Απόδοση των Μαθητών Λυκείου

το Σχολικό Έτος 2000-2001

 

Μέρος Α: Γενικές Διαπιστώσεις - A' Λυκείου

 

Αθήνα, Ιανουάριος 2002

 

 

Υπεύθυνος Έρευνας: Καθηγητής Ι. Πανάρετος

ISBN: 960-8287-09-Χ

 

 

Εισαγωγή

 

        Στην συνέχεια της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας του Ινστιτούτου Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δίνονται σήμερα στην δημοσιότητα τα αποτελέσματα που αφορούν τους μαθητές της A΄ Λυκείου του σχολ. έτους 2000-2001. Γίνεται επίσης σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών με τα αποτελέσματα των αντιστοίχων ερευνών του Ινστιτούτου για το έτος 1999-2000.
        Από την ανάλυση που ακολουθεί είναι χρήσιμο να επισημανθούν οι διαφοροποιήσεις που εμφανίζουν τα αποτελέσματα της Α΄ Λυκείου σε σχέση με αυτά της Β΄ και Γ΄ Λυκείου οι οποίες, πιθανότατα, οφείλονται στον διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης (ενδοσχολική στην Α΄ Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο στην Γ΄ και στην Β΄ Λυκείου, στο μεγαλύτερο μέρος της).
        Την ευθύνη της έρευνας είχε ο υπογράφων Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την συλλογή των στοιχείων και την στατιστική τους επεξεργασία συνεργάσθηκαν οι Στατιστικοί Ζ. Τσούρτη, Αιμ. Κατρινάκη, Αλ. Τσιαμτσιούρη, Ανδ. Μουρσελλάς και Μ. Μπενία.
        Ο υπογράφων θέλει να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους υπευθύνους των Λυκείων αυτών για την βοήθεια τους με την παροχή των στοιχείων. Η ανταπόκρισή τους είναι καθοριστική για την ευόδωση της προσπάθειας τεκμηριωμένης προσέγγισης των εξελίξεων στην εκπαίδευση  των νέων που φοιτούν στα Λύκεια.

 

Ιωάννης Πανάρετος
 

 

Γενική Εικόνα Μαθητών Α΄ Λυκείου

 

        Οι επιδόσεις των μαθητών της Α΄ Λυκείου το 2001 δεν διαφέρουν σημαντικά από αυτή των μαθητών της Α΄ Λυκείου το 2000. Η παρατήρηση αυτή έχει ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη ότι η αξιολόγηση στην Α΄ Λυκείου είναι πλήρως ενδοσχολική.
        Όπως και στην περίπτωση των μαθητών της Β΄ Λυκείου έτσι και στην Α΄ Λυκείου ποσοστό μεγαλύτερο του 50% προάγεται στην επόμενη τάξη  με βαθμό μικρότερο του 15 (όπως και το 2000) σημειώνοντας όμως μια μικρή αύξηση το έτος 2001 σε σχέση με το 2000. Όσον αφορά τους αριστούχους μαθητές, το ποσοστό τους αυξήθηκε ελάχιστα κατά το σχολικό έτος 2001. Μικρή αύξηση παρουσιάζει επίσης και το ποσοστό των μαθητών που προάγονται με βαθμολογία που κυμαίνεται μεταξύ του 15 και 19. Τέλος, παρατηρούμε ότι το ποσοστό αποτυχίας στις εξετάσεις του Ιουνίου σημείωσε μια πτώση της τάξης 1.94% το έτος 2001. Γενικά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για το έτος 2000-2001 η εικόνα που παρουσιάζει η κατανομή βαθμολογίας των ενδεικτικών των μαθητών της Α΄ Λυκείου είναι παρόμοια , με βελτίωση, με αυτήν του έτους 1999-2000.
        Παρατηρούμε επίσης ότι, σε αντίθεση με την Γ΄ και τη Β΄ Λυκείου όπου το 2001 διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές σε σχέση με το 2000, στην Α΄ Λυκείου οι μεταβολές είναι μικρές. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι παρατηρηθείσες διαφοροποιήσεις στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου ίσως οφείλονται στην διαφορά  δυσκολίας των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων τα δύο έτη.

 

Ποσοστό Βαθμολογίας Μαθητών της A΄ Λυκείου

 

Ποσοστό (%)

 

2000-2001 1999-2000

Βαθμολογία >19

5.46 5.11

Βαθμολογία 15-19

35.38 38.40

Βαθμολογία <15

52.20 50.56

Απορριφθέντες

3.99 5.93

 

 

Είδος των Σχολείων

 

        Στα ιδιωτικά σχολεία η πλειοψηφία των μαθητών της Α' Λυκείου προάγεται με βαθμό ενδεικτικού πάνω από 15, ενώ στα δημόσια η πλειοψηφία βρίσκεται χαμηλότερα από το 15.  Εντυπωσιακά χαμηλό, σχεδόν ανύπαρκτο (0.23%), είναι το ποσοστό των μαθητών της Α΄ Λυκείου των ιδιωτικών σχολείων, που δεν προάγονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαφορές στα ποσοστά των αριστούχων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δεν είναι τόσο έντονες όσο στην Β' και ιδιαίτερα όσο στην Γ' Λυκείου, διαπίστωση που, ίσως, οφείλεται στο ότι η αξιολόγηση στην Α΄ Λυκείου είναι απόλυτα ενδοσχολική.

 

Βαθμολογίες A΄ Λυκείου 2001
Είδη Λυκείων Δεν προάγονται (εξετ. Ιουν.) Βαθμός ενδεικτικού μικρότερος του 15 Βαθμός ενδεικτικού μεταξύ  15 και 19 Βαθμός ενδεικτικού μεγαλύτερος του 19
Δημόσια 4.29% 53.35% 37.01% 5.36%
Ιδιωτικά 0.23% 37.91% 55.10% 6.76%
Σύνολο 3.99% 52.20% 38.35% 5.46%

 

        Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το έτος 1999-2000 ήταν τα εξής:

 

Βαθμολογίες A΄ Λυκείου 2000
Είδη Λυκείων Δεν προάγονται Βαθμός ενδεικτικού μικρότερος του 15 Βαθμός ενδεικτικού μεταξύ  15 και 19 Βαθμός ενδεικτικού μεγαλύτερος του 19
Δημόσια 6.3% 51.1% 37.6% 5.0%
Ιδιωτικά 0.8% 42.6% 50.0% 6.6%

 

        Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για τα δύο έτη διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές της Α΄ Λυκείου στα Δημόσια σχολεία συνεχίζουν να υστερούν σε σχέση με τα Ιδιωτικά σχολεία. Η μεγαλύτερη βελτίωση στα Δημόσια εμφανίζεται στην μείωση του ποσοστού αποτυχίας με αντίστοιχη βελτίωση των βαθμολογιών κάτω του 15, ενώ στα Ιδιωτικά η μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρείται στις βαθμολογίες 15-19 με αντίστοιχη μείωση των βαθμολογιών κάτω του 15.

 

 

Μέγεθος Σχολείων

 

        Τα αποτελέσματα αναφορικά με την απόδοση των μαθητών Α' Λυκείου σε σχέση με το μέγεθος των σχολείων στο οποίο φοιτούν συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί και έρχονται να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα των αντίστοιχων αναλύσεων για τους μαθητές της Β' και της Γ' Λυκείου. Και στην Α΄ Λυκείου παρατηρούμε ότι η απόδοση των μαθητών στα μικρά σχολεία (σχολεία με λιγότερους από 100 μαθητές) υπολείπεται σημαντικά της απόδοσης των συμμαθητών τους στα υπόλοιπα σχολεία.

 

Βαθμολογίες A΄ Λυκείου 2001
Μέγεθος Λυκείων Δεν προάγονται (εξετ. Ιουν.) Βαθμός ενδεικτικού
μικρότερος του 15
Βαθμός ενδεικτικού 
μεταξύ 15 και 19
Βαθμός ενδεικτικού
μεγαλύτερος του 19
Το πολύ 100 μαθητές
101-200 μαθητές
201-300 μαθητές
Περισσότερους από 300 μαθητές
5.46%
3.98%
4.65%
3.17%
58.91%
52.21%
52.83%
50.07%
30.77%
38.09%
37.91%
40.73%
4.86%
5.72%
4.61%
6.03%
Σύνολο 3.99% 52.20% 38.35% 5.46%

 

        Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το έτος 1999-2000 ήταν τα εξής:

 

