Προκηρύξεις Λοιπών Θέσεων Εργασίας

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

9-2-2017 id:3116

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση συμβασιούχου διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Στατιστικής για το μάθημα: «Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ.Πρωτ.: 704/8-2-2017


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για την κατά το ήμισυ διδασκαλία και την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο κάτωθι μάθημα Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017:

  • - Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου αυτή απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 - Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: prosec@aueb.gr.

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίων προκειμένου να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος: 210-8203 111-112-113.

 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2017
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας