Αρχειο Προκηρύξεων Διδακτικού Προσωπικού

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών


8-4-2016 id:2674

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.»"
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 6 Ιουνίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, τηλ. 2108203107, e-mail: kellyzac@aueb.gr.
περισσότερα...


26-9-2014 id:2166

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Μακροοικονομική» "
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Μακροοικονομική» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 86/24-1-2014 τ. Γ'
περισσότερα...


14-7-2014 id:2127

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2014. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203 107.
περισσότερα...


4-6-2014 id:1977

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης""
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης 1154/10-10-2013 τ. Γ'.
περισσότερα...


4-6-2014 id:1975

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική""
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μικροοικονομική Θεωρία και Πολιτική" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης 1154/10-10-2013 τ. Γ'
περισσότερα...


18-2-2014 id:1954

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Μακροοικονομική" "
Προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Απριλίου 2014. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203107
περισσότερα...


5-2-2014 id:1754

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών""
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 262 /6-3-2013 τεύχος Γ.
περισσότερα...


27-3-2013 id:1673

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στην Ανάλυση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 27 Μαΐου 2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203 107.
περισσότερα...


25-2-2013 id:1588

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές" "
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 841/21-8-2012 τεύχος Γ.
περισσότερα...


11-10-2012 id:1396

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνές Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης""
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνές Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών , σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 172/14-2-2012., τεύχος Γ.
περισσότερα...


11-10-2012 id:1395

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική""
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών , σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 172/14-2-2012 τεύχος Γ.
περισσότερα...


11-10-2012 id:1394

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνικές Πολιτικές και Πολιτικές Απασχόλησης με έμφαση στις Πολιτικές της ΕΕ""
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνικές Πολιτικές και Πολιτικές Απασχόλησης με έμφαση στις Πολιτικές της Ε.Ε." του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών , σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 21/23-1-2012 τεύχος Γ.
περισσότερα...


5-9-2012 id:1457

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203107
περισσότερα...


30-5-2012 id:1303

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε."
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Οικονομικές της Ε.Ε." του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 1020/22-11-2011, τεύχος Γ.
περισσότερα...


30-5-2012 id:1302

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Χρηματοδοτική""
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Χρηματοδοτική" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών , σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 972/10-11-2011, τεύχος Γ.
περισσότερα...


28-2-2012 id:1301

"Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΟΣ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Χρηματοδοτική και Τραπεζική", και στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνές Δίκαιο με έμφαση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 30 Απριλίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203 107.
περισσότερα...


3-2-2012 id:1269

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνικές Πολιτικές και Πολιτικές Απασχόλησης με έμφαση στις Πολιτικές της Ε.Ε." "
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Απριλίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203 107.
περισσότερα...


8-12-2011 id:1236

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Οικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 210-8203 107.
περισσότερα...


29-11-2011 id:1221

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διεθνής Χρηματοδοτική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 210-8203 107.
περισσότερα...


25-11-2011 id:1217

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική""
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 560/10-08-2011, τεύχος Γ.
περισσότερα...


20-9-2011 id:1152

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στη Διεθνή Μακροοικονομική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 14 Νοεμβρίου 2011. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203 107.
περισσότερα...


12-10-2010 id:922

"Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε.""
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με έμφαση στις Μακροοικονομικές Πολιτικές της Ε.Ε." του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 563/1-7-2010, τεύχος Γ.
περισσότερα...


12-10-2010 id:921

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομία""
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ευρωπαϊκή Πολιτική και Οικονομία" του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών , σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 563/1-7-2010, τεύχος Γ.
περισσότερα...


Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης


14-7-2015 id:2413

"Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομική της Εργασίας»"
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.
περισσότερα...


14-7-2015 id:2412

"Προκήρυξη μίας θέσης καθηγητή βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Αγροτική Οικονομική, Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ και Οικονομική Γεωγραφία»"
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr
περισσότερα...


29-12-2014 id:2245

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης (Α') Βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στο Περιβάλλον, τους Φυσικούς Πόρους και την Μαρξιστική Οικονομική Ανάλυση""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουντην αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.
περισσότερα...


2-9-2014 id:2145

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Χρηματοοικονομική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα ?ΑΠΕΛΛΑ? και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210-8203 303, e-mail: econ@aueb.gr.
περισσότερα...


2-9-2014 id:2144

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στα Θέματα Ε.Ε., Νομισματική και Πιστωτική Πολιτική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, τηλ. 210 8203.303, e-mail: econ@aueb.gr.
περισσότερα...


5-4-2013 id:1681

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Δημόσια Οικονομική"."
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 27 Μαΐου 2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 210-8203 303.
περισσότερα...


10-9-2012 id:1462

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Επιστήμη με έμφαση στη Μικροοικονομική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 210-8203 303.
περισσότερα...


20-2-2012 id:1292

"Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική ιστορία με έμφαση στην οικονομική ιστορία της Ελλάδος""
Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική ιστορία με έμφαση στην οικονομική ιστορία της Ελλάδος" του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 560/10-08-2011 Τεύχος Γ'.
περισσότερα...


20-9-2011 id:1153

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομική Ιστορία της Ελλάδος""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 14 Νοεμβρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ. 210-8203 303-305.
περισσότερα...


1-10-2010 id:913

"Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική""
Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στη Μικροοικονομική" του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 394/14-05-2010 Τεύχος Γ'
περισσότερα...


30-7-2010 id:873

"Διαδικασία Μονιμοποίησης του κ. Γρηγορίου Κόρδα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομετρία"."
Διαδικασία Μονιμοποίησης του κ. Γρηγορίου Κόρδα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στην Οικονομετρία" στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ
περισσότερα...


Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας


30-12-2014 id:2246

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο "Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-8203 139).
περισσότερα...


3-9-2013 id:1808

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρηματική αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-8203 139).
περισσότερα...


5-4-2013 id:1682

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο γνωστικό αντικείμενο "Οργανωσιακή Συμπεριφορά""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 28 Μαΐου 2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-8203 139).
περισσότερα...


6-2-2013 id:1621

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρησιακή Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την 1 Απριλίου 2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-8203 139).
περισσότερα...


6-2-2013 id:1620

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την 1 Απριλίου 2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-8203 139).
περισσότερα...


6-2-2013 id:1619

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο γνωστικό αντικείμενο "Ψηφιακά Μέσα και Προσωποποιημένες Υπηρεσίες""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την 1 Απριλίου 2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-8203 139).
περισσότερα...


13-12-2012 id:1574

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο γνωστικό αντικείμενο "Στήριξη Αποφάσεων με Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-8203139).
περισσότερα...


13-12-2012 id:1573

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-8203139).
περισσότερα...


17-9-2012 id:1466

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 12 Νοεμβρίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-8203 139).
περισσότερα...


6-9-2012 id:1458

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών" "
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 4 Νοεμβρίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-8203 139).
περισσότερα...


27-1-2012 id:1260

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματικά της Επιχειρησιακής Έρευνας""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 27 Μαρτίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (τηλ. 210-8203 139)
περισσότερα...


Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων


9-7-2015 id:2405

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή βαθμίδας Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοδοτική Διοίκηση»"
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.
περισσότερα...


30-12-2014 id:2247

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Kαθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.
περισσότερα...


9-9-2014 id:2150

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή βαθμίδος Επίκ. Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 375, e-mail: ode@aueb.gr.
περισσότερα...


2-9-2014 id:2111

"Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Διοίκηση""
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Διοίκηση" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης 240/5-3-2013 τ. Γ'.
περισσότερα...


2-9-2014 id:2107

"Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική""
Διαδικασίας πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης 497/15-5-2013 τ. Γ'.
περισσότερα...


7-7-2014 id:2122

""Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων""
Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων" σύμφωνα με το ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 240/5-3-2013 τ. Γ'. Εμπρόθεσμη αίτηση από τον κ. Aλέξανδρο Παπαλεξανδρή.
περισσότερα...


4-7-2014 id:2118

"Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων""
Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων" σύμφωνα με το ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 240/5-3-2013 τ. Γ'. Εμπρόθεσμη αίτηση από τον κ. Δημήτριο Μανωλόπουλο.
περισσότερα...


4-7-2014 id:2117

"Διαδικασία Μονιμοποίησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων "
Διαδικασία Μονιμοποίησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
περισσότερα...


28-5-2013 id:1733

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική""
Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω υποψηφιοτήτων, λήγει στις 29 Ιουλίου 2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203 375).
περισσότερα...


29-3-2013 id:1676

"Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Διοίκηση" (1 θέση) και του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Επιχειρήσεων" (2 θέσεις) "
Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω υποψηφιοτήτων λήγει στις 27 Μαΐου 2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203 375).
περισσότερα...


3-7-2012 id:1328

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομικά των Δημόσιων Επιχειρήσεων και τη Διάρθρωση και τα Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομικά των Δημόσιων Επιχειρήσεων και τη Διάρθρωση και τα Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 972/10-11-2011 τ. Γ'
περισσότερα...


3-7-2012 id:1329

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ειδικά Τεχνολογικά Θέματα για την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ειδικά Τεχνολογικά Θέματα για την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 1020/22-11-2011 τ. Γ'
περισσότερα...


19-6-2012 id:1192

"Διαδικασία μονιμοποίησης κας Ολυμπίας Κυριακίδου στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο "Διοικητική των επιχειρήσεων με έμφαση στην οργανωσιακή συμπεριφορά" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Διαδικασία μονιμοποίησης κας Ολυμπίας Κυριακίδου στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο "Διοικητική των επιχειρήσεων με έμφαση στην οργανωσιακή συμπεριφορά" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για αποδοχή της αίτησης μονιμοποίησης: 9η/2010-2011/22-6-2011. Ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης για συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος: 1η /2011-2012/12-10-2011
περισσότερα...


27-4-2012 id:1356

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" "
Η προθεσμία υποβολής της ανωτέρω υποψηφιότητας, λήγει στις 27 Ιουνίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος. (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203 375).
περισσότερα...


7-12-2011 id:1233

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο "Ειδικά Τεχνολογικά Θέματα για την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων""
Η προθεσμία υποβολής της ανωτέρω υποψηφιότητας, λήγει στις 6 Φεβρουαρίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203 375).
περισσότερα...


30-11-2011 id:1224

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με γνωστικό αντικείμενο "Οικονομικά των Δημοσίων Επιχειρήσεων και τη Διάρθρωση και τα Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας""
Η προθεσμία υποβολής της ανωτέρω υποψηφιότητας, λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος. (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203 375).
περισσότερα...


30-10-2011 id:1191

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικές μέθοδοι για τη διοίκηση των επιχειρήσεων" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικές μέθοδοι για τη διοίκηση των επιχειρήσεων" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης :471/19-7-2011 τ. Γ΄
περισσότερα...


30-10-2011 id:1190

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στον γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Οικονομική" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων"
Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στον γνωστικό αντικείμενο "Δημόσια Οικονομική" του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 471/19-7-2011 τ. Γ΄
περισσότερα...


26-7-2011 id:1140

"Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτικές Μέθοδοι για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων" και "Δημόσια Οικονομική", αντίστοιχα"
Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω υποψηφιοτήτων λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203 375).
περισσότερα...


14-1-2011 id:986

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στα Οικονομικά της Βιομηχανίας""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία με έμφαση στα Οικονομικά της Βιομηχανίας" σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 258/23-4-2007 τ. Γ΄
περισσότερα...


29-9-2010 id:908

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοδοτική Διοίκηση""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοδοτική Διοίκηση" σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 289/13-4-2010 τεύχος Γ'
περισσότερα...


29-9-2010 id:907

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία και Εφαρμοσμένη Οικονομική""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Οικονομική Θεωρία και Εφαρμοσμένη Οικονομική" σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 923/12-11-2010 τεύχος Γ'
περισσότερα...


28-9-2010 id:906

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης" σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 624/19-7-2010 τεύχος Γ'
περισσότερα...


28-9-2010 id:905

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 401/17-5-2010 τεύχος Γ'
περισσότερα...


28-9-2010 id:904

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διοικητική των Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Διοικητική των Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ" σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 624/19-7-2010 τεύχος Γ'
περισσότερα...


28-9-2010 id:903

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Αστικό Δίκαιο""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο "Αστικό Δίκαιο" σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης της θέσης: 788/27-8-2008 τεύχος Γ'
περισσότερα...


26-8-2010 id:875

"Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης" και "Διοικητική των Επιχειρήσεων με έμφαση στο Μάρκετινγκ", αντίστοιχα."
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2010. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Πανοπούλου Ιφιγένεια τηλ. 210-8203375).
περισσότερα...


Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής


29-5-2015 id:2323

"Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική""
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 1149/26-8-2014 (τεύχος Γ')
περισσότερα...


13-5-2015 id:2322

"Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική""
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 1058/8-8-2014 (τεύχος Γ')
περισσότερα...


9-9-2014 id:2151

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 5 Νοεμβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 300, e-mail: accfin@aueb.gr.
περισσότερα...


2-9-2014 id:2143

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 27 Οκτωβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 300, e-mail: accfin@aueb.gr.
περισσότερα...


21-12-2012 id:1368

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 35/25.1.2012 Τεύχος Γ'
περισσότερα...


27-9-2012 id:1476

"Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 27 Νοεμβρίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203 300, 210-8203 302 και 210-8203 322.
περισσότερα...


17-9-2012 id:1467

"Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 14 Νοεμβρίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203 300, 210-8203 302 και 210-8203 322.
περισσότερα...


30-5-2012 id:1311

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 1020/22.11.2011 Τεύχος Γ'
περισσότερα...


30-5-2012 id:1310

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 971/10.11.2011 Τεύχος Γ'
περισσότερα...


23-2-2012 id:1298

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 23 Απριλίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203 300, 210-8203 302 και 210-8203 322.
περισσότερα...


3-2-2012 id:1270

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" "
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Απριλίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203300, 210-8203302 και 210-8203322.
περισσότερα...


7-12-2011 id:1234

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203 300, 210-8203 302 και 210-8203 322.
περισσότερα...


29-11-2011 id:1220

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" "
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 25 Ιανουαρίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203 300, 210-8203 302 και 210-8203 322.
περισσότερα...


12-7-2011 id:1058

"Διαδικασία Μονιμοποίησης κ. Δανιήλ Γιαμουρίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική""
Διαδικασία Μονιμοποίησης κ. Δανιήλ Γιαμουρίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική". Ημερομηνία σύγκλισης Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης για ορισμό εκλεκτορικού: 6.4.2011
περισσότερα...


12-7-2011 id:1059

"Διαδικασία μονιμοποίησης κ. Γεωργίου Λελεδάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική""
Διαδικασία μονιμοποίησης κ. Γεωργίου Λελεδάκη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική". Ημερομηνία σύγκλισης Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης για ορισμό εκλεκτορικού: 6.4.2011.
περισσότερα...


27-10-2010 id:932

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Λογιστική""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική Λογιστική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 585/7.7.2010 Τεύχος Γ'
περισσότερα...


13-9-2010 id:894

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Λογιστική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 432/27.5.2010 Τεύχος Γ'
περισσότερα...


13-9-2010 id:893

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 560/30.6.2010 Τεύχος Γ'
περισσότερα...


27-8-2010 id:879

"Διαδικασία Μονιμοποίησης του κ. Κωνσταντίνου Δράκου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική"."
Διαδικασία Μονιμοποίησης του κ. Κωνσταντίνου Δράκου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική". Ημερομηνία σύγκλισης Γ.Σ. Ειδικής Σύνθεσης για ορισμό εκλεκτορικού: 17.2.2010
περισσότερα...


8-6-2010 id:841

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής"
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χρηματοοικονομική" του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 72/5.2.2010 Τεύχος Γ'.
περισσότερα...


Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας


14-12-2015 id:2550

"Προκήρυξης μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στην Πολιτική Προϊόντος»"
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2016. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
περισσότερα...


25-9-2015 id:2443

"Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εταιρική Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 25 Νοεμβρίου 2015. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
περισσότερα...


18-5-2015 id:2360

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ με έμφαση στις Υπηρεσίες»"
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Ιουλίου 2015. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
περισσότερα...


18-5-2015 id:2359

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ»"
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Ιουλίου 2015. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
περισσότερα...


18-5-2015 id:2358

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ»"
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 11 Ιουλίου 2015. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
περισσότερα...


27-3-2015 id:2116

"Διαδικασία μονιμοποίησης της κ. Ε. Κατσικέα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ""
Διαδικασία μονιμοποίησης της κ. Ε. Κατσικέα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ"
περισσότερα...


13-3-2015 id:2256

"Διαδικασία μονιμοποίησης κ. Κ. Ήντουνα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στην τιμολόγηση""
Διαδικασία μονιμοποίησης κ. Κ. Ήντουνα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στην τιμολόγηση"
περισσότερα...


7-11-2014 id:2211

"Διαδικασία μονιμοποίησης κας Ε. Καφέζα στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Επικοινωνία με έμφαση στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας:"
Διαδικασία μονιμοποίησης κας Ε. Καφέζα στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Επικοινωνία με έμφαση στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας"
περισσότερα...


29-10-2014 id:2110

"Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Συμπεριφορά Οργανώσεων με έμφαση στην Επικοινωνία""
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Συμπεριφορά Οργανώσεων με έμφαση στην Επικοινωνία", σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 140/8-2-2013 τεύχος Γ'.
περισσότερα...


29-10-2014 id:2109

"Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στην Εταιρική Επικοινωνία""
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στην Εταιρική Επικοινωνία", σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 140/8-2-2013 τεύχος Γ'.
περισσότερα...


15-7-2013 id:1781

"Διαδικασία μονιμοποίησης κας Ε. Αποσπόρη στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Εταιρική Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά""
Διαδικασία μονιμοποίησης κας Ε. Αποσπόρη στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Εταιρική Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά"
περισσότερα...


15-7-2013 id:1780

"Διαδικασία μονιμοποίησης κας Ε. Νικάνδρου στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Εταιρικής Επικοινωνίας και Ανθρωπίνων Πόρων" "
Διαδικασία μονιμοποίησης κας Ε. Νικάνδρου στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Εταιρικής Επικοινωνίας και Ανθρωπίνων Πόρων"
περισσότερα...


9-7-2013 id:1708

"Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχολογία του Καταναλωτή»"
Διαδικασία πλήρωσης μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχολογία του Καταναλωτή», σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης: 350/28-3-2012 τεύχος Γ.
περισσότερα...


5-7-2013 id:1768

"Διαδικασία μονιμοποίησης κ. Π. Αργουσλίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στην Πολιτική Προϊόντος""
Διαδικασία μονιμοποίησης κ. Π. Αργουσλίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στην Πολιτική Προϊόντος"
περισσότερα...


5-7-2013 id:1767

"Διαδικασία πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης""
Διαδικασία πλήρωσης μιας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης", σύμφωνα με το ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 140/8-2-2013 τεύχος Γ'.
περισσότερα...


28-2-2013 id:1641

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, και δύο (2) θέσεων στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο 'Συμπεριφορά Οργανώσεων με έμφαση στην Επικοινωνία", "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στην Εταιρική Επικοινωνία" και "Μάρκετινγκ με έμφαση στα Δίκτυα Διάθεσης", αντίστοιχα. "
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει 26 Απριλίου 2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
περισσότερα...


