Εκτίμηση των "Βάσεων" Εισαγωγής των Τμημάτων ΑΕΙ,

ΤΕΙ και των Στρατιωτικών Σχολών του έτους 2001

 

Αθήνα, Ιούλιος 2001

 

 

Υπεύθυνος Έρευνας: Καθηγητής Ι. Πανάρετος

 

    Εισαγωγή

    Προβλέψεις βάσεων ΑΕΙ, ΤΕΙ & Στρατιωτικών Σχολών 2001

 

       

Ινστιτούτο Στατιστικής
Τεκμηρίωσης, Ανάλυσης
και Έρευνας

- Ι.Σ.Τ.Α.ΕΡ. -