Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας


Ίδρυση - Ταυτότητα

Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1992 με τον τίτλο "Τμήμα Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ". Από το 2002 λειτουργεί με τον σημερινό του τίτλο και αποτελεί το πρώτο και μόνο πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στην επιστήμη του μάρκετινγκ, προσφέροντας σπουδές μάρκετινγκ και επικοινωνίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Το μάρκετινγκ είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων που ασχολείται με τη διοίκηση των αγορών στις οποίες απευθύνεται μία επιχείρηση ή ένας οργανισμός. Πρόκειται για την εξωστρεφή διοικητική λειτουργία της επιχείρησης που περιλαμβάνει πολλά επιμέρους θέματα, όπως η αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς, η δημιουργία καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων ή υπηρεσιών, η επικοινωνία με την αγορά, η αποτελεσματική διάθεση προϊόντων μέσω κατάλληλων εμπορικών δικτύων, η τιμολόγηση, η έρευνα και ανάλυση της αγοράς στο φως εμπειρικών δεδομένων, η κατανόηση της αγοραστικής και καταναλωτικής συμπεριφοράς, και η διαχείριση των σχετικών ανθρώπινων πόρων.

Επιδίωξη του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι να λειτουργεί ως κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος έχει έντονη ερευνητική παρουσία και αναγνώριση στον διεθνή επιστημονικό του χώρο. Το Τμήμα μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης υποστηρίζει τις επιχειρήσεις της χώρας και την προσπάθεια ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, και προσπαθεί να ανταποκρίνεται συνεχώς στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στις απαιτήσεις της οικονομίας για εξειδικευμένα στελέχη με υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν πολύ καλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας και γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.


Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει γενικά και εξειδικευμένα μαθήματα. Όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος δέχονται διεπιστημονικές επιδράσεις από συναφείς επιστήμες, όπως η οικονομική επιστήμη, η διοικητική επιστήμη, η ψυχολογία κ.λπ.

Η υποχρεωτική φοίτηση στο πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά έτη. Για την απόκτηση του πτυχίου, οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε σαράντα (40) μαθήματα, εκ των οποίων τα τριάντα (30) είναι υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τα υπόλοιπα δέκα (10) μαθήματα είναι μαθήματα επιλογής που συνδέονται με την επιλεγείσα κατεύθυνση. Εκτός των παραπάνω μαθημάτων, όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να προαχθούν σε πέντε (5) μαθήματα μίας από τις τρεις (3) ξένες γλώσσες που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο, εκτός εάν υπάρχει αναγνωρισμένο δίπλωμα ξένης γλώσσας. Τα μαθήματα είναι ισοδύναμα μεταξύ τους. Κάθε ένα διδάσκεται τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου δεκατριών (13) εβδομάδων. Ορισμένα μαθήματα περιλαμβάνουν μία (1) ή δύο (2) πρόσθετες ώρες την εβδομάδα για εργαστηριακές ασκήσεις που συντελούν στην καλύτερη εμπέδωση της διδασκόμενης ύλης.

Στο τέταρτο έτος σπουδών, οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ
  • Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Επικοινωνίας και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Μεικτή κατεύθυνση

Κάθε μία από τις δύο πρώτες κατευθύνσεις απαιτεί πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα και πέντε (5) μαθήματα επιλογής. Τουλάχιστον δύο (2) από τα μαθήματα επιλογής πρέπει να προέρχονται από τα μαθήματα των κατευθύνσεων "Μάρκετινγκ" και "Επιχειρησιακής Επικοινωνίας & Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού", ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να είναι από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής. Η μεικτή κατεύθυνση απαιτεί τουλάχιστον πέντε (5) μαθήματα από τα υποχρεωτικά των κατευθύνσεων "Μάρκετινγκ" και "Επιχειρησιακής Επικοινωνίας και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού" και όχι λιγότερα των δύο (2) από κάθε κατεύθυνση. Συνολικά, επτά (7) μαθήματα τουλάχιστον πρέπει να προέρχονται από τα υποχρεωτικά και τα επιλογής μαθήματα των κατευθύνσεων "Μάρκετινγκ" και "Επιχειρησιακής Επικοινωνίας & Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού". Τα υπόλοιπα μαθήματα μπορούν να προέρχονται από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πτυχίο είναι ενιαίο και η κατεύθυνση σπουδών δεν αναγράφεται στο πτυχίο (μεμβράνη), αλλά αναγράφεται μόνο στο αντίγραφο πτυχίου και στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Στους φοιτητές του Τμήματος δίνεται προαιρετικά δυνατότητα συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus, καθώς και στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.


Πρoγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:


Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας προσφέρει διδακτορικές σπουδές στα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος, αλλά και σε συγγενή πεδία που διδάσκονται στο Τμήμα. Οι απόφοιτοί του διαθέτουν ισχυρά προσόντα για μία διακεκριμένη σταδιοδρομία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κατόχους αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος ή του ευρύτερου χώρου των διοικητικών και οικονομικών επιστημών. Πρόκειται για πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και προϋποθέτει την αποκλειστική ενασχόληση των φοιτητών με τις διδακτορικές σπουδές που περιλαμβάνουν ειδικά μαθήματα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών οδηγεί σε λήψη διδακτορικού διπλώματος που είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που μπορεί να χορηγήσει ένα πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα είναι ολιγομελές και κάθε έτος γίνεται δεκτός ένας μικρός αριθμός νέων φοιτητών με υψηλά προσόντα και στόχους.


Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος διαθέτουν προηγμένες γνώσεις σε μάρκετινγκ και επικοινωνία μαζί με ισχυρές βάσεις στον ευρύτερο χώρο των διοικητικών και οικονομικών επιστημών. Οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν ισχυρά προσόντα για μία επιτυχή σταδιοδρομία και πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές. Συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος απασχολούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πλεονεκτούν ιδιαίτερα στους τομείς μάρκετινγκ, εξαγωγών, διαφήμισης, διοίκησης επωνύμου προϊόντος, πωλήσεων, έρευνας αγοράς, δημοσίων σχέσεων, διοίκησης ανθρώπινων πόρων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για την έναρξη της δικής τους επιχειρηματικής δράσης.


Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος

Καθηγητές

ΜΠΑΛΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

Αναπληρωτές Καθηγητές

ΒΑΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ
ΣΚΑΡΜΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Επίκουροι Καθηγητές

ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ - ΕΛΕΝΗ
ΗΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΥΨΩ
ΚΑΦΕΖΑ ΕΛΕΑΝΑ
ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛINA ✝

Λέκτορες

ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

-


Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΝΑΝΣΥ
ΠΑΤΣΟΥΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΕΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρόεδρος: ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ,
Αν. Πρόεδρος: ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΦΛΩΡΑ,
Προϊσταμένη Γραμματείας: Κόγια Ιωάννα,
2108203 101
2108203 102
2108203 103
2108225 677
secretary.marketing@aueb.gr
http://www.mbc.aueb.gr/