Προκηρύξεις Λοιπών Θέσεων Εργασίας

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

13-12-2016 id:3037

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 8408

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Oικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α' 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για την αυτοδύναμη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων Eαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017:

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ ΙΙ, ΣΤ΄ Εξαμήνου
  2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Η? Εξαμήνου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203.303-305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) βιογραφικό σημείωμα
γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.
ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης: econ@aueb.gr

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

 

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2016
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος