Διοικητικές Υπηρεσίες

Βασική προσδιοριστική παράμετρος του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που γίνεται σε ένα Πανεπιστήμιο είναι η επάρκεια και η καταλληλότητα του διοικητικού προσωπικού, καθώς και η οργανωτική διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του.

Η μετάβαση της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) σε Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) που οδήγησε σε αύξηση του αριθμού των Τμημάτων, των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, στη δημιουργία νέων δομών, όπως Κέντρο Υπολογιστών, Κέντρο Έρευνας κ.ά., προκάλεσε την αύξηση και αναβάθμιση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Ιδρύματος τόσο ως προς τη σύνθεση και τις τεχνικές γνώσεις, όσο και ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης.

Το Πανεπιστήμιο απέκτησε Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, δημιούργησε νέες Διευθύνσεις και νέα Τμήματα, αλλά και νέες ανεξάρτητες - διοικητικού χαρακτήρα - μονάδες.

Οι Διοικητικές Μονάδες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών χωρίζονται σε τέσσερις Διευθύνσεις:

  1. Διεύθυνση Διοικητικού, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα Διδακτικού Προσωπικού, Διοικητικού Προσωπικού, Οργάνωσης & Τεκμηρίωσης, Διοικητικής Μέριμνας και το Γραφείο Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
  2. Διεύθυνση Οικονομικού, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα Προϋπολογισμού, Μισθοδοσίας, Δαπανών και Επιμελητείας.
  3. Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα Σπουδών, Φοιτητικής Μέριμνας, Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας και το Τμήμα Δημοσιευμάτων.
  4. Διεύθυνση Μηχανογράφησης, η οποία αποτελείται από τα Τμήματα Ανάπτυξης Διοικητικών Εφαρμογών, Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Χειρισμού Μέσων Εισαγωγής Δεδομένων.

Οι Αυτοτελείς Μονάδες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διακρίνονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:

  1. Τμήματα (Τεχνικών Έργων, Διεθνών Σχέσεων, Δημοσίων Σχέσεων, Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων, Γραμματεία Συγκλήτου, Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου και Υγειονομική Υπηρεσία Φοιτητών).
  2. Γραμματείες Ακαδημαϊκών Τμημάτων (Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Πληροφορικής, Στατιστικής, Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής).
  3. Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και
  4. Φοιτητική Λέσχη.

Οργανόγραμμα

επιλέξτε την παραπάνω εικόνα για μεγέθυνση