Τμήμα Πληροφορικής


Ίδρυση - Ταυτότητα

Το Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε το 1984 με το ΠΔ 313/84 ως "Τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής Οικονομικών Επιστημών". Το 1989, με την ευκαιρία της μετονομασίας της ΑΣΟΕΕ σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΠΔ 377/83), το Τμήμα μετονομάστηκε σε "Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής" και το 1995 ονομάστηκε "Τμήμα Πληροφορικής". Στόχος των Προπτυχιακών Σπουδών είναι η προετοιμασία επιστημόνων Πληροφορικής ικανών να συνεισφέρουν ουσιαστικά τόσο στην ανάπτυξη τεχνολογιών Πληροφορικής και στην εισαγωγή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όσο και στο να αντεπεξέλθουν στις ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο. Από την ίδρυσή του, σχεδόν, το Τμήμα Πληροφορικής επεδίωξε να συνδέσει τις προπτυχιακές σπουδές με την ελληνική και διεθνή Βιομηχανία της Πληροφορικής.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο του κλάδου που αντιπροσωπεύουν, καθώς έχουν έντονη δραστηριότητα με περισσότερες από 1000 δημοσιεύσεις σε υψηλού επιπέδου περιοδικά και περισσότερες από 8000 βιβλιογραφικές αναφορές από άλλους συναδέλφους τους διεθνώς. Στις προτιμήσεις των υποψήφιων φοιτητών, το Τμήμα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των Τμημάτων της Πληροφορικής και πολύ καλή θέση μεταξύ των Τμημάτων του ευρύτερου χώρου της Πληροφορικής. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας και αρκετοί από αυτούς συνεχίζουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στα Προγράμματα του Τμήματος ή σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.


Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Τμήμα Πληροφορικής βρίσκεται στην πρωτοπορία της Επιστήμης της Πληροφορικής στην Ελλάδα, χωρίς να χάσει τη σύνδεσή του με την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών, η αντιστοιχία φοιτητών/ διδασκόντων και η γόνιμη σχέση διδασκαλίας και έρευνας καθιστούν το Τμήμα Πληροφορικής εφάμιλλο των καλύτερων Τμημάτων Πληροφορικής του εξωτερικού.

Βασικό αντικείμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών και οι προεκτάσεις και εφαρμογές της στα Οικονομικά, τη Διοικητική Επιστήμη, αλλά και τις Πολιτισμικές Δραστηριότητες. Εκτός από τον πυρήνα των μαθημάτων Πληροφορικής, το Πρόγραμμα παρέχει ένα ισχυρό μαθηματικό υπόβαθρο, περιλαμβάνει μαθήματα εμβάθυνσης και ειδίκευσης σε τομείς έντονης επιστημονικής δραστηριότητας και αξίας στην αγορά εργασίας, όπως οι Βάσεις Δεδομένων, τα Δίκτυα Υπολογιστών, τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα Γραφικά και, τέλος, περιλαμβάνει διεπιστημονικά μαθήματα, που συνδυάζουν την Επιστήμη των Υπολογιστών με τις Οικονομικές και τις Διοικητικές Επιστήμες. Το Πρόγραμμα ανανεώνεται διαρκώς με την ενσωμάτωση των νέων θεμελιωδών επιστημονικών εξελίξεων στο χώρο της Πληροφορικής, αξιοποιώντας την ερευνητική πρωτοπορία των μελών ΔΕΠ προς όφελος των φοιτητών.

Για την απόκτηση Πτυχίου απαιτείται επιτυχία σε 36 μαθήματα του Προγράμματος. Οι φοιτητές, εκτός από τα 22 υποχρεωτικά μαθήματα, καλούνται να εμβαθύνουν σε δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες επιστημονικές κατευθύνσεις επιλέγοντας τους αντίστοιχους κύκλους μαθημάτων:

I. Θεωρητική Πληροφορική

II. Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών

III. Πληροφοριακά Συστήματα και Ασφάλεια

IV. Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσης

V. Επιχειρησιακή Έρευνα και Οικονομικά Πληροφορικής

VI. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Επιστημονικοί Υπολογισμοί

Οι κύκλοι μαθημάτων επιτρέπουν στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε πολλαπλούς τομείς της Πληροφορικής, ενώ ταυτόχρονα τους καθοδηγούν έτσι ώστε να λάβουν τις βασικές γνώσεις κάθε τομέα. Κάθε κύκλος περιλαμβάνει 3 υποχρεωτικά και 3 μαθήματα επιλογής. Οι φοιτητές έχουν, επίσης, τη δυνατότητα να επιλέξουν έως 4 μαθήματα από όλα τα προσφερόμενα από το Πανεπιστήμιο μαθήματα, να εκπονήσουν ερευνητική εργασία ή και να ασκηθούν πρακτικά σε επιχειρήσεις.

