Φοιτητική Μέριμνα

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρέχει υποστήριξη στις δραστηριότητες του Ιδρύματος που έχουν ως αντικείμενο τη:

  • Μέριμνα για την κατάρτιση των πινάκων αριστούχων που δικαιούνται υποτροφία ή βραβείο από κληροδοτήματα, σε συνεργασία με τις Γραμματείες των Τμημάτων και την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων από το Τμήμα Ελέγχου Δαπανών.
  • Μέριμνα για τη συγκέντρωση των εγκεκριμένων από τα Τμήματα αιτήσεων για χορήγηση φοιτητικών δανείων, τις οποίες διαβιβάζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Φροντίδα για την προμήθεια των δελτίων ειδικού εισιτηρίου (πάσο) και των φοιτητικών δελτίων για το εστιατόριο και τέλος,
  • Παρακολούθηση και προώθηση των διαδικασιών για την προμήθεια και τη διανομή των συγγραμμάτων και σημειώσεων στους φοιτητές.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες της Φοιτητικής Μέριμνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετίζονται με τα ακόλουθα: