Προκηρύξεις Λοιπών Θέσεων Εργασίας

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

7-12-2016 id:3030

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α' 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017:

  1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές Διαδικτύου (αυτόνομη διδασκαλία)
  2. Επιχειρηματικότητα (διδασκαλία κατά το ήμισυ)
  3. Εισαγωγή στην Επικοινωνία (διδασκαλία κατά το ήμισυ)
  4. Θετική Οργανωσιακή Παιδεία (διδασκαλία κατά το ήμισυ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (τηλ. 210-8203 101-3 ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
β) βιογραφικό σημείωμα
γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)
δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται
ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Η αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και το υπόμνημα εργασιών να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr .

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.