Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

20-2-2017 id:3129

Κατάθεση προσφορών για την επιλογή αναδόχου ΕΞΥΠΠ «για επίβλεψη από έμπειρους Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας και για εκπόνηση των γραπτών εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου για τις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ καθώς και λοιπές υπηρεσίες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

Κατάθεση προσφορών για την επιλογή αναδόχου ΕΞΥΠΠ «για επίβλεψη από έμπειρους Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας και για εκπόνηση των γραπτών εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου για τις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ καθώς και λοιπές υπηρεσίες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 892/16-2-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ005817468 το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου ΕΞΥΠΠ για την «Σύναψη Συμφωνητικού για επίβλεψη από έμπειρους Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση των γραπτών εκτιμήσεων επαγγελματικού κινδύνου για τις εγκαταστάσεις του ΟΠΑ, καθώς και λοιπές υπηρεσίες για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την 24 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14.30μ.μ. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264.