Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

20-1-2017 id:3089

Κατάθεση προσφορών για την Προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων πορτών και μπαρών πανικού για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατάθεση προσφορών για την Προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων πορτών και μπαρών πανικού για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 292/19-01-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ005714714 2017-01-20, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση θωρακισμένων πορτών και μπαρών πανικού για τις ανάγκες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.