Αρχείο Παλαιότερων Ανακοινώσεων -
Προκηρύξεις Λοιπών Θέσεων Εργασίας


26-10-2016 id:2863

"Αποτελέσματα πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 2/3-10-2016"
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης Έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2/3-10-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση έργου με φυσικό αντικείμενο τη λειτουργία του καταστήματος αναμνηστικών ειδών ΟΠΑ shop στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου «Αντωνιάδου» μία φορά την εβδομάδα για 4 ώρες και πιο συγκεκριμένα 11:00-15:00.
περισσότερα...


3-10-2016 id:2832

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε."
Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. (Εταιρεία) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (3 μηνών), με δυνατότητα παράτασης, πέντε (5) συνεργάτες, φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 3ος όροφος, μέχρι την Παρασκευή 14/10/2016, ώρα 15:00.
περισσότερα...


26-9-2016 id:2823

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή επικουρικού-διδακτικού έργου του Τμήματος Στατιστικής κατά το ακαδ. έτος 2016-17"
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση καθώς και εκτενές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει), μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76 (ισόγειο πτέρυγας Δεριγνύ), (και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του Τμήματος: stat@aueb.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203 112-3).
περισσότερα...


22-9-2016 id:2818

"Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» με αρ. πρωτ. 920000/817-16"
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 920000/817-16/07.07.2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με την απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 με ημερομηνία 21/09/2016, εγκρίθηκε ο πίνακας που ακολουθεί.
περισσότερα...


19-9-2016 id:2813

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά το ακαδ. έτος 2016-17"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ode@aueb.gr, μέχρι και την 25η Σεπτεμβρίου 2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


19-9-2016 id:2812

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 308 και 210-8230 375.
περισσότερα...


26-7-2016 id:2786

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβασιούχου διδάσκοντος βάσει του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Πληροφορικής για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 - Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 314 και 210-8230 940.
περισσότερα...


25-7-2016 id:2784

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικής έρευνας Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά την 11η συνεδρίαση της ΓΣΕΣ της 22-06-2016 την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο «DSGE MODELS REFORMS IN PRODUCT AND LABOUR MARKETS». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη, 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210-8203 303-305, emai: econ@aueb.gr).
περισσότερα...


25-7-2016 id:2782

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή επικουρικού-διδακτικού έργου (φροντιστήρια-ασκήσεις) του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-17"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76 (ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου), τηλ. 210-8203 300, 210-8203 302 & 210-8203 194, μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016.
περισσότερα...


25-7-2016 id:2781

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα μαθήματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76 (ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου), τηλ. 210-8203 300, 210-8203 302 & 210-8203 194, μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016.
περισσότερα...


18-7-2016 id:2774

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης μεταδιδακτορικής έρευνας Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά την 11η συνεδρίαση της ΓΣΕΣ της 22-06-2016 την προκήρυξη για την πλήρωση μίας άμισθης θέσης υποψήφιου Μεταδιδακτορικού Ερευνητή στο γνωστικό πεδίο "MACROECONOMIC MODELLING & FORECASTING". Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Aυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη. Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού (Δευτέρα και Τετάρτη, 12:00-14:00 και Παρασκευή 11:00-13:00, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα, τηλ. 210-8203 303-305, emai: econ@aueb.gr).
περισσότερα...


8-7-2016 id:2770

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Στατιστικής, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17"
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 ? Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: prosec@aueb.gr.
περισσότερα...


8-7-2016 id:2769

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17"
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (τηλ. 210 8203101 ? 3 ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016.
περισσότερα...


7-7-2016 id:2767

"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»"
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ, διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως την 27 Ιουλίου 2016, ώρα 16:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Κολοβού Αλίκη (210-8203 702, email: akolovou@rc.aueb.gr).
περισσότερα...


4-7-2016 id:2763

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Oικονομικής Επιστήμης, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17"
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210 8203 303-305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2016.
περισσότερα...


27-6-2016 id:2757

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη συμβασιούχων διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Επιστημών, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 - Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016.
περισσότερα...


23-6-2016 id:2753

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Πληροφορικής ακαδημαϊκού έτους 2016-17"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 - Αθήνα, μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουλίου2016.
περισσότερα...


13-5-2016 id:2709

"Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1/15-3-2016"
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης Έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1/15-3-2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση έργου με φυσικό αντικείμενο τη διοικητική υποστήριξη των λειτουργικών και εμπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας ΟΠΑ.
περισσότερα...


15-3-2016 id:2643

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ ΑΕ"
Προθεσμία υποβολής των προτάσεων μέχρι τη Δευτέρα 28/3/16 και ώρα 15:00.
περισσότερα...


7-3-2016 id:2630

"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΝΠΔΔ με έδρα την Αθήνα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές του ανάγκες με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και από κρατικά ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία από Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 μέχρι Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, να υποβάλλουν στο ΟΠΑ τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


15-2-2016 id:2606

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300, μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016.
περισσότερα...


11-2-2016 id:2605

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πατησίων 76, Αθήνα 104 34) και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας ode@aueb.gr μέχρι και την Παρασκευή 19/2/16, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


22-1-2016 id:2588

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300, μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016.
περισσότερα...


23-12-2015 id:2559

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16"
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της «ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ». Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου 2016 τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


29-9-2015 id:2447

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά το ακαδημαϊκό έτους 2015-2016"
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34 και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας ode@aueb.gr μέχρι και την Τρίτη 6-10-2015, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


29-9-2015 id:2446

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16"
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ι». Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου 2015 τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


13-7-2015 id:2407

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, οργανωτικού και ερευνητικού έργου στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κατά το ακαδ. έτος 2015-16"
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Οικονομικών Επιστημών. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, διδακτική εμπειρία στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (τηλ. 210-8203 303, 210-8203 305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας econ@aueb.gr μέχρι τις 25 Aυγούστου 2015 τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


3-7-2015 id:2400

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου κατά το ήμισυ, στο γνωστικό αντικείμενο "Αξιολόγηση Επενδύσεων με Εφαρμογές στην Πληροφορική" του Τμήματος Πληροφορικής κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016"
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι τις 17 Ιουλίου 2015, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


3-7-2015 id:2399

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου κατά το ήμισυ, στο γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία Λογισμικού" του Τμήματος Πληροφορικής κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-2016"
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία σε αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι τις 17 Ιουλίου 2015, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


3-7-2015 id:2398

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16 "
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν, βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους σε τρία αντίγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πατησίων 76 και Δεριγνύ (τηλ:. 210-8203107, e-mail: kellyzac@aueb.gr) μέχρι 31 Ιουλίου 2015.
περισσότερα...


9-2-2015 id:2272

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο "Μακροοικονομική Ανάλυση" του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά το εαρινό εξάμηνο 2014-2015"
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι και τις 16 Φεβρουαρίου 2015 τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


23-1-2015 id:2269

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στα γνωστικά αντικείμενα Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας, και Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική Διοικητική κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-2015"
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η διδακτική εμπειρία στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34 και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας ode@aueb.gr μέχρι και την Πέμπτη 5-2-2015, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


8-12-2014 id:2233

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο "Μεταγλωττιστές" κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2014-2015"
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική / Επιστήμη Υπολογιστών. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η συνάφεια του Διδακτορικού Διπλώματος και η διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2014, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


1-10-2014 id:2171

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο "Γαλλική Γλώσσα" κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300, μέχρι την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014.
περισσότερα...


10-9-2014 id:2154

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική Ανάλυση" του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων κατά το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015"
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου 2014 τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


10-9-2014 id:2152

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου (φροντιστήρια-ασκήσεις), στο γνωστικό αντικείμενο "Υπολογιστικά Μαθηματικά" του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας κατά το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015"
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος το οποίο να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2014, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


1-9-2014 id:2142

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο "Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη Βοήθεια της Πληροφορικής" του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300 μέχρι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014.
περισσότερα...


25-7-2014 id:2132

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου (φροντιστήρια - ασκήσεις), στο γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική Θεωρία Ι", του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κατά το χειμερινό εξάμηνο 2014-2015."
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Οικονομικών Επιστημών, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης και να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας econ@aueb.gr μέχρι τις 25 Aυγούστου 2014 τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.
περισσότερα...


7-7-2014 id:2123

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) και να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας infotech@aueb.gr μέχρι τις 21 Ιουλίου 2014 τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
περισσότερα...


31-1-2014 id:1940

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα σε τρία αντίγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους σε τρία αντίγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 107, μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2014.
περισσότερα...


28-1-2014 id:1938

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-14"
Το ΟΠΑ ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ακαδ. έτους 2013-2014. Αιτήσεις μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος 210-8203 139 και 210-8203 129.
περισσότερα...


27-1-2014 id:1936

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300 & 210-8203 302, μέχρι την Tρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014.
περισσότερα...


14-10-2013 id:1838

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 "
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων του, ενδιαφέρεται να προσλάβει, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας.
περισσότερα...


19-9-2013 id:1817

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης ακαδ. έτους 2013-14 "
Το ΟΠΑ ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του ακαδ. έτους 2013-2014. Αιτήσεις μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα της Γραμματείας του Τμήματος 210-8203 139 και 210-8203 129.
περισσότερα...


3-9-2013 id:1809

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου κατά το ακαδ. έτος 2013-2014"
Η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων του Τμήματος ΟΔΕ του ΟΠΑ αποφάσισε τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για την διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013-2014. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16/9/2013 (και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του Τμήματος: ode@aueb.gr).
περισσότερα...


23-7-2013 id:1790

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης για διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου κατά το ακαδ. έτος 2013-2014"
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ αποφάσισε τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (και ηλεκτρονικά), συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (και ηλεκτρονικά, αλλά όχι τις εργασίες), αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται, στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Πατησίων 76, τηλ. 210-8203.303, 210-8203.305, email: fsigourou@aueb.gr μέχρι τις 23 Αυγούστου 2013.
περισσότερα...


23-7-2013 id:1789

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου κατά το ακαδ. έτος 2013-2014"
Το Τμήμα ΔΕΤ του ΟΠΑ αποφάσισε τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα κατά το ακαδ. έτος 2013-2014. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας από 22 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου 2013 (και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του Τμήματος: dmst@aueb.gr).
περισσότερα...


15-7-2013 id:1782

"Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2013-2014"
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ αποφάσισε τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2013-2014. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300 & 210-8203 302, μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013.
περισσότερα...


20-8-2012 id:1449

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Πληροφορικής, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά: αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 - Αθήνα, μέχρι τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012. Οι αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή θα αποστέλλονται στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 314, 210-8230 940.
περισσότερα...


17-7-2012 id:1442

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 "
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα μαθήματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300 & 210-8203 322, μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012.
περισσότερα...


17-7-2012 id:1441

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση (Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34), εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), το αργότερο μέχρι 27/7/2012 (και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του Τμήματος: dmst@aueb.gr). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 139, 129.
περισσότερα...


17-7-2012 id:1440

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 "
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, εκτενές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους στη Γραμματεία του Τμήματος, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-8203 303, 304, 305, ώρες 10:00-15:00.
περισσότερα...


17-7-2012 id:1439

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 "
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους, εκτενές βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος έως 27/7/2012. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 101, 102, 103 έως 27/7/2012 και ώρες 10:00 - 14:00.
περισσότερα...


12-7-2012 id:1437

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση (διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34), εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 375 κα Πανοπούλου Ιφιγένεια.
περισσότερα...


6-7-2012 id:1429

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 "
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τρία αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τρία αντίτυπα) στο Τμήμα το αργότερο μέχρι 27 Ιουλίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 107.
περισσότερα...


25-7-2011 id:1138

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση και εκτενές βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Τετάρτη 31 Aυγούστου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-82.03.303
περισσότερα...


15-7-2011 id:1134

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση συμβασιούχου διδάσκοντα με το ΠΔ 407/80 στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το ακαδ. έτος 2011-2012"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους, εκτενές βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος έως 29-7-2011. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 8203101 - 102 - 103 από 15-7-2011 έως 29-7-2011 και ώρες 10:00 - 14:00
περισσότερα...


14-7-2011 id:1130

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας "
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση (Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πατησίων 76, Αθήνα 10434), εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), το αργότερο μέχρι 27/7/2011 (και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του Τμήματος: dmst@aueb.gr). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 139-129.
περισσότερα...


7-7-2011 id:1124

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση συμβασιούχου διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Στατιστικής"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση, καθώς και εκτενές βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής μέχρι τις 31/07/2011 (και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του Τμήματος: prosec@aueb.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203 111-3).
περισσότερα...


6-7-2011 id:1123

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση (διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34), εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 375 κα.Πανοπούλου Ιφιγένεια.
περισσότερα...


5-7-2011 id:1120

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση συμβασιούχου διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τρία αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τρία αντίτυπα) στο Τμήμα, το αργότερο μέχρι 27 Ιουλίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 107.
περισσότερα...


26-5-2011 id:1090

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα μαθήματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300 & 210-8203 322, μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011.
περισσότερα...


17-2-2011 id:1015

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση συμβασιούχου διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση, εκτενές βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 375 κα Πανοπούλου Ιφιγένεια.
περισσότερα...


10-2-2011 id:1011

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση και εκτενές βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 303.
περισσότερα...


16-12-2010 id:977

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση συμβασιούχου διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Στατιστικής"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση, καθώς και εκτενές βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής μέχρι τις 20/12/2010 (και σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail του Τμήματος: prosec@aueb.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210.8203 111-3).
περισσότερα...


16-12-2010 id:976

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα) στο Τμήμα το αργότερο μέχρι 14 Ιανουαρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 107.
περισσότερα...


26-8-2010 id:878

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση και εκτενές βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 303.
περισσότερα...


16-7-2010 id:868

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα μαθήματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300 & 210-8203 302, μέχρι την Τετάρτη 25/8/2010.
περισσότερα...


15-7-2010 id:865

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους, εκτενές βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος έως 28/7/2010. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 8203 103 - 102 - 101 από 14/7/2010 έως 28/7/2010 και ώρες 10:00 - 14:00.
περισσότερα...


14-7-2010 id:863

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση (διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34), εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2010. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 375 κα Πανοπούλου Ιφιγένεια.
περισσότερα...


13-7-2010 id:862

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση (Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34), εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα) το αργότερο μέχρι 28/7/2010. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 139-129.
περισσότερα...


13-7-2010 id:859

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα) στο Τμήμα το αργότερο μέχρι 30/7/2010. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 107.
περισσότερα...


12-2-2010 id:748

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση συμβασιούχου διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση (διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34), εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 375 κα Πανοπούλου Ιφιγένεια.
περισσότερα...


29-1-2010 id:734

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση (Διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34), εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα), το αργότερο μέχρι 8/2/2010. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210-8203 139-129.
περισσότερα...


23-12-2009 id:706

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης."
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση και εκτενές βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 303.
περισσότερα...


23-12-2009 id:705

"Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων για την ανακοίνωση πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. "
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων για την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία ορίστηκε σύμφωνα με την από 1/10/2009 απόφαση τoυ Πρυτανικού Συμβουλίου, κατέγραψε τα παρακάτω.
περισσότερα...


18-12-2009 id:702

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας"
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη, στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ (Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα), όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 210-8203 139, 210-8203 129). Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2010.
περισσότερα...


20-10-2009 id:605

"Πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης.
περισσότερα...


7-9-2009 id:564

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών "
Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα 210-8203 107
περισσότερα...


4-9-2009 id:562

"Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Κλάδου ΙΙ) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας"
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα καλούνται να υποβάλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, σύμφωνα με την αναλυτική προκήρυξη, στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 Αθήνα), όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 210-8203 139, 210-8203 129). Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 12 Οκτωβρίου 2009.
περισσότερα...


31-7-2009 id:555

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση και εκτενές βιογραφικό σημείωμα στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 303.
περισσότερα...


