Προκηρύξεις Διδακτικού Προσωπικού -
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Πίνακας Ενότητας Εκτύπωση

15-2-2017 id:3126

Επισυναπτόμενα : [Αρχείο pdf]
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εταιρική Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά»

Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εταιρική Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά» σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 802/11-8-2015 τεύχος Γ', όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 916/15-9-2015 τ. Γ'.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
με γνωστικό αντικείμενο «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ»
(ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: 00000786264)

 • ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 802/11-8-2015 τεύχος Γ', όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 916/15-9 2015 τ. Γ'.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 25-11-2015
 • Διατύπωση σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 4η/14-12-2016
 • Ημερομηνία συνεδρίασης Συνέλευσης για τη συγκρότηση επταμελούς επιτροπής επιλογής/εξέλιξης: 5η/8-2-2017

Επταμελής Επιτροπή Επιλογής
για την πλήρωση της θέσης Καθηγητή
στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εταιρική Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά»

Α. Τακτικά Μέλη:

Α1. Εσωτερικά μέλη προερχόμενα από το μητρώο εσωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση των Επιχειρήσεων με έμφαση στην Οργανωτική Συμπεριφορά, ΦΕΚ διορισμού: 207/9-12-99 τ.Ν.Π.Δ.Δ.
  Βιογραφικό σημείωμα :
  http://www.bourantas.gr/index.php/about-me/cv
 2. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΦΕΚ διορισμού: 1009/6-12-2007 τ. ΝΠΔΔ.
  Βιογραφικό σημείωμα :
  http://www.ode.aueb.gr/papadakis/index.php/cv
 3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής,
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Οργανωσιακή Συμπεριφορά, ΦΕΚ Διορισμού, 80/20-02-2015 τ.Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα :
  http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1237.pdf
 4. ΣΟΝΤΕΡΚΒΙΣΤ ΚΛΑΣ-ΕΡΙΚ, Αναπληρωτής Καθηγητής,
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Καινοτομίας και Γνώσης, ΦΕΚ Διορισμού 358/18-4-2008 τ.Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα :
  http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1104.pdf

Α2. Εξωτερικά μέλη προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΣΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Καθηγήτρια
  Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων, ΦΕΚ διορισμού: 1131/25-8-2014 τ.Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv_eng&file=index&id=1607&tmima=8&categorymenu=2
 2. ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική και Θεσμοί των Εργασιακών Σχέσεων, ΦΕΚ διορισμού: 89/6-2-2008 τ.Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Cv&file=index&id=228&tmima=2&categorymenu=2

Α3. Εξωτερικό μέλος προερχόμενο από ομοταγές πανεπιστήμιο της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΔΕΜΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (DEMEROUTI EVANGELIA), Καθηγήτρια
  Faculty of HUMAN PERFORMANCE MANAGEMENT, TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
  Γνωστικό αντικείμενο: ORGANIZATIONAL BEHAVIOR & HUMAN DECISION PROCESSES
  Ειδικό Πεδίο Αξιολόγησης: #1 ΕΟΔ: Διοίκηση, #2 ΑΝΕ: Ψυχολογία
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.narcis.info/person/RecordID/PRS1291283/Language/en/;jsessionid=crx20o3m04l

Β. Αναπληρωματικά Μέλη:

Β1. Εσωτερικών μελών
Εσωτερικά μέλη από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (με την προσθήκη τέταρτου αναπληρωματικού μέλους εκ του Μητρώου Εξωτερικών Μελών Ημεδαπής, λόγω ελλείψεις επαρκούς αριθμού μελών από τα μητρώα εσωτερικών μελών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων):

 1. ΒΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στην Εταιρική Επικοινωνία, ΦΕΚ Διορισμού: 492/29-05-2015 τ.Γ'
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.mbc.aueb.gr/Documents/CV/Vakola_CV.pdf
 2. ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο, Επιχειρησιακή Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα, ΦΕΚ Διορισμού: 76/17-02-2015 τ.Γ?
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1234.pdf
 3. ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρησιακή Στρατηγική, ΦΕΚ διορισμού: 752/1-8-2012 τ.Γ.
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.aueb.gr/pages/cv/gr/1105.pdf
 4. ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, Καθηγήτρια
  Τμήμα Οικονομικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση (Management, ΦΕΚ διορισμού: 623/19-7-2010 τ.Γ.
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.uom.gr/media/docs/ode/cv_f_bouzas/petridou.pdf

Β2. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από άλλα πανεπιστήμια της ημεδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Καθηγητής
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών
  Γνωστικό αντικείμενο: Διεθνές Μάνατζμεντ και Εργασιακές Σχέσεις, ΦΕΚ διορισμού: 312/17-5-2011 τ.Γ')
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.bma.upatras.gr/images/stories/staff/maroudas.pdf
 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, ΦΕΚ Διορισμού: 400/16.06.2011
  Βιογραφικό σημείωμα:
  http://www.ba.aegean.gr/cvs/KonstantopoulosCV2015gr.pdf

Β3. Εξωτερικών μελών προερχόμενα από ομοταγή πανεπιστήμια της αλλοδαπής από το μητρώο εξωτερικών μελών του Πανεπιστημίου

 1. ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (GEORGELLIS YIANNIS), Καθηγητής
  Kent Business School, University of Kent
  Γνωστικό αντικείμενο: MANAGEMENT, Ειδικό Πεδίο Αξιολόγησης: #1 ΕΟΔ: Διοίκηση,#2 ΕΟΔ: Οικονομική Επιστήμη
  Βιογραφικό σημείωμα:
  https://www.kent.ac.uk/kbs/our-staff/profiles/georgellis_yannis.html