Προκηρύξεις Διδακτικού Προσωπικού -
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

13-2-2017 id:3120

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική.»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας , στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική.»

ΦΕΚ προκήρυξης: ΦΕΚ 647/11-7-2016 τ. Γ

Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: 00001403162.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 21 Σεπτεμβρίου 2016

Ημερομηνία συνεδρίασης Κοσμητείας για την υποβολή σύμφωνης γνώμης: 2η /8-11-2016

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής: 29-11-2016

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής
Βαθμίδα Καθηγητή Α' Βαθμίδας
Γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική.»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Γνωστικό
αντικείμενο
ΦΕΚ
Διορ.
Βιογραφικό
1

Μούτος Θωμάς
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 19737)
Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών/
ΟΠΑ
Οικονομικά αντικείμενα με
έμφαση στα Διεθνή Οικονομικά
250/18-10-2000 τ. Ν.Π.Δ.Δ. http://deos.aueb.gr/

2

Καλυβίτης Σαράντης
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 18208)
Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών/
ΟΠΑ
Μακροοικονομική και Διεθνής Χρηματοδοτική 917/11-11-2009 τ.Γ' http://deos.aueb.gr/

3

Παλυβός Θεόδωρος
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 19767)

Οικονομικής Επιστήμης/
ΟΠΑ

Οικονομική Θεωρία με έμφαση
στη Μακροοικονομική
1064/12-12-2011 τ.Γ' http://www.econ.aueb.gr/

4

Φιλιππόπουλος
Απόστολος
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ: 1942)
Οικονομικής Επιστήμης/
ΟΠΑ
Οικονομική Θεωρία με έμφαση
στη Διεθνή Μακροοικονομική
και Χρηματοοικονομική
84/17-4-2003
Τ. Ν.Π.Δ.Δ
http://www.econ.aueb.gr/
5 Απέργης Νικόλαος
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 14724)
Χρηματοοικονομικής &
Τραπεζικής Διοικητικής/
Πανεπιστήμιο Πειραιά

Οικονομική Θεωρία με έμφαση
Στη Μακροοικονομική
62/τΝΠΔΔ/9-3-2006 http://www.xrh.unipi.gr/faculty/apergis/
6 Λιαργκόβας Παναγιώτης
Καθηγητής 1ης βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 12604)
Οικονομικών Επιστημών/
Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου
Μακροοικονομική 949/26.11.2009 τ. Γ΄ http://es.uop.gr/el/liargobas
7 Dellas Harris
Professor
(APELLA 1622906)
University of Bern Macroeconomics, International
Macroeconomics
http://www.harrisdellas.net/

AΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΑ Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Γνωστικό
Αντικείμενο

ΦΕΚ
Διορ.

Βιογραφικό

1 Σακελλάρης Πλούταρχος
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 16794)
Οικονομικής Επιστήμης
/ΟΠΑ
Οικονομική Θεωρία με
έμφαση στη
Χρηματοοικονομική και
Διεθνή
Χρηματοδότηση
192/29-8-2002
τ.ΝΠΔΔ
http://www.econ.aueb.gr/
2 Σιδηρόπουλος Μωυσής
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 14459)
Οικονομικών Επιστημών/
ΑΠΘ
Μακροοικονομική
Ανάλυση
592/30-7-2009 τ. Γ' www.econ.auth.gr/el/econ/σιδηρόπουλος-μωϋσής
3 Καρφάκης Κωνσταντίνος
Καθηγητής 1ης
(ΑΠΕΛΛΑ 3728)
Οικονομικών Επιστημών/
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνείς Οικονομικές
Σχέσεις
195/9-8-2005 τ.Ν.Π.ΔΔ www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file
4 Καλαϊτζιδάκης Παντελής
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 10349)
Οικονομικών Επιστημών/
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Οικονομική Θεωρία και Πολιτική 914/3-9-2012 τ. Γ' https://economics.soc.uoc.gr/el/content/καλαϊτζιδάκης-παντελής
5 Λώλος Σαράντης-Ευαγγελος,
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας (ΑΠΕΛΛΑ 17705)
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης/
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μακροοικονομική Πολιτική και
Οικονομική Ανάπτυξη
851/21-10-2009 τ. Γ' www.panteion.gr/index.php?p=view-person&section=&id=210
6 Ζήκος Σπυρίδων
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 21770)
Οικονομικών Επιστημών/
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μακροοικονομική Θεωρία και
Πολιτική
694/3-7-2013 τ. Γ' www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file
7 Karras Georgios
Professor (APELLA 447297)
Department of Economics/
University of Illinois at
Chicago
Macroeconomics, Monetary Economics and International
Macroeconomics
http://www.uic.edu/~gkarras

Ονοματεπώνυμα υποψηφίων: Κατσίμη Μαργαρίτα του Σπυρίδωνος

Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό προέδρου επταμελούς και δύο αξιολογητών: 16-12-2016

Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς για εκλογή υποψηφίου: 10 Φεβρουαρίου 2017

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Κατσίμη Μαργαρίτα

Αριθμός παρόντων μελών επταμελούς: επτά (7)

Αριθμός απόντων μελών επταμελούς: ------

Σύνολο θετικών ψήφων: επτά (7)