Ερευνητική Δραστηριότητα

 

Ο καθ. κ. Θ. Αποστολόπουλος έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. Τα κυριότερα από αυτά, στα οποία συμμετείχε ως επιστημονικός υπεύθυνος είναι τα ακόλουθα:

 • “Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου”, Γ’ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, 2004.
 • “Προώθηση της ευρυζωνικότητας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών”, Γ’ ΚΠΣ, Κοινωνία της Πληροφορίας, 2004.
 • “MobiSmart: Πλατφόρμα Ασφαλών Συναλλαγών σε Κινητά Τερματικά με Χρήση Έξυπνων Καρτών EMV”, Ε.Π. ΚτΠ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ΓΓΕΤ, 2004
 • “Δημιουργία/Αναβάθμιση εσωτερικού δικτύου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών”, Γ’ ΚΠΣ, 2002-2003.
 • “Προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού αίθουσας τηλεκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών”, Γ’ ΚΠΣ, 2002-2003.
 • “Advanced Visual INTERfaces for timely Retrieval of Vital Patient Related MEDical Information (INFACE)”, EC, IST, 2002.
 • “An intelligent wearable platform for illness prevention related to ambient and athletic conditions at outdoor environments (PREVENTIVE), EC, IST, 2002.
 • “STate of the ARt FInancial Services for the inHabitants of isolated areas (STARFISH)”, EC, IST-1999-13059, June 2000.
 • “Ε-gate – Θεσμικό και τεχνολογικό πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρονικών αγορών”, Ανθρώπινα Δίκτυα (ΕΠΕΤ ΙΙ) Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), 2000.
 • “Προηγμένες τηλεματικές υπηρεσίες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), Κοινωνία της Πληροφορίας, Γ’ ΚΠΣ, 2000.
 • “Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Τηλεκπαίδευσης”, Κοινωνία της Πληροφορίας, Γ’ ΚΠΣ, 2000. Μελέτη Κοστολόγησης – Τιμολόγησης Δικτύου ΕΔΕΤ, 1999.
 • “ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ: ΑΜΦΙδρομα Τηλεοπτικά πΡογράμματα πάνω από δίκτΥα υπολογιστΩΝ”, ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ, 1999.
 • “ATM-NET: Διαλειτουργικότητα και προηγμένες υπηρεσίες πάνω από το Δημόσιο Δίκτυο ΑΤΜ ”, ΕΠΕΤ ΙΙ, ΓΓΕΤ, 1999.
 • “Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε δραστηριότητες Ε&Τ, ΕΚΤ, 1998.
 • “Ολοκληρωμένα αυτόματα συστήματα τηλεφωνίας και υπολογιστών”, ΠΑΒΕ, ΓΓΕΤ, 1998.
 • “Direct Internet connection between the academic and research networks of Greece and Bulgaria”, ΓΓΕΤ, 1997.
 • “New applications of telematics in education”, Greek-Spanish Collaboration Program, ΓΓΕΤ, 1997.
 • “Ελληνικό Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο (Greek University Network, GUnet): Συμμετοχή του ΟΠΑ στην οριζόντια δράση του προγράμματος”, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), 1997.
 • “Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο ΑΤΜ”, ΥΠΕΠΘ, 1997.
 • “Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη χρήση του Internet και της πολυμεσικής πληροφορίας”, Πρόγραμμα Κινητικότητας Εκπαιδευτικών, ΥΠΕΠΘ, 1997.
 • "DEDICS: Distributed Environmental Disaster Information and Control System", Telematics Application Programme, E.C.- DG XIII, 1996.
 • “Μονάδα διαχείρισης, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης του δικτύου του ΟΠΑ”, ΥΠΕΠΘ, 1996.
 • “Ένα Ευφυές Αυτόματο Σύστημα Διαχείρισης Επίδοσης σε Δίκτυα Υπολογιστών”, ΓΓΕΤ, 1996.
 • “Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών: Ένα Περιβάλλον Διαχείρισης Ποιότητας των Δικτύων και των Υπηρεσιών τους”, ΠΕΝΕΔ, ΓΓΕΤ, 1996.
 • “ΤΕΝ - 34: Trans - European Network Interconnect at 34 Mbps”, E.C., DGIII, DG XIII, Υπεργολάβος για τη ΓΓΕΤ, 1996.
 • “Ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας”, ΓΓΕΤ, 1995.
 • “Ένα ευφυές αυτόματο σύστημα για τη διαχείριση επιδόσεων σε δίκτυα υπολογιστών”, ΥΠΕΡ, ΓΓΕΤ, 1995.
 • “Σχεδιασμός του δικτύου δεδομένων και φωνής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 1995.
 • “Implementation of network management software. Graphical User Interface-Management Applications”, Siemens Α.Ε., 1993.
 • “Ανάπτυξη λογισμικού για την υλοποίηση κατανεμημένων εφαρμογών σε TCP/IP Δίκτυα”, Κέντρο Έρευνας ΟΠΑ, 1993.
 • “Κατανεμημένοι αλγόριθμοι για την επίλυση προβλημάτων αντίστροφης σκέδασης”, Βρετανικό Συμβούλιο, 1991.
 • “Εκτίμηση επίδοσης σε σύστημα διαχείρισης συναλλαγών σε κατανεμημένο περιβάλλον”, Κέντρο Έρευνας ΟΠΑ, 1991.