Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Συγκλήτου


28-7-2016 id:2790

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο"
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2016 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


28-7-2016 id:2789

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο και τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης"
Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2016 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3685/2008, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΟΠΑ καλούνται να εκλέξουν έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2016 δύο εκπροσώπους για τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.
περισσότερα...


28-7-2016 id:2788

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των υποψήφιων διδακτόρων στη Σύγκλητο"
Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2016 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


24-5-2016 id:2719

"Τροποποίηση Πράξης Συγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει έως 31.8.2016, ορίζεται ως ακολούθως.
περισσότερα...


20-5-2016 id:2716

"Τροποποίηση Πράξης Συγκρότησης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Η σύνθεση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει έως 31.8.2016, ορίζεται ως ακολούθως.
περισσότερα...


4-4-2016 id:2670

"Τροποποίηση Πράξης Συγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών "
Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει έως 31.8.2016, ορίζεται ως ακολούθως.
περισσότερα...


4-2-2016 id:2596

"Πράξη Πρύτανη συγκρότησης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Η σύνθεση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ορίζεται ως ακολούθως.
περισσότερα...


11-1-2016 id:2567

"Πράξη Πρύτανη συγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 ορίζεται ως ακολούθως.
περισσότερα...


10-12-2015 id:2543

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο"
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 6989/30-10-2015 εγγράφου, σας καλούμε να συγκεντρωθείτε την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 έως 18:00 στην αίθουσα 211 (2ος όροφος, κτήριο Ευελπίδων 47 & Λευκάδος), προκειμένου να εκλέξετε τον εκπρόσωπό σας στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


10-12-2015 id:2542

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των υποψήφιων διδακτόρων στη Σύγκλητο"
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 6990/30-10-2015 εγγράφου, σας καλούμε να συγκεντρωθείτε την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 16:00-19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ4 (4ος όροφος, πτέρυγα Δεριγνύ) προκειμένου να εκλέξετε τον εκπρόσωπό σας στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


10-12-2015 id:2541

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο"
Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 6993/30-10-2015 εγγράφου, σας καλούμε να συγκεντρωθείτε την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 έως 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ4 (4ος όροφος πτέρυγας Δεριγνύ) προκειμένου να εκλέξετε τον εκπρόσωπό σας στη Σύγκλητο για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με διετή θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. ε' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


4-11-2015 id:2486

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου του διοικητικού προσωπικού στη Σύγκλητο"
Καλούνται οι Διοικητικοί Υπάλληλοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως την 30η Νοεμβρίου 2015 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με διετή θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. ε' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


3-11-2015 id:2485

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο"
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως την 30η Νοεμβρίου 2015 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


3-11-2015 id:2484

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο"
Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως την 30η Νοεμβρίου 2015 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


3-11-2015 id:2483

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των υποψήφιων διδακτόρων στη Σύγκλητο"
Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως την 30η Νοεμβρίου 2015 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με ετήσια θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


3-11-2015 id:2482

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο"
Καλούνται τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως την 20η Νοεμβρίου 2015 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με διετή θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. ε' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


3-11-2015 id:2481

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στη Σύγκλητο"
Καλούνται τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως την 20η Νοεμβρίου 2015 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με διετή θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. ε' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


3-11-2015 id:2480

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο"
Καλούνται τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν έως την 20η Νοεμβρίου 2015 τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017, με διετή θητεία χωρίς δυνατότητα επανεκλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. ε' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


24-4-2015 id:2332

"Ομόφωνη Απόφαση 6ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ (Συνεδρία 23/4/15)"
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) συνεδρίασε στις 23/4/2015 και, με αφορμή την έκδοση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος, ομόφωνα κατέληξε στα παρακάτω.
περισσότερα...


15-10-2014 id:2188

"Πράξη Πρύτανη συγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 ορίζεται ως ακολούθως.
περισσότερα...


15-10-2014 id:2187

"Πράξη Πρύτανη συγκρότησης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Η σύνθεση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 ορίζεται ως ακολούθως.
περισσότερα...


17-9-2014 id:2161

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των υποψήφιων διδακτόρων στη Σύγκλητο"
Καλούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


17-9-2014 id:2160

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο"
Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


17-9-2014 id:2159

"Πρόσκληση εκλογής εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο"
Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στη Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 περ. δ' του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011.
περισσότερα...


2-10-2013 id:1827

"Απόφαση Συγκλήτου για τη διαθεσιμότητα διοικητικού προσωπικού "
Ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία 2/10/2013)
περισσότερα...


2-11-2009 id:624

"Απόφαση Συγκλήτου: Το ΟΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα βίαια επεισόδια της Παρασκευής 30/10, θα μείνει κλειστό αύριο Τρίτη 3/11 "
Απόφαση Συγκλήτου: Το ΟΠΑ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα βίαια επεισόδια της Παρασκευής 30/10, θα μείνει κλειστό αύριο Τρίτη 3/11
περισσότερα...


21-5-2009 id:502

"Ψήφισμα Συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της 21ης Μαΐου 2009"
Ψήφισμα Συνεδρίασης Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών της 21ης Μαΐου 2009
περισσότερα...


19-12-2008 id:374

"Ψήφισμα της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Ψήφισμα της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
περισσότερα...


26-3-2007 id:13

"Απόφαση Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2007"
Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 23 Μαρτίου 2007 αποφάσισε τα παρακάτω:
περισσότερα...