Μεταπτυχιακές Σπουδές


Γενικά

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καινοτομεί στην ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Οι πρώτες προσπάθειες για εξειδικευμένη εκπαίδευση ξεκίνησαν στην ΑΣΟΕΕ το 1963 με την ίδρυση του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (ΙΕΔΕ).

Κατά την παρούσα περίοδο, το Πανεπιστήμιο προσφέρει 36 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, από τα οποία τα τρία εκτελούνται σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια. Πρωταρχικός στόχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης, μέσω της ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης, όσο και στην αναπτυξιακή προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας.

Στόχος είναι, επίσης, η δημιουργία στελεχών ικανών που θα έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο, ώστε να είναι διεθνώς ανταγωνιστικοί στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφόρησης και που θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος του 21ου αιώνα. Βασική φιλοδοξία του Πανεπιστημίου αποτελεί η ανάπτυξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων διεθνούς εμβέλειας, με συμμετοχή φοιτητών τόσο από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από τον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής, της Μ. Ανατολής, αλλά και της Αμερικής. Προκειμένου να επιτύχει τον στόχο του, το Πανεπιστήμιο αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με πολλά Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Έτσι, οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε Προγράμματα ανταλλαγών, και έτσι να διανύσουν ένα διάστημα των σπουδών τους στο εξωτερικό. Παράλληλα, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει, στην Αγγλική γλώσσα, το Διεθνές ΜΒΑ (MBA International Program), το οποίο προσελκύει μεγάλο αριθμό ξένων φοιτητών και κατατάσσεται ανάμεσα στα 10 καλύτερα ΜΒΑ Προγράμματα της Ευρώπης.

Η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διέπονται από αρχές, όπως η αξιοκρατία, σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, Καθηγητές με εμπειρία σε διεθνή Προγράμματα, διεπιστημονικό υπόβαθρο υψηλού επιπέδου, εξοικείωση με τις σύγχρονες ποσοτικές μεθόδους και τις νέες τεχνολογίες και ανάπτυξη των προσωπικών τους ικανοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών, των διδασκόντων και των διδασκομένων με διεθνώς αποδεκτές μεθόδους και στη συστηματική και ομαδική συνεργασία καθηγητών και φοιτητών. Με αυτό τον τρόπο, τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και οι μέθοδοι διδασκαλίας εναρμονίζονται με τις διεθνείς εξελίξεις.

Κάθε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συντάσσει Οδηγό Σπουδών (Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος), ο οποίος διέπεται από τις γενικές αρχές του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας ΠΜΣ του ΟΠΑ και περιλαμβάνει επιπλέον διευκρινιστικούς όρους για κάθε Πρόγραμμα.

Το Τμήμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, ή της ΕΔΕ (Ειδική Διατμηματική Επιτροπή), σε περίπτωση Διατμηματικών ΠΜΣ, εγκρίνει τον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος καθορίζει τις κατηγορίες υποψηφίων, τον τρόπο εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, τις ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής των ενδιαφερομένων, τις υποχρεώσεις των φοιτητών που επιλέγονται, καθώς και άλλες διευκρινήσεις που θεωρούνται απαραίτητες.

Επίπεδα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΟΠΑ είναι οργανωμένες σε δυο επίπεδα και καταλήγουν στην απονομή των ακόλουθων Διπλωμάτων:

  1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Ανάλογα με το Πρόγραμμα που ακολουθεί ο φοιτητής, το Δίπλωμα αυτό μπορεί να χαρακτηρίζεται ως Master of Arts, Master of Sciences ή Master in Business Administration. Το δίπλωμα αυτό απονέμεται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων του σχετικού Προγράμματος, επιτυχή εξέταση σε όλα τα εξαμηνιαία μαθήματα και εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας.

  2. Διδακτορικό Δίπλωμα: Βασικές προϋποθέσεις για την απονομή του Διπλώματος αυτού είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) και παρακολούθηση σειράς διαλέξεων και σεμιναρίων διδακτορικού επιπέδου που οργανώνονται από τα αντίστοιχα Τμήματα. Ο συνήθης χρόνος είναι 3 - 4 χρόνια.

Κατηγορίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιπέδου Master

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών επιπέδου Master που λειτουργούν σήμερα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες: