Συνιστώμενα Περιοδικά 

 

Αρχική Σελίδα

 Βιογραφικό Σημείωμα

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Προπτυχιακά Μαθήματα Μεταπτυχιακά Μαθήματα    Erasmus

 

ΕΡΕΥΝΑ

Άρθρα
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Διάφορα  

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Common Market Law Review 41: 1181–1191, 2004.

SURVEY OF LITERATURE

A. List of subjects

I. Integration

1. General aspects

II. European Communities

1. General

2. Accession

3. Agriculture

4. Commercial policy

5. Common foreign and security policy

6. Company law

7. Competition law and industrial policy

8. Consumer policy

9. Cooperation on criminal matters

10. Court of Justice; judicial protection

11. Economic and monetary policy

12. Energy policy

13. Environmental policy

14. External relations; association and development

15. Finance

16. Free movement of goods and customs union

17. Free movement of persons; migration and asylum

18. Free movement of capital and freedom to provide services

19. Fundamental rights

20. Harmonization

21. Industrial policy and technology

22. Institutions

23. Intellectual property

24. Internal market

25. Jurisdiction and recognition of judgments

26. Private law

27. Regional policy

28. Relationship between national and Community law

29. Social policy

30. State aid

31. Taxation

32. Transport and infrastructure

1. Compiled by members of the staff of the Europa Institute of the University of Leiden

1182 Survey of literature CML Rev. 2004

III.Council of Europe

1. General

2. Human rights

 

B. List of abbreviations

AJCL American Journal of Comparative Law

AJIL American Journal of International Law

CDE Cahiers de Droit Européen

CJL Cambridge Law Journal

CML Rev. Common Market Law Review

ECLR European Competition Law Review

EFA Rev. European Foreign Affairs Review

EJIL European Journal of International Law

EL Rev. European Law Review

EPL European Public Law

EuR Europarecht

Harv.Int’l L.J. Harvard International Law Journal

HRLJ Human Rights Law Journal

ICLQ International and Comparative Law Quarterly

IO International Organization

JCMS Journal of Common Market Studies

LIEI Legal Issues of Economic Integration

RCADI Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de la

Haye

RDP Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à

l’Étranger

RMC Revue du Marché Commun et de l’Union Européenne

RTDE Revue Trimestrielle de Droit Européen

W. Comp. World Competition

YEL Yearbook of European Law

 

EUROPEAN UNION

1. General

T. E. Aalberts, “The Future of Sovereignty in Multilevel Governance Europe”, 42 JCMS,

23–46.

G. De Búrca, “The Constitutional Challenge of New Governance”, 2003 CLP, 403–437.

J. Kokott and A. Rüth, “The European Convention and its Draft Treaty establishing a

Constitution for Europe: Appropriate answers to the Laeken questions?”, 40 CML Rev.,

1315–1345.

C. Lord and P. Magnette, “Creative Disagreement about Legitimacy in the EU”, 42 JCMS,

183–202.

 

2. Commercial policy

L. Benoit, “Le lancement des premières opérations militaires de l’Union européenne –

Quelques remarques sur l’affermissement de la PESD”, 477 RMC, 235–240.

A. Treacher, “From Civilian Power to Military Actor: The EU’s Resistable Transformation”,

9 EFA Rev., 49–66.

M. Trybus, “The Limits of European Community Competence for Defence”, 9 EFA Rev.,

189–218.

 

3. Competition law and industrial policy

E. M. Ameye, “The Interplay between Human Rights and Competition Law in the EU”, 25

ECLR, 332–341.

C. Damro, “Multilateral Competition Policy and Transatlantic Compromise”, 9 EFA Rev.,

269–288.

D. Gerard, “Merger control policy: How to give meaningful consideration to efficiency

claims?”, 40 CML Rev., 1367–1412.

K. Pijetlovic, “Reform of EC Antitrust Enforcement: Criticism of the New System is Highly

Exagerated”, 25 ECLR, 356–369.

 

4. Cooperation on criminal matters

S. Douglas-Scott, “The rule of law in the EU – putting the security into the ‘Area of Freedom

and Security and Justice’”, 29 EL Rev., 219–242.

 

5. Court of Justice; judicial protection

K. Lenaerts and T. Corhaut, “Judicial Review as a Contribution to the Development of

European Constitutionalism”, 22 YEL, 1–44.

 

6. Economic and monetary policy

House of Lords, Select Committee on the European Union, Session 2002–03, 42nd Report,

“Is the European Central Bank Working?”.

P. Lamy, “JCMS Lecture: Europe and the Future of Economic Governance”, 42 JCMS, 5–

22.

 

7. Fundamental rights

C. Euzéby, “Rethinking social security in the European Union: Extending fundamental

universal rights”, 57 ISS Rev., 85–104.

 

8. Internal market

J. Hanlon, “Pensions integration in the European Union”, 28 EL Rev., 74–93.

 

9. Social policy

S. Velluti, “Towards the constitutionalization of new forms of governance: ‘A revised

institutional framework for the European employment strategy’”, 22 YEL, 353–406.

 

10. State Aid

F. Groeteke and K. Heine, “Institutional Rigidities and European State Aid Control”, 25

ECLR, 322–331.

 


Τελευταία Ενημέρωση: 16/01/2012