11-5-2012 id:1305

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτική Ανάλυση σε Θέματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτική Ανάλυση σε Θέματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας" σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 972/10-11-2011 τεύχος Τρίτο
περισσότερα...


11-5-2012 id:1306

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στις πωλήσεις""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στις πωλήσεις" σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 1020/22-11-2011 τεύχος Τρίτο
περισσότερα...


26-4-2012 id:1353

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνική Ψυχολογία και Ψυχολογία του Καταναλωτή""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 25 Ιουνίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Tμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
περισσότερα...


9-12-2011 id:1238

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στις Πωλήσεις""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 8 Φεβρουαρίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
περισσότερα...


2-12-2011 id:1226

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή για το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με γνωστικό αντικείμενο "Ποσοτική Ανάλυση σε Θέματα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας"."
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει 1 Φεβρουαρίου 2012. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Tμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 210-8203 102, 210-8203 103.
περισσότερα...


31-1-2011 id:998

"Διαδικασία μονιμοποίησης της κ. Βακόλα Μαρίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στην Εταιρική Επικοινωνία""
Διαδικασία μονιμοποίησης της κ. Βακόλα Μαρίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στην Εταιρική Επικοινωνία" του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
περισσότερα...


31-1-2011 id:997

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού" του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 670/29-7-2010 τεύχος Τρίτο
περισσότερα...


12-10-2010 id:923

"Διαδικασία Μονιμοποίησης της κας Παπασταθοπούλου Πολυξένης στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ""
Διαδικασία Μονιμοποίησης της κας Παπασταθοπούλου Πολυξένης στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ" στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
περισσότερα...


11-10-2010 id:920

"Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Διαφήμιση""
Διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Διαφήμιση" του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 208/19-3-2009 τεύχος Τρίτο.
περισσότερα...


20-9-2010 id:899

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Επικοινωνία με έμφαση στις επιχειρηματικές εφαρμογές της ηλεκτρονικής επικοινωνίας""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Επικοινωνία με έμφαση στις επιχειρηματικές εφαρμογές της ηλεκτρονικής επικοινωνίας" του Τμήματος Μάρκετινγκ σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 984/10.12.2009 Τεύχος Γ'
περισσότερα...


20-9-2010 id:898

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στην τιμολόγηση""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ με έμφαση στην τιμολόγηση" του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 974/9.12.2009 Τεύχος Γ'
περισσότερα...


20-9-2010 id:900

"Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ""
Διαδικασία πλήρωσης θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ" του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας σύμφωνα με το ΦΕΚ Προκήρυξης θέσης: 200/16.3.2009 Τεύχος Γ'
περισσότερα...


13-9-2010 id:895

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Ενδοεπιχειρησιακή Επικοινωνία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει 10 Νοεμβρίου 2010. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του τμήματος, στα τηλέφωνα 210-8203 101, 102 και 103.
περισσότερα...


Τμήματος Πληροφορικής


9-9-2015 id:2429

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση»"
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 314, e-mail: infotech@aueb.gr.
περισσότερα...


9-9-2015 id:2428

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Υπολογιστών ή/και Επικοινωνιών»"
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 2 Νοεμβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 314, e-mail: infotech@aueb.gr.
περισσότερα...


9-4-2013 id:1687

"Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Προγραμματισμός & Λογισμικό Συστημάτων με Έμφαση στα Κατανεμημένα και Ετερογενή Συστήματα" και "Προγραμματισμός Κατανεμημένων Συστημάτων", αντίστοιχα, και στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Μαθηματικά Υποδείγματα Συστημάτων Πληροφοριών και Αποφάσεων""
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 10 Ιουνίου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.
περισσότερα...


29-3-2013 id:1675

"Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή και του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Κινητά ή Διάχυτα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (Mobile or Pervasive Computer and Communications Systems)" και "Θεωρητική Πληροφορική με Έμφαση στην Ανάλυση Aλγορίθμων", αντίστοιχα."
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 28 Μαΐου 2013. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.
περισσότερα...


