Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

20-1-2017 id:3088

Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Συμφωνητικού για τη βιβλιοδεσία των περιοδικών και βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ, έτους 2017»

Κατάθεση προσφορών για τη «Σύναψη Συμφωνητικού για τη βιβλιοδεσία των περιοδικών και βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ, έτους 2017»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 276/19-01-2017 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 17REQ005710429 2017-01-19, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Σύναψη Συμφωνητικού για τη βιβλιοδεσία των περιοδικών και βιβλίων της βιβλιοθήκης του ΟΠΑ, έτους 2017», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264.