Σύμβουλος Καθηγητής

Κάθε Τμήμα ορίζει, με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος, τουλάχιστον έναν Καθηγητή - Σύμβουλο σπουδών, ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Συμβουλεύει και κατευθύνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην καλύτερη επιλογή μαθημάτων σύμφωνα με το Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και το βαθμό δυσκολίας των επιμέρους μαθημάτων.

Παράλληλα, είναι στη διάθεση των φοιτητών και των φοιτητριών για τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται στις σπουδές τους και αναζητά, σε συνεργασία με τη Γραμματεία ή τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, τρόπους καλύτερης αντιμετώπισής τους.