτήσεις Δράσης 2 - Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
Χρηματοδοτήσεις Δράσης 2 - Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Δράση 3

Αποφασίζεται η μη συνέχιση της Δράσης 3 από την 1-9-2015.

Παρακάτω αναφέρονται οι όροι της Δράσης 3 μέχρι και το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015:

Χρηματοδοτείται η συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε συναντήσεις που σκοπό έχουν την ανεύρεση δικτύου συμμετοχών και συμπράξεων, όπως open days και συναντήσεις με φορείς χρηματοδότησης. Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούλη, στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.

Πρόσκληση συμμετοχής
Αίτηση συμμετοχής


Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο παραπάνω δράσεων (Δράση 1 και Δράση 2) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είναι 282.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπου απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων 12.000 ευρώ για έξοδα διαχείρισης.

Για περαιτέρω πληροφορίες για το Πρόγραμμα του έτους 2015-2016, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την σχετική με το αντικείμενό σας Κοσμητεία: