Απόδοση των Μαθητών Λυκείου

το Σχολικό Έτος 2000-2001

 

Μέρος Α: Γενικές Διαπιστώσεις - Γ' Λυκείου

 

Αθήνα, Ιανουάριος 2002

 

 

Υπεύθυνος Έρευνας: Καθηγητής Ι. Πανάρετος

ISBN: 960-8287-09-Χ

 

 

Εισαγωγή

        Οπως είναι γνωστό, το Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης και Έρευνας του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσπαθεί, από το 1999, να διερευνήσει την απόδοση των μαθητών των Ελληνικών Λυκείων με συγκέντρωση στοιχείων από τα ίδια τα Λύκεια. Η έρευνα αυτή είναι η μοναδική σε έκταση και στόχους για το θέμα αυτό και αποσκοπεί στο να μελετήσει την εξέλιξη των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων με βάση την απόδοση των μαθητών, όπως αυτή αποτυπώνεται με την βαθμολογία τους. Είναι η τρίτη χρονιά που το Ινστιτούτο Στατιστικής διενεργεί την έρευνα αυτή και ανακοινώνει τα αποτελέσματά της. Τα αποτελέσματα της έρευνας που ανακοινώθηκαν το 2000 και το 1999 έχουν φέρει στην επιφάνεια στοιχεία που για πρώτη φορά εντοπίστηκαν και τα οποία έχουν προκαλέσει προβληματισμό και συζητήθηκαν εκτενώς.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελούν οι επιδόσεις των μαθητών των  τριών τάξεων των Λυκείων όλης της χώρας το 2001 και η σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2000 και του 1999.
        Την ευθύνη της έρευνας είχε ο υπογράφων Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την συλλογή των στοιχείων και την στατιστική τους επεξεργασία συνεργάσθηκαν οι Στατιστικοί Ζ.Τσούρτη, Αιμ. Κατρινάκη, Αλ. Τσιαμτσιούρη, Ανδ. Μουρσελλάς και Μ. Μπενία. Για την διεξαγωγή της έρευνας επιχειρήθηκε να γίνει απογραφή των χαρακτηριστικών που ενδιαφέρουν, όλων των Λυκείων (ιδιωτικών και δημοσίων) της χώρας. Από το σύνολο των 1453 Λυκείων στα οποία στάλθηκαν ερωτηματολόγια, κατά τον Ιούλιο του 2001, ανταποκρίθηκαν στην έρευνα 614 (τα οποία αποτελούν το 42,26%, περίπου, των σχολείων του πληθυσμού). Στα σχολεία αυτά φοιτούσαν, κατά το σχολικό έτος 2000-2001, 37397 μαθητές στην Α΄ Λυκείου, 39143 μαθητές στην Β΄ και 34536 στην Γ'  Λυκείου.
        Ο υπογράφων θέλει να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τους υπευθύνους των Λυκείων αυτών για την βοήθεια τους με την παροχή των στοιχείων. Η ανταπόκρισή τους είναι καθοριστική για την ευόδωση της προσπάθειας τεκμηριωμένης προσέγγισης των εξελίξεων στην εκπαίδευση  των νέων που φοιτούν στα Λύκεια. Το κείμενο που ακολουθεί, αναφέρεται στην μελέτη της απόδοσης των μαθητών της Γ΄ Λυκείου.

Ιωάννης Πανάρετος
 
 
Μελέτη της Απόδοσης των Μαθητών της Γ' Λυκείου
 
        Ως μέτρο για την μελέτη της απόδοσης των μαθητών της Γ' Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 χρησιμοποιούμε τους βαθμούς απολυτηρίου των μαθητών χωρισμένους σε τρεις κατηγορίες (πάνω από 19, μεταξύ 15 και 19 και λιγότερο από 15). Οι μαθητές οι οποίοι απορρίπτονται αποτελούν μια τέταρτη ξεχωριστή κατηγορία. Στην συνέχεια μελετάμε την επίδραση βασικών χαρακτηριστικών των σχολείων στις αποδόσεις των μαθητών της Γ΄ Λυκείου, όπως αυτές προσδιορίζονται από την προαναφερθείσα κατηγοριοποίηση. Γίνεται επίσης σύγκριση με τα αποτελέσματα του έτους 1999-2000.
        Για την σωστή σύγκριση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων το 2001 ήταν δυσκολότερα από αυτά του 2000. Η παρατήρηση αυτή αποτελεί ένα ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο για την χρήση των αποτελεσμάτων για σύγκριση της απόδοσης των μαθητών τα δύο έτη. Αυτό γιατί, σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα που εφαρμόζουν την πρακτική των εθνικών εξετάσεων, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα  ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα και έτσι να δίνεται η δυνατότητα διαπίστωσης πραγματικών μεταβολών.
 
 
Είδος των Σχολείων
 
        Ένας αρχικός τρόπος κατάταξης των σχολείων είναι ανάλογα με το είδος του σχολείου, Δημόσιο ή Ιδιωτικό. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να μελετηθεί η μέση απόδοση των εξετασθέντων μαθητών στην Γ΄ Λυκείου, ανάλογα με το είδος σχολείου όπου φοιτούν.
        Στον πίνακα που ακολουθεί (και στο διάγραμμα του παραρτήματος) απεικονίζονται οι κατανομές του βαθμού απολυτηρίου των μαθητών Γ' Λυκείου Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων.
 
Βαθμολογίες Γ΄ Λυκείου 2001
Λύκεια Δεν λαμβάνουν απολυτήριο Βαθμός απολυτηρίου μικρότερος του 15 Βαθμός απολυτηρίου μεταξύ 15 και 19 Βαθμός απολυτηρίου μεγαλύτερος του 19

Δημόσια

2.20%

57.74%

35.32%

4.74%

Ιδιωτικά

0.39%

34.64%

53.41%

11.56%

Σύνολο

2.06%

55.97%

36.71%

5.26%

 
        Τα στοιχεία του πίνακα αυτού επαναλαμβάνουν τα ευρήματα των ερευνών του Ινστιτούτου των δύο προηγούμενων ετών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό των αριστούχων μαθητών (με βαθμολογίες μεγαλύτερες από 19) στα Δημόσια Λύκεια κυμαίνεται στο 4.7% ενώ στα ιδιωτικά είναι υπερδιπλάσιο και ξεπερνά το 11%. Αντίστροφη είναι η σχέση που παρατηρείται στα ποσοστά των μαθητών που δεν λαμβάνουν απολυτήριο. Το ποσοστό αυτό στην περίπτωση των μαθητών των Δημοσίων Λυκείων ανέρχεται στο 2.2%, ενώ στα Ιδιωτικά Λύκεια δεν ξεπερνά το 0.4%
        Το σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αριστούχων μαθητών των Ιδιωτικών σχολείων σε σχέση με τα Δημόσια, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές των Ιδιωτικών σχολείων εξακολουθούν να πλεονεκτούν σε επιτυχίες στις σχολές μεγάλης ζήτησης οι οποίες, όπως είναι γνωστό, απαιτούν υψηλές βαθμολογίες. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και για τις Πανεπιστημιακές σχολές σχετικά υψηλής ζήτησης που απαιτούν βαθμολογίες από 15-19, αφού και εκεί η υπεροχή των ιδιωτικών είναι σημαντική. Στα Δημόσια σχολεία είναι εντυπωσιακή η συγκέντωση απολυτηρίων με βαθμό μικρότερο του 15 (που οδηγεί σε τμήματα ΤΕΙ και πανεπιστημιακά τμήματα χαμηλής ζήτησης).
        Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και ορισμένες ουσιαστικές διαφορές μεταξύ Ιδιωτικών και Δημόσιων Λυκείων. Μεταξύ αυτών είναι η δυνατότητα επιλογής, τόσο των καθηγητών όσο και των μαθητών, που έχουν τα ιδιωτικά.
 
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του 2001 με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2000 εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα
 
Βαθμολογίες Γ΄ Λυκείου 2001 & 2000
Λύκεια Έτος Δεν λαμβάνουν απολυτήριο Βαθμός απολυτηρίου μικρότερος του 15 Βαθμός απολυτηρίου μεταξύ 15 και 19 Βαθμός απολυτηρίου μεγαλύτερος του 19
Ιδιωτικά 2000-2001
1999-2000 
0.39%
2.30%
34.64%
29.80%
53.41%
54.80%
11.56%
13.10%
Δημόσια 2000-2001
1999-2000 
2.20%
3.40%
57.74%
48.60%
35.32%
41.10%
4.74%
6.80%
 
        Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά διαπιστώνουμε μια γενική πτώση των βαθμολογιών το 2001. Η πτώση αυτή (που πιθανότατα οφείλεται στην δυσκολία των θεμάτων), είναι μεγαλύτερη στα Δημόσια Λύκεια. Συγκεκριμένα, η πτώση στους αριστούχους είναι 2.06% στα δημόσια και 1.54% στα Ιδιωτικά. Η ψαλίδα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο στην κλίμακα βαθμολογιών 15-19, όπου η πτώση στα Δημόσια είναι 5.78%, ενώ στα Ιδιωτικά είναι μόνο 1.39%. Είναι επίσης εντυπωσιακό ότι στα Ιδιωτικά Λύκεια το ποσοστό αυτών που απέτυχαν το 2001 σχεδόν εκμηδενίστηκε (ενώ το 2000 ήταν 2.3%).
        Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις παραπάνω παρατηρήσεις είναι ότι το 2001 τα Ιδιωτικά Σχολεία αύξησαν ακόμη περισσότερο το ήδη υψηλό ποσοστό εισακτέων στις σχολές υψηλής ζήτησης (βαθμολογία μεγαλύτερη του 19) αλλά και στις δημοφιλείς πανεπιστημιακές σχολές (βαθμολογίες από 15-19) σε σχέση με τα δημόσια.
 
 
Μέγεθος Σχολείων
 
        Ένας άλλος παράγοντας που δύναται να επηρεάζει την απόδοση των μαθητών Λυκείου είναι το μέγεθος των σχολείων στα οποία φοιτούν (όπως αυτό εκφράζεται από τον συνολικό αριθμό μαθητών που φοίτησαν στο σχολείο κατά τη σχολική περίοδο 2000-2001). Η σύγκριση της απόδοσης των μαθητών ως προς το κριτήριο αυτό είναι σημαντική καθώς σχολεία με λίγους μαθητές βρίσκονται, συνήθως, σε χωριά ή κωμοπόλεις, μεσαία σχολεία σε επαρχιακές πόλεις ενώ τα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για να προχωρήσουμε σε σύγκριση των σχολείων, τα ταξινομούμε σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τον συνολικό αριθμό μαθητών που φοιτούν σε αυτά. Οι κατηγορίες είναι: (1). Έως 100 μαθητές, (2). Από 101 έως 200 μαθητές, (3). Από 201 έως 300 μαθητές και (4). Περισσότεροι από 300 μαθητές.
        Στον πίνακα που ακολουθεί (και στο γράφημα του παραρτήματος) εμφανίζονται τα ποσοστά μαθητών Γ΄ Λυκείου ανάλογα με το μέγεθος των Λυκείων, για κάθε κατηγορία βαθμών απολυτηρίου.
 
Βαθμολογίες Γ΄ Λυκείου 2001
Μέγεθος Λυκείων Δεν λαμβάνουν απολυτήριο Βαθμός απολυτηρίου
μικρότερος του 15
Βαθμός απολυτηρίου
μεταξύ 15 και 19
Βαθμός απολυτηρίου
μεγαλύτερος του 19
Το πολύ 100 μαθητές
101-200 μαθητές
201-300 μαθητές
Περισσότερους από 300 μαθητές
1.71%
1.89%
2.50%
1.92%
66.78%
57.06%
56.46%
52.99%
28.66%
35.75%
36.45%
38.93%
2.86%
5.30%
4.59%
6.16%
Σύνολο 2.06% 55.97% 36.71% 5.26%
 
        Παρατηρούμε ότι, αν και η σχέση των ποσοστών μαθητών με το μέγεθος των Λυκείων δεν είναι απόλυτα μονότονη για τις δύο ακραίες κατηγορίες αποδόσεων (αριστούχοι μαθητές και μαθητές που δεν λαμβάνουν απολυτήριο), παρόλα αυτά και από τις δύο άλλες κατηγορίες διαμορφώνεται μια ένδειξη υπεροχής των μεγαλυτέρων σε μέγεθος Λυκείων. Έτσι, βλέπουμε ότι το ποσοστό των μαθητών που προάγονται με βαθμολογία μικρότερη από 15 τείνει να μειώνεται όσο αυξάνει το μέγεθος των Λυκείων, ενώ, αντίθετα, το ποσοστό των αριστούχων μαθητών (με βαθμολογίες 15 έως 19) δείχνει να αυξάνεται σημαντικά όσο μεγαλώνει το μέγεθος του σχολείου.
        Οι ανισότητες αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία γιατί, έμμεσα, υποδηλώνουν άνισες ευκαιρίες για τους μαθητές μικρών σχολείων (τα οποία συνήθως συναντώνται σε μικρά επαρχιακά χωριά), έναντι των μαθητών των μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων. Η μη ικανοποιητική επίδοση των μαθητών από την επαρχία με το νέο σύστημα έχει και ένα άλλο αρνητικό αντίκτυπο που έχει επισημανθεί και στο παρελθόν. Πολλά παιδιά από την επαρχία φεύγουν για να παρακολουθήσουν σχολείο και φροντιστήριο σε μεγάλα αστικά κέντρα, πολλές μάλιστα φορές, με την συνοδεία ενός από τους  γονείς.
 
        Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το έτος 1999-2000 ήταν τα εξής:
 
Βαθμολογίες Γ΄ Λυκείου 2000
Μέγεθος Λυκείων Δεν λαμβάνουν απολυτήριο Βαθμός απολυτηρίου
μικρότερος του 15
Βαθμός απολυτηρίου
μεταξύ 15 και 19
Βαθμός απολυτηρίου
μεγαλύτερος του 19
Το πολύ 100 μαθητές
101-200 μαθητές
201-300 μαθητές
Περισσότερους από 300 μαθητές
3.7%
4.0%
3.6%
2.6%
57.0%
52.5%
48.0%
42.7%
35.5%
37.9%
41.3%
45.7%
3.7%
5.4%
7.0%
8.9%
 
        Από την σύγκριση των δύο ετών διαπιστώνουμε, για το 2001, μείωση του ποσοστού αποτυχίας, αλλά και αριστούχων, σε όλα τα μεγέθη Λυκείων σε σχέση με το 2000. Η μεγαλύτερη μείωση αριστούχων έγινε στα μεγάλα σχολεία (περισσότερο από 2.7%). Επιπλέον μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 68.49% των μαθητών που φοίτησαν στη Γ΄ Λυκείου το 2001 σε μικρά σχολεία έλαβε το απολυτήριο με βαθμό μικρότερο του 15, ενώ το 2000 το ποσοστό αυτό ήταν 60.7%. Ομοίως, το 31.52% των μαθητών που φοίτησαν στη Γ΄ Λυκείου το 2001 σε μικρά σχολεία έλαβε το απολυτήριο με βαθμό μεγαλύτερο του 15, ενώ το 2000 το ποσοστό αυτό ήταν 39.2%.
      
 Παρόμοια σχόλια μπορούν να γίνουν και στα Λύκεια μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Συγκεκριμένα:
-Το 58.95% των μαθητών που φοίτησαν στη Γ΄ Λυκείου το 2001 σε σχολεία μεγέθους από 101 έως 200 μαθητών έλαβε το απολυτήριο με βαθμό μικρότερο του 15, ενώ το 2000 το ποσοστό αυτό ήταν 56.5%. Ομοίως, το 41.05% των μαθητών που φοίτησαν στη Γ΄ Λυκείου το 2001 σε αυτά τα σχολεία έλαβε το απολυτήριο με βαθμό μεγαλύτερο του 15, ενώ το 2000 το ποσοστό αυτό ήταν 43.3%.
-Το 58.96% των μαθητών που φοίτησαν στη Γ΄ Λυκείου το 2001 σε σχολεία μεγέθους από 201 έως 300 μαθητών έλαβε το απολυτήριο με βαθμό μικρότερο του 15, ενώ το 2000 το ποσοστό αυτό ήταν 51.6%. Ομοίως, το 41.04% των μαθητών που φοίτησαν στη Γ΄ Λυκείου το 2001 σε αυτά τα σχολεία έλαβε το απολυτήριο με βαθμό μεγαλύτερο του 15, ενώ το 2000 το ποσοστό αυτό ήταν 48.3%.
-Το 54.91% των μαθητών που φοίτησαν στη Γ΄ Λυκείου το 2001 σε σχολεία μεγέθους μεγαλύτερου των 300 μαθητών έλαβε το απολυτήριο με βαθμό μικρότερο του 15, ενώ το 2000 το ποσοστό αυτό ήταν 45.3%. Ομοίως, το 45.09% των μαθητών που φοίτησαν στη Γ΄ Λυκείου το 2001 σε αυτά τα σχολεία έλαβε το απολυτήριο με βαθμό μεγαλύτερο του 15, ενώ το 2000 το ποσοστό αυτό ήταν 54.6%.
 
        Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια συνολική "μετατόπιση" βαθμών απολυτηρίων σε βαθμούς μικρότερους του 15, σε όλα τα μεγέθη Λυκείων.
 
 
Γεωγραφική Περιοχή
 
        Τα σχολεία της έρευνας ταξινομήθηκαν σε 10 κατηγορίες ανάλογα με τη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να γίνει μελέτη της μέσης απόδοσης των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας και να εξαχθούν ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
 
Βαθμολογίες Γ΄ Λυκείου 2001
Γεωγραφική Περιοχή Λυκείων Δεν λαμβάνουν απολυτήριο Βαθμός απολυτηρίου
μικρότερος του 15
Βαθμός απολυτηρίου
μεταξύ 15 και 19
Βαθμός απολυτηρίου
μεγαλύτερος του 19
Αθήνα-Πειραιάς
Λοιπή Αττική & Στερεά
Θεσσαλονίκη
Λοιπή Μακεδονία
Πελοπόννησος
Ήπειρος
Θεσσαλία
Θράκη
Νησιά Αιγαίου & Κρήτη
Νησιά Ιονίου
2.11%
2.33%
2.39%
2.18%
2.01%
0.99%
1.22%
1.85%
2.17%
2.25%
55.05%
56.43%
56.05%
55.28%
53.62%
52.81%
53.45%
59.60%
60.43%
68.70%
37.63%
35.80%
37.09%
37.68%
38.45%
38.02%
37.96%
34.57%
33.55%
26.16%
5.22%
5.44%
4.47%
4.87%
 5.91%
 8.18%
7.36%
3.97%
3.86%
2.89%
Σύνολο 2.06% 55.97% 36.71% 5.26%
 
        Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι, σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, η πλειοψηφία των μαθητών της Γ΄ Λυκείου (ποσοστό μεγαλύτερο του 50%) λαμβάνει το απολυτήριο με βαθμό μικρότερο του 15. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό φτάνει σχεδόν στο 70% στα Λύκεια των νησιών του Ιονίου.
        Ιδιαίτερα καλές επιδόσεις εμφανίζουν οι μαθητές των Λυκείων της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Από την άλλη μεριά και εφέτος επαναλαμβάνονται οι χαμηλές αποδόσεις των μαθητών των νησιωτικών περιοχών (ιδιαίτερα των νησιών του Ιονίου) και της Θράκης. Οι υπόλοιπες περιοχές δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Στους αριστούχους, προηγούνται σαφώς η Ήπειρος και η Θεσσαλία.
 
        Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το έτος 1999-2000 ήταν τα εξής:
 
Βαθμολογίες Γ΄ Λυκείου 2000
Γεωγραφική Περιοχή Λυκείων Δεν λαμβάνουν απολυτήριο Βαθμός απολυτηρίου
μικρότερος του 15
Βαθμός απολυτηρίου
μεταξύ 15 και 19
Βαθμός απολυτηρίου
μεγαλύτερος του 19
Αθήνα-Πειραιάς
Λοιπή Αττική & Στερεά
Θεσσαλονίκη
Λοιπή Μακεδονία
Πελοπόννησος
Ήπειρος
Θεσσαλία
Θράκη
Νησιά Αιγαίου & Κρήτη
Νησιά Ιονίου
5.72%
2.20%
3.88%
2.22%
1.57%
1.49%
1.35%
1.61%
2.31%
3.78%
45.63%
44.52%
49.29%
47.27%
45.80%
44.22%
43.69%
47.70%
58.51%
57.13%
41.49%
44.40%
41.67%
43.13%
44.10%
44.12%
44.91%
42.30%
35.89%
35.44%
7.15%
8.88%
5.16%
7.37%
 8.53%
 10.17%
10.04%
 8.39%
3.29%
3.65%
 
        Από την σύγκριση των δύο ετών παρατηρούμε βελτίωση στην περιοχή των Νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης (όπου παρατηρείται μία αύξηση του αριθμού των αριστούχων μαθητών και μία ταυτόχρονη μείωση του ποσοστού των μαθητών που δεν προάγονται). Υστέρηση εμφανίζεται στις περιοχές της Θράκης, της Πελοποννήσου και της Λοιπής Αττικής και Στερεάς Ελλάδας όπου έχει αυξηθεί το ποσοστό των μαθητών που αποτυγχάνουν και η γενική εικόνα τους το 2001 εμφανίζεται χειρότερη από το 2000. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές διαπιστώνεται ότι, παρότι έχει μειωθεί το ποσοστό των μαθητών της Γ' Λυκείου που δεν λαμβάνουν απολυτήριο, οι αποδόσεις τους εμφανίζονται να είναι μέτριες και να κυμαίνονται σε βαθμούς μικρότερους του 15.
 
        Για να δούμε καλύτερα τις συγκρίσεις για τα δύο έτη, ομαδοποιούμε τις βαθμολογίες  με βάση τον βαθμό απολυτηρίου 15.
 
Βαθμολογίες Γ΄ Λυκείου 2000 & 2001
Γεωγραφική Περιοχή Σχολικό Έτος Δεν λαμβάνουν απολυτήριο Βαθμός απολυτηρίου
μικρότερος του 15
Βαθμός απολυτηρίου
μεγαλύτερος του 15
Αθήνα-Πειραιάς 2000-2001
1999-2000
2.11%
5.72%
55.05%
45.63%
42.85%
48.64%
Λοιπή Αττική & Στερεά 2000-2001
1999-2000
2.33%
2.20%
56.43%
44.52%
41.24%
53.28%
Θεσσαλονίκη 2000-2001
1999-2000
2.39%
3.88%
56.05%
49.29%
41.56%
46.83%
Λοιπή Μακεδονία 2000-2001
1999-2000
2.18%
2.22%
55.28%
47.27%
42.55%
50.50%
Πελοπόννησος 2000-2001
1999-2000
2.01%
1.57%
53.62%
45.08%
44.36%
52.63%
Ήπειρος 2000-2001
1999-2000
0.99%
1.49%
52.81%
44.22%
46.20%
54.29%
Θεσσαλία 2000-2001
1999-2000
1.22%
1.35%
53.45%
43.69%
45.32%
54.95%
Θράκη 2000-2001
1999-2000
1.85%
1.61%
59.60%
47.70%
38.54%
50.69%
Νησιά Αιγαίου & Κρήτη 2000-2001
1999-2000
2.17%
2.31%
60.43%
58.51%
37.41%
39.18%
Νησιά Ιονίου 2000-2001
1999-2000
2.25%
3.78%
68.70%
57.13%
29.05%
39.09%
 
        Όσον αφορά το ποσοστό των μαθητών που λαμβάνουν το απολυτήριο με βαθμό μεγαλύτερο του 15, παρατηρούμε ότι, το 2001 σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές σημειώνεται μια σημαντική μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του έτους 2000 (η μεγαλύτερη μείωση εμφανίζεται στα Λύκεια της Θράκης, της λοιπής Αττικής και Στερεάς και των νησιών του Ιονίου-μείωση που ξεπερνά τις 10 ποσοστιαίες μονάδες). Στα νησιά του Ιονίου η εικόνα είναι ιδιαίτερα δυσμενής γιατί το ποσοστό αυτό ήταν ήδη πολύ χαμηλό το 2000.
        Επιπλέον, από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν και τα εξής:
        -Το έτος 2001, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των μαθητών που λαμβάνουν το απολυτήριο με βαθμό μικρότερο του 15 είναι μεγαλύτερο του ποσοστού των μαθητών που λαμβάνουν το απολυτήριο με βαθμό μεγαλύτερο του 15. Αντίθετα, το έτος 2000, η σχέση αυτή ήταν αντίστροφη στην πλειοψηφία των γεωγραφικών περιοχών (εξαίρεση αποτελούσαν τα Λύκεια των νησιών Αιγαίου και Κρήτης, των νησιών του Ιονίου και της Θεσσαλονίκης).
        -Κατά το έτος 2001 και στην πλειοψηφία των γεωγραφικών περιοχών, η διαφορά των ποσοστών των μαθητών που λαμβάνουν το απολυτήριο με βαθμό μικρότερο του 15 και  των μαθητών που λαμβάνουν το απολυτήριο με βαθμό μεγαλύτερο του 15 είναι πιο μεγάλη από την αντίστοιχη παρατηρηθείσα διαφορά κατά το έτος 2000 (εξαίρεση αποτελούν η Ήπειρος και η Θεσσαλία).
        -Στην πλειοψηφία των γεωγραφικών περιοχών και κατά τα δύο σχολικά έτη, τα ποσοστά των μαθητών που λαμβάνουν το απολυτήριο με βαθμό μικρότερο του 15 μεταβάλλονται περισσότερο από τα ποσοστά των μαθητών που λαμβάνουν το απολυτήριο με βαθμό μεγαλύτερο του 15 (εξαίρεση αποτελούν η Πελοπόννησος, η Θράκη και η Λοιπή Αττική και Στερεά).
 
 

Ινστιτούτο Στατιστικής
Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης
και Έρευνας

- Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ. -