ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κάθε ομάδα φοιτητών θα εκπονήσει εργασία σε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα.
Οι ομάδες θα αποτελούνται από μέχρι 3 άτόμα. Η βαθμολόγηση των εργασιών θα γίνει με βάση το τελικό παραδοτέο και μία σύντομη παρουσίαση στο τέλος του μαθήματος.

Επισκόπηση συγκεκριμένων ερευνητικών περιοχών
Κάθε εργασία αυτής της κατηγορίας θα περιγράψει τις πρόσφατες εξελίξεις σε μία ερευνητική περιοχή ή ενδιαφέρον θέμα της επιλογής σας. Για την εκπόνηση της εργασίας θα βασιστείτε σε ένα αριθμό από άρθρα ή/και αποσπάσματα από περιοδικά τα οποία θα σας δοθούν. Να σημειωθεί ότι ενθαρρύνεται η εύρεση και επισκόπηση κι άλλων πηγών εκτός των βασικών.  Στα θέματα που σας έχουν δοθεί, εάν υπάρχουν περισσότερα άρθρα από τα άτομα της ομάδας, κάθε φοιτητής θα διαλέγει και θα παρουσιάζει από ένα άρθρο.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Επιχειρηματικότητα σε μία σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή αγορά
Κάθε εργασία αυτής της κατηγορίας θα περιγράφει τα προϊόντα (υπηρεσίες) των βασικών παικτών-εταιριών της κάθε αγοράς, τη στρατηγική τους, τους νεωτερισμούς και τις διαφοροποιήσεις τους σχετικά με τον ανταγωνισμό, το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, την εξάρτησή τους από παράγοντες της αγοράς, τους επιχειρηματικούς κινδύνους και την συμπληρωματικότητα των υπηρεσιών τους με άλλες παρεχόμενες. Επίσης θα πρέπει να παρουσιάσετε τεκμηριωμένα τις εκτιμήσεις σας για τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς (π.χ. μερίδια εταιριών). Οι περιοχές επιχειρηματικότητας από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε, καθώς και οι σημαντικότερες εταιρίες κάθε αγοράς βρίσκονται εδώ.
Χρήσιμες πληροφορίες για κάθε εταιρία μπορείτε να αντλήσετε από τα δελτία (SEC filings) που δημοσιεύουν τακτικά οι ίδιες (ιδιαίτερα τα ετήσια). Αυτά μπορείτε να τα βρείτε είτε στις ιστοσελίδες των εταιριών, είτε σε δικτυακές τοποθεσίες με επιχειρηματικά νέα (π.χ. www.sec.gov, finance.yahoo.com, finance.google.com, www.secinfo.com).

2009 Designed by Alexandros Kostopoulos. All rights reserved.
__________________________________________________________________________________

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ
Αρχική           Υλικό             Εργασίες         Ασκήσεις     Επικοινωνία