3-2-2012 id:1267

"Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής στον τομέα Β': "Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων" με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία Λογισμικού με Έμφαση στη Δοκιμή Λογισμικού (Software Testing)" και "Τεχνητή Νοημοσύνη με έμφαση στην επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, απόκτηση Γνώσεων, Μεθοδολογίες Αναζήτησης", αντίστοιχα"
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 3 Απριλίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.
περισσότερα...


25-11-2011 id:1216

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής στον τομέα Β': "Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων" με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές με Έμφαση στη Βιοϊατρική και στις Τηλεπικοινωνίες""
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 23 Ιανουαρίου 2012. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr
περισσότερα...


23-9-2011 id:1159

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής στον τομέα Α' "Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών" με γνωστικό αντικείμενο "Τυπικές Γλώσσες και Πολυπλοκότητα""
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 21 Νοεμβρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr
περισσότερα...


20-9-2011 id:1155

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής στον τομέα Α' "Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών" με γνωστικό αντικείμενο "Επιστήμη Υπολογιστών με Έμφαση στις Θεωρητικές Θεμελιώσεις""
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 14 Νοεμβρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr
περισσότερα...


20-9-2011 id:1154

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής στον τομέα Β' "Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων" με γνωστικό αντικείμενο "Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων""
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 14 Νοεμβρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.
περισσότερα...


26-7-2011 id:1139

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για το Τμήμα Πληροφορικής στον τομέα Β' "Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων" με γνωστικό αντικείμενο "Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων""
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230 940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.
περισσότερα...


29-7-2010 id:872

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα για το Τμήμα Πληροφορικής στον τομέα Β' "Πληροφοριακών Συστημάτων και Βάσεων Δεδομένων" στο γνωστικό αντικείμενο "Δίκαιο της Πληροφορίας με Εφαρμογές στα Πληροφοριακά Συστήματα"."
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου 2010. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Γραμματέα του Τμήματος (τηλ.: 210-8230940, e-mail: sakel@aueb.gr) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.cs.aueb.gr.
περισσότερα...


Τμήματος Στατιστικής


9-12-2015 id:2535

"Προκήρυξη μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Στατιστική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2016. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής στα τηλέφωνα 210 8203 111-113.
περισσότερα...


8-9-2015 id:2427

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επίσημες Στατιστικές»"
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΤμήματοςΣτατιστικής, τηλ. 210-8203111-113, e-mail: stat@aueb.gr.
περισσότερα...


12-3-2015 id:2296

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Στατιστική με Έμφαση στις Βιολογικές και Ιατρικές Επιστήμες""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 4 Μαΐου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, τηλ. 210-8203 111-113, email: stat@aueb.gr.
περισσότερα...


12-3-2015 id:2295

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδος του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Στατιστική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 4 Μαΐου 2015. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, τηλ. 210-8203 111-113, email: stat@aueb.gr.
περισσότερα...


10-7-2014 id:2126

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδος του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο "Στατιστική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 10 Σεπτεμβρίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα "ΑΠΕΛΛΑ" και να τα καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής στη Γραμματεία του Τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής, τηλ. 210-8203 111-113, email: stat@aueb.gr.
περισσότερα...


20-5-2014 id:2059

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Στατιστική""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την 19/07/2014. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 210-8203 111, 112, 113. Πληροφορίες για το Τμήμα Στατιστικής περιέχονται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.stat-athens.aueb.gr).
περισσότερα...


8-4-2013 id:1685

"Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής "
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την 26/05/2013. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 210-8203 111, 112, 113. Πληροφορίες για το Τμήμα Στατιστικής περιέχονται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.stat-athens.aueb.gr).
περισσότερα...


20-9-2010 id:897

"Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Εφαρμοσμένη Στοχαστική Ανάλυση""
Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει την 13/11/2010. Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 210-8203 111, 112, 113. Πληροφορίες για το Τμήμα Στατιστικής περιέχονται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.stat-athens.aueb.gr).
περισσότερα...