Τέλος, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, το οποίο οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμετοχής των αποφοίτων σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών, καθώς επίσης, την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες που απαιτείται παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.


Πρoγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος γίνονται κάθε χρόνο δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όχι μόνο στην Επιστήμη της Πληροφορικής, αλλά και σε άλλους παρεμφερείς τομείς. Επίσης, υπάρχει η προοπτική συνέχισης των σπουδών στο Τμήμα μας για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και Διδακτορικού Διπλώματος. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα είναι τα ακόλουθα:


Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Στο Τμήμα λειτουργούν, από το 1985, μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθμίδας. Η χρονική διάρκεια του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον πέντε (5) επιπλέον εξάμηνα μετά την απόκτηση του ΜΔΕ και μέχρι έξι έτη. Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, το Τμήμα μπορεί να επιτρέψει την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από φοιτητή που έχει ήδη Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο χώρο της Πληροφορικής από άλλο ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ΑΕΙ της αλλοδαπής. Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι η προετοιμασία Διδακτόρων Πληροφορικής που θα έχουν την ευκαιρία ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της Επιστήμης, εργαζόμενοι σε ένα γνωστικό χώρο που χαρακτηρίζεται από τις συχνές αλλαγές, όπως είναι ο χώρος της Πληροφορικής.


Προοπτικές Απασχόλησης

Με την απόκτηση του Πτυχίου, ανοίγονται στους αποφοίτους μας δυνατότητες σταδιοδρομίας στην ελληνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία Πληροφορικής, στα Τμήματα Πληροφοριακών Συστημάτων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Οργανισμών, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων, στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, αλλά και στο χώρο της Διοίκησης και της Χρηματοοικονομικής.


Εργαστήρια του Τμήματος

Εκπαιδευτικό εργαστήριο πληροφορικής (Computer Science Laboratory - CSLab)

Αποστολή του εκπαιδευτικού εργαστηρίου πληροφορικής είναι η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος και ειδικότερα των εξειδικευμένων αναγκών του που δεν μπορούν να καλυφθούν αποτελεσματικά από το Κέντρο Υπολογιστών του Ο.Π.Α.

Το εργαστήριο αποτελείται από 2 αίθουσες ενώ από τις 2 Μαΐου 2006 ξεκίνησε η λειτουργία της 3ης αίθουσας του Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Πληροφορικής. Βρίσκεται στην οδό Πατησίων 80, δίπλα στην κεντρική είσοδο του Πανεπιστημίου και λειτουργεί από 09:00 μέχρι 20:00. Διαθέτει 14 θέσεις εργασίας και προορίζεται κυρίως για εργασίες φοιτητών. Συνολικά λοιπόν η δυναμικότητα των αιθουσών του εργαστηρίου είναι εκατόν δώδεκα (112) θέσεις εργασίας, ενώ επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν χρήστες με φορητούς υπολογιστές παρέχοντας ασύρματη πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου και κατ επέκταση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Grad_CSLab)

Αποστολή του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη των εξειδικευμένων αναγκών των μεταπτυχιακών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την δυνατότητα να συγκεντρωθούν σε ένα σύγχρονο εξοπλισμένο και λειτουργικό περιβάλλον, το οποίο τους παρέχει το απαραίτητο υλικό και λογισμικό.

Το Εργαστήριο τέθηκε σε λειτουργία τέλη του 2003 με χρηματοδότηση από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και ΕΤΠΑ. Σήμερα η δυναμικότητα του είναι της τάξεως των τριάντα (30) θέσεων εργασίας, και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει χρήστες με φορητούς υπολογιστές παρέχοντας ασύρματη πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο του εργαστηρίου και κατ επέκταση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου


Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος

Καθηγητές

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΒΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΕΛΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΜΑΛΕΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωτές Καθηγητές

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΒΑΝΑ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΚΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επίκουροι Καθηγητές

ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥΜΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΟΥΣΤΟΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

Λέκτορες

ΤΙΤΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι

ΜΠΡΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος

ΚΙΟΥΝΤΟΥΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΥΠΙΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΕΣ

ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΘΑ

Πρόεδρος: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
Αν. Πρόεδρος: -
Προϊστάμενος Γραμματείας: Σακελλαρίου Χρήστος,
2108203 315
2108203 316
2108203 314
2108226 105
infotech@aueb.gr
http://www.cs.aueb.gr/