Βαθμολογίες A΄ Λυκείου 2000
Μέγεθος Λυκείων Δεν προάγονται Βαθμός ενδεικτικού
μικρότερος του 15
Βαθμός ενδεικτικού 
μεταξύ 15 και 19
Βαθμός ενδεικτικού
μεγαλύτερος του 19
Το πολύ 100 μαθητές
101-200 μαθητές
201-300 μαθητές
Περισσότερους από 300 μαθητές
9.3%
6.5%
5.8%
4.7%
57.2%
54.6%
50.1%
46.8%
30.9%
34.8%
39.0%
42.1%
2.6%
4.1%
5.1%
6.4%

 

        Συγκρίνοντας τις επιμέρους βαθμολογίες της Α' Λυκείου για τα έτη 2000 και 2001 παρατηρούμε μία πτώση στα ποσοστά των μαθητών που δεν προάγονται στην επόμενη τάξη σε όλα τα μεγέθη Λυκείων (με μεγαλύτερη στα μικρά Λύκεια), και μία αύξηση του ποσοστού των αριστούχων, κυρίως στα Λύκεια μικρού μεγέθους.

 

 

Γεωγραφική Περιοχή

 

        Η απόδοση των μαθητών της Α΄ Λυκείου κατά γεωγραφική περιοχή συνοψίζεται στον πίνακα που ακολουθεί. Και στην Α΄ Λυκείου είναι φανερή η υπεροχή της Θεσσαλίας. Η σημαντικότερη όμως παρατήρηση είναι ότι, σε αντίθεση με τους μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου, οι μαθητές της Α' Λυκείου των νησιών του Ιονίου παρουσιάζουν σχετικά ικανοποιητικές αποδόσεις. Σχετικά ικανοποιητική είναι και η απόδοση των μαθητών των υπολοίπων νησιών (Αιγαίου και Κρήτης). Οι περιοχές αυτές όμως εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά στις βαθμολογίες 15-19. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν, γενικά, χαμηλές αποδόσεις.

 

Βαθμολογίες A΄ Λυκείου 2001
Γεωγραφική Περιοχή Λυκείων Δεν προάγονται (εξετ. Ιουν.) Βαθμός ενδεικτικού
μικρότερος του 15
Βαθμός ενδεικτικού  
μεταξύ 15 και 19
Βαθμός ενδεικτικού
μεγαλύτερος του 19
Αθήνα-Πειραιάς
Λοιπή Αττική & Στερεά
Θεσσαλονίκη
Λοιπή Μακεδονία
Πελοπόννησος
Ήπειρος
Θεσσαλία
Θράκη
Νησιά Αιγαίου & Κρήτη
Νησιά Ιονίου
4.23%
3.53%
5.33%
3.74%
3.86%
3.54%
1.78%
3.62%
5.19%
3.92%
54.11%
55.11%
52.58%
49.32%
50.87%
49.71%
42.79%
44.76%
57.31%
55.88%
37.87%
36.24%
37.83%
40.21%
39.52%
40.71%
44.87%
45.14%
32.84%
33.90%
3.78%
5.12%
4.27%
6.72%
5.75%
6.05%
10.56%
6.48%
4.65%
6.30%
Σύνολο 3.99% 52.20% 38.35% 5.46%

 

        Τα αντίστοιχα αποτελέσματα  το έτος 1999-2000 ήταν τα  εξής:

 

Βαθμολογίες A΄ Λυκείου 2000
Γεωγραφική Περιοχή Λυκείων Δεν προάγονται Βαθμός ενδεικτικού
μικρότερος του 15
Βαθμός ενδεικτικού  
μεταξύ 15 και 19
Βαθμός ενδεικτικού
μεγαλύτερος του 19
Αθήνα-Πειραιάς
Λοιπή Αττική & Στερεά
Θεσσαλονίκη
Λοιπή Μακεδονία
Πελοπόννησος
Ήπειρος
Θεσσαλία
Θράκη
Νησιά Αιγαίου & Κρήτη
Νησιά Ιονίου
5.39%
5.34%
7.38%
4.61%
6.61%
5.00%
2.74%
4.38%
9.56%
12.16%
53.25%
49.24%
51.02%
49.08%
52.13%
45.12%
40.70%
45.49%
54.47%
54.95%
37.18%
39.78%
38.76%
40.27%
36.16%
43.34%
46.76%
42.66%
32.00%
29.97%
4.18%
5.64%
2.83%
6.04%
5.09%
6.54%
9.79%
7.47%
3.97%
2.92%

 

        Η απόδοση των μαθητών της Α' Λυκείου το 2001 εμφανίζεται βελτιωμένη στην πλειοψηφία των περιοχών του Ελλαδικού χώρου σε σχέση με το 2000. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο ετών παρατηρούμε ότι οι περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Λοιπής Μακεδονίας, της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, των Νησιών Αιγαίου και Κρήτης και των Νησιών Ιονίου εμφανίζουν σχετικά μεγαλύτερη βελτίωση με αύξηση του ποσοστού των αριστούχων μαθητών και μείωση του ποσοστού αυτών που αποτυγχάνουν. Μικρότερη βελτίωση παρουσιάζουν οι υπόλοιπες περιοχές. Γενικά όμως, τα ποσοστά μαθητών που δεν προάγονται το 2001 είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα του 2000.
        Για να δούμε καλύτερα τα αποτελέσματα αυτά εξετάζουμε τις βαθμολογίες κάνοντας ομαδοποίηση με βάση τον βαθμό του ενδεικτικού 15.

 

Βαθμολογίες Α΄ Λυκείου 2000& 2001
Γεωγραφική Περιοχή Σχολικό Έτος Δεν προάγονται (εξετ. Ιουν.) Βαθμός ενδεικτικού
μικρότερος του 15
Βαθμός ενδεικτικού
μεγαλύτερος του 15
Αθήνα-Πειραιάς 2000-2001
1999-2000
4.23%
5.39%
54.11%
53.25%
41.65%
41.36%
Λοιπή Αττική & Στερεά 2000-2001
1999-2000
3.53%
5.34%
55.11%
49.24%
41.36%
45.42%
Θεσσαλονίκη 2000-2001
1999-2000
5.33%
7.38%
52.58%
51.02%
42.10%
41.59%
Λοιπή Μακεδονία 2000-2001
1999-2000
3.74%
4.61%
49.32%
49.08%
46.93%
46.31%
Πελοπόννησος 2000-2001
1999-2000
3.86%
6.61%
50.87%
52.13%
45.27%
41.25%
Ήπειρος 2000-2001
1999-2000
3.54%
5.00%
49.71%
45.12%
46.76%
49.88%
Θεσσαλία 2000-2001
1999-2000
1.78%
2.74%
42.79%
40.70%
55.43%
56.55%
Θράκη 2000-2001
1999-2000
3.62%
4.38%
44.76%
45.49%
51.62%
50.13%
Νησιά Αιγαίου & Κρήτη 2000-2001
1999-2000
5.19%
9.56%
57.31%
54.47%
37.49%
35.97%
Νησιά Ιονίου 2000-2001
1999-2000
3.92%
12.16%
55.88%
54.95%
40.20%
32.89%

 

        Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν ότι, και τις δύο χρονιές στα περισσότερα  γεωγραφικά διαμερίσματα η πλειοψηφία των μαθητών της Α΄ Λυκείου (ποσοστό μεγαλύτερο του 49%) προάγεται με βαθμό μικρότερο του 15 (εξαίρεση αποτελούν τα Λύκεια Θεσσαλίας και Θράκης). Επιπλέον, από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα:

        - Σε όλες τις περιοχές μειώθηκε το ποσοστό αποτυχίας (με θεαματικότερη μείωση στα νησιά του Ιονίου).

        - Στην Ήπειρο και στην Λοιπή Αττική και Στερεά, το 2001 μειώθηκε το ποσοστό των μαθητών που προήχθη με βαθμούς μεγαλύτερους του 15 και αυξήθηκε το ποσοστό των μαθητών που προήχθη με βαθμούς μικρότερους του 15. Αντίθετα, στην Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, αυξήθηκε το ποσοστό με βαθμούς μεγαλύτερους του 15 και μειώθηκε (σχετικά λιγότερο) το ποσοστό που προήχθη με βαθμό μικρότερο του 15. Στις υπόλοιπες περιοχές δεν παρουσιάζονται σημαντικές αυξομειώσεις.

 

 

Ινστιτούτο Στατιστικής
Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης
και Έρευνας

- Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ. -