Προκηρύξεις Διδακτικού Προσωπικού -
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

2-4-2015 id:2186

Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

ΦΕΚ προκήρυξης: 829/1-7-2014 τ. Γ'

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 8-9-2014

Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής: 14/10/2014

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής
Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή
Γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο ΦΕΚ διορισμού Βιογραφικό
1. Ντέμος Αντώνιος,
Καθηγητής
ΔΕΟΣ/ΟΠΑ Διεθνής Χρηματοδοτική
Και Τραπεζική
1331/17-12-2012 τ. Γ' http://deos.aueb.gr/
2. Σκούρας Σπυρίδων,
Αν.Καθηγητής
ΔΕΟΣ/ΟΠΑ Διεθνής Χρηματοδοτική 1034/25-9-2012 τ. Γ' http://deos.aueb.gr/
3. Τζαβαλής Ηλίας,
Καθηγητής
Οικ.Επιστήμης/
ΟΠΑ
Οικονομική
Θεωρία με Έμφαση στη Χρηματοοικ. Οικονομετρία
41/25-2-2005 τ.ΝΠΔΔ http://www.loxri.aueb.gr/
4. Γεωργούτσος Δημηριος,
Καθηγητής
Λογ.&Χρηματ./
ΟΠΑ
Χρηματοικονομική 112/18-2-2010 τ. Γ' http://www.loxri.aueb.gr/
5. Σκιαδόπουλος Γεώργιος,
Αν.Καθηγητής
Χρηματ. Και Τραπ. Διοικητικής, Παν/μιο Πειραιά Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 466/τ.Γ'/7-6-2010 http://web.xrh.unipi.gr/faculty/gskiadopoulos/
6. Συμεωνίδης Σπυρίδων,
Αν.Καθηγητής
Οικονομικών Επιστημών
Παν/μιο Ιωαννίνων
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

763/14-8-08 τ. Γ http://www.econ.uoi.
gr/index.php
?option=com_content
&view=article
&id=119%3A2011
-09-10-15-20
-08&catid=2%
7.

Karanasos Menelaos,
Professor
Brunel University Economics and Finance http://www.mkaranasos.
com/

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ


Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ίδρυμα-Τμήμα

Γνωστικό Αντικείμενο

ΦΕΚ διορισμού

Βιογραφικό

1.

Επίσκοπος Αθανάσιος, Αν.Καθηγητής Λογ.&Χρηματ. /ΟΠΑ Χρηματοικονομική 237/7-10-2004 τ.Ν.Π.Δ.Δ http://www.loxri.aueb.gr/

2.

Δράκος Κωνσταντίνος, Αν.Καθηγητής Λογ.&Χρηματ. /ΟΠΑ Χρηματοοικονομική 1196 /8-11-2012 τ.Γ'

http://www.loxri.aueb.gr/

3.

Σπύρου Σπυρίδων, Αν. Καθηγητής Λογ.&Χρηματ. /ΟΠΑ Χρηματοοικονομική 383/16-6-2011 τ.Γ http://www.loxri.aueb.gr/

4.

Διαμάντης Παναγιώτης, Καθηγητής Οργ.&Διοικ.Επιχ ΟΠΑ Χρηματοοικονομική Διοίκηση 470/20-5-2008 τ. Γ' http://www.ode.aueb.gr/

5.

Μαλλιαρόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Χρηματ. και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάκρο-Χρηματοοικονομική 504/τ.Γ/ 27-12-2006

http://web.xrh.unipi.gr/cv/cv_gr/Malliaropulos_Cgggr.pdf

6.

Πιττής Νικήτας, Καθηγητής Χρηματ. και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 241/τΝΠΔΔ /8-10-2004

web.xrh.unipi.gr/faculty/pittis

7.

Charitou Andreas, Professor University of Cyprus Accounting and Finance

http://ucy.ac.cy/dir/en/component/comprofiler/userprofile/charitou


Ονοματεπώνυμα υποψηφίων: κ Ν. Τοπάλογλου

Ημερομηνία Συνεδρίασης Επταμελούς Επιτροπής για ορισμό προέδρου επταμελούς
και δύο αξιολογητών: 2/2/2015

Ημερομηνία συνεδρίασης Επταμελούς για εκλογή υποψηφίου: 31/3/2015

Ονοματεπώνυμο εκλεγέντος: Ν. Τοπάλογλου

Αριθμός παρόντων μελών επταμελούς: επτά (7)

Αριθμός απόντων μελών επταμελούς : ---

Σύνολο θετικών ψήφων: επτά (7)