Προκηρύξεις Διδακτικού Προσωπικού -
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

24-11-2016 id:3002

Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή Α΄Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαδικασία πλήρωσης θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.»

ΦΕΚ προκήρυξης: 281/24-3-2016 τ. Γ'

Κωδικός ανάρτησης ΑΠΕΛΛΑ: 00001139889

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 6-6-2016

Ημερομηνία συνεδρίασης Κοσμητείας για την υποβολή σύμφωνης γνώμης: 4-7-2016

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής: 20-9-2016

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής
Βαθμίδα Καθηγητή Α' Βαθμίδας
Γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.»

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα-Τμήμα

Γνωστικό αντικείμενο

ΦΕΚ Διορ.

Βιογραφικό

Ξεπαπαδέας
Αναστάσιος,
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 21340)

ΔΕΟΣ/ΟΠΑ

Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

643/17-8-2007
τεύχος Γ

http://deos.aueb.gr/

Τσακλόγλου
Παναγιώτης,
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 19873)

ΔΕΟΣ/ΟΠΑ

Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

148/25-6-2004
Τ. Ν. Π. Δ.Δ.

http://deos.aueb.gr/

Χατζηπαναγιώτου
Παναγιώτης
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 8956)

ΔΕΟΣ/ΟΠΑ

Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς
Εμπορίου

127/12-8-99
Τ.Ν.Π.Δ.Δ

http://deos.aueb.gr/

Χάλκος Γεώργιος
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 8893)

Οικονομικών
Επιστημών/
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Οικονομική των Φυσικών Πόρων

358/30.3.2012
Τ.Γ

http://www.econ.uth.gr/kathigites/chalkos.html

Σαρτζετάκης Ευτύχιος
Καθηγητής 1η Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ: 6551)

Οικονομικών Επιστημών/
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μικροοικονομική Θεωρία
Και Πολιτική-Οικονομική του
Περιβάλλοντος

813/1-8-2013 τ.Γ

http://users.uom.gr/-esartz/

Σκούρτος Μιχαήλ
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ :14475)

Αγροτικής Οικονομίας
και Ανάπτυξης/Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο

Οικονομική του Περιβάλλοντος

1345/20.12.2012Τ. Γ'

http://www.aoa.aua.gr/staff_details.aspx?mn=mn3&staff_id=70

Michael Michael
Professor
(ΑΠΕΛΛΑ: 52296)

Department of Economics
University of Cyprus

International Trade, Public
Economics, Environmental
Economics

http://www.aoa.aua.gr/staff_details.aspx?mn=mn3&staff_id=70


AΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα-Τμήμα

Γνωστικό
Αντικείμενο

ΦΕΚ Διορ.

Βιογραφικό

Κατσουλάκος Ιωάννης,
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 10857)

Οικονομικής Επιστήμης/
ΟΠΑ

Οικονομική Θεωρία με έμφαση
στην Μικροοικονομική, Βιομ.
Οργάνωση, Αντιμονοπωλιακή
Οικονομική

84/12-8-94
Τ. Ν.Π.Δ.Δ.

http://www.econ.aueb.gr/

Φιλιππόπουλος
Απόστολος
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ: 1942)

Οικονομικής Επιστήμης/
ΟΠΑ

Οικονομική Θεωρία με έμφαση
στη Διεθνή Μακροοικονομική
και Χρηματοοικονομική

84/17-4-2003
Τ. Ν.Π.Δ.Δ

http://www.econ.aueb.gr/

Μπίθας Κωνσταντίνος
Καθηγητής 1ης Βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 10913)

Οικονομικής και
Περιφερειακής
Ανάπτυξης/Πάντειο
Πανεπιστήμιο

Οικονομική Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων-Βιώσιμη
Ανάπτυξη

1117/22-08-2014
Τ. Γ'

http://www.panteion.gr/index.php?p=viewperson&section=&id=215&lang=el

Τζουβελέκας Ευάγγελος
Καθηγητής 1ης βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 20488)

Οικονομικών Επιστημών/
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μικροοικονομική Θεωρία και
Πολιτική

1000/6-9-2013, τ. Γ'

https://economics.soc.uoc.gr/el/content/%CF2

Μαραβέγιας Ναπολέων
Καθηγητής 1ης βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 15251)

Πολιτικής Επιστήμης και
Δημόσιας Διοίκησης/ ΕΚΠΑ

Μακροοικονομική ανάλυση,
Ευρωπαϊκή οικονομική Ολοκλήρωση

210/31-08-2000, Τ. ΝΠΔΔ

http://napmaravegias.com

Διακουλάκη Δανάη
Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας
(ΑΠΕΛΛΑ 4658)

Τμήμα Χημικών Μηχανικών/Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο

Οικονομική Ανάλυση και λήψη
Αποφάσεων με έμφαση στους
Τομείς ενέργειας και Περιβάλλοντος.

307/10-04-2008 τ.Γ΄

http://www.chemeng.ntua.gr/the_people/d.diakoulaki

POYAGO-THEOTOKY
JOANNA
Professor (ΑΠΕΛΛΑ:
45238)

La Trobe
University Faculty of Business, Economics and Law

Microeconomics, Industrial
Organization, Economics of
Higher Education Innovation
And Environmental Economics

http://poyago-theotoky.com/Ονοματεπώνυμα υποψηφίων : κ. Φ. Κουντούρη

Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό προέδρου επταμελούς και δύο αξιολογητών: 10-10-2016

Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς για εκλογή υποψηφίου: 22-11-2016

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Φοίβη Κουντούρη

Αριθμός παρόντων μελών επταμελούς: 7

Αριθμός απόντων μελών επταμελούς : -

Σύνολο θετικών ψήφων: 7