Απόδοση των Μαθητών Λυκείου

το Σχολικό Έτος 2000-2001

 

Μέρος Α: Γενικές Διαπιστώσεις - B' Λυκείου

 

Αθήνα, Ιανουάριος 2002

 

 

Υπεύθυνος Έρευνας: Καθηγητής Ι. Πανάρετος

ISBN: 960-8287-09-Χ

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

 

        Εισαγωγή

        Μελέτη απόδοσης μαθητών Β' Λυκείου

        Γενική εικόνα μαθητών Β' Λυκείου

        Είδος σχολείων

        Μέγεθος σχολείων

        Γεωγραφική περιοχή

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: γραφήματα

 

 

Ινστιτούτο Στατιστικής
Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης
και Έρευνας

- Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ. -