ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους Φοίτησης

    Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πλήρους Φοίτησης (Full-Time) που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις στους αντίστοιχους τομείς της επιστήμης και είναι τα ακόλουθα:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μερικής Φοίτησης

    Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης (Part-Time) που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι τα ακόλουθα:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια

    Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια είναι τα ακόλουθα: