Απόδοση των Μαθητών Λυκείου

το Σχολικό Έτος 2000-2001

 

Μέρος Β: Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας

 

Αθήνα, Απρίλιος 2002

 

 

Υπεύθυνος Έρευνας: Καθηγητής Ι. Πανάρετος

ISBN: 960-8287-10-3

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

 

        Γενική εικόνα των σχολείων

        Γενικά σχόλια για την αποτυχία στις τρεις τάξεις του Λυκείου

        Μελέτη της αποτυχίας λόγω απουσιών των μαθητών της Α' Λυκείου

 

Ινστιτούτο Στατιστικής
Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης
και Έρευνας

- Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ. -