14-7-2009 id:540

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση, εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα), το αργότερο μέχρι τις 24/7/2009. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203139-129.
περισσότερα...


9-6-2009 id:515

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα) στο Τμήμα το αργότερο μέχρι 20/7/2009. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 107.
περισσότερα...


1-6-2009 id:510

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων "
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση (διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34), εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203 375 κα Πανοπούλου Ιφιγένεια.
περισσότερα...


26-5-2009 id:504

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα μαθήματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203300 & 210-8203302 μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009.
περισσότερα...


19-5-2009 id:500

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους, εκτενές βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος έως 1/6/2009. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 8203 103 - 102 - 101 από 18/5/2009 έως 1/6/2009 και ώρες 10:00 - 14:00.
περισσότερα...


9-3-2009 id:444

"Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα μαθήματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300 & 210-8203 302, μέχρι την Παρασκευή 13/3/2009.
περισσότερα...


6-3-2009 id:443

"Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Γραμματέα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τετραετή θητεία"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση θέσης Γραμματέα με τετραετή θητεία. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, τηλ. 210 8203 215, 274 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
περισσότερα...


24-2-2009 id:433

"Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση συμβασιούχου διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας "
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους, εκτενές βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος έως 4-3-2009. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 8203 103-102-101 από 18/2/2009 έως 4/3/2009 και ώρες 10:00-14:00.
περισσότερα...


23-2-2009 id:431

"Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση συμβασιούχου διδάσκοντα σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν αίτηση (διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πατησίων 76, Αθήνα 104 34), εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα), το αργότερο μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου 2009. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-8203375 κ. Πανοπούλου Ιφιγένεια.
περισσότερα...


9-2-2009 id:418

"Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στα μαθήματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203300 & 210-8203302, μέχρι την Παρασκευή 13/2/2009.
περισσότερα...


17-7-2008 id:246

""Eκδήλωση ενδιαφέροντος για τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων""
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2008-09. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21 Ιουλίου 2008.
περισσότερα...


14-7-2008 id:245

""Eκδήλωση ενδιαφέροντος για τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής""
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε (18η Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Ακαδ. Έτους 2007-2008 της 2ας Ιουλίου 2008) τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ.407/1980 για τη διδασκαλία μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 29 Αυγούστου 2008.
περισσότερα...


7-7-2008 id:238

"Eκδήλωση ενδιαφέροντος για τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 15 Ιουλίου 2008.
περισσότερα...


2-7-2008 id:232

"Eκδήλωση ενδιαφέροντος για τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, εκτενές βιογραφικό σημείωμα (σε τέσσερα αντίτυπα), αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (σε τέσσερα αντίτυπα) στο Τμήμα το αργότερο μέχρι 25/8/2008
περισσότερα...


1-7-2008 id:231

"Eκδήλωση ενδιαφέροντος για τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας"
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καλούνται να αποστείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους, εκτενές βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών καθώς και συνοπτικό υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος έως 2-7-2008.
περισσότερα...


19-6-2008 id:216

"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80"
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980
περισσότερα...


13-6-2008 id:214

"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009"
Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 10-6-2008) αποφάσισε την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
περισσότερα...


12-6-2008 id:210

"Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, για το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης"
Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών πρόκειται να προσληφθούν διδάσκοντες για τη διδασκαλία μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009
περισσότερα...


2-5-2008 id:164

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ.407/1980, για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ.407/1980 για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ.407/1980 για τη διδασκαλία μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009
περισσότερα...


4-4-2008 id:160

"Ανακοίνωση για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μετάταξη."
Ανακοίνωση για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μετάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3528/2007
περισσότερα...


20-2-2008 id:100

"Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων, για τη διδασκαλία μαθημάτων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008."
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση με αναφορά στο μάθημα, βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203300 & 210-8203302, μέχρι την Τετάρτη 27/2/2008.
περισσότερα...


28-1-2008 id:90

"Προκήρυξη από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, για τη διδασκαλία μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2007-08."
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, για τη διδασκαλία του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2007-08
περισσότερα...