Παράρτημα Διπλώματος

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών χορηγεί το Παράρτημα Διπλώματος σε όλους τους κατόχους τίτλων σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Επισημαίνεται ότι, το Παράρτημα Διπλώματος χορηγείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση κατά την αποφοίτηση, χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση από τους φοιτητές στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Πληροφορίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Παράρτημα Διπλώματος: http://ec.europa.eu/education/tools/diploma-supplement_en.htm

Λεπτομέρειες για το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Διπλώματος: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/doc/ds_en.pdf

ΥΑ Αριθμ. Φ5/73535/Β3 περί Καθορισμού Παραρτήματος Διπλώματος, ΦΕΚ 1091/10.08.2006