> Έρευνα

 

Συνέδρια

 

Α. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές

"The Need for a Theoretical Framework and Professional Expertise for Successful Hotel Operations," Proceedings of the Αtlantic Marketing Association, 1993, Donald Thompson (eds.), Vol. 9, pp. 311-315 (με R. Rauch).

"Airline Hotel Reservation System Improvement: The Contribution of Value Chain Analysis," Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technologies in Tourism, W. Schertler, Β. Schmid, Α.Μ. Tjoa and Η. Werthner (eds.), Innsbruck, Austria, 1995, pp. 85-94 (με G. Haramis).

"Α Conceptual Ideal of the Greening of the Business Environment by Dow Chemical," Proceedings of the Atlantic Marketing Association, 1995, Vol. 11, pp. 55-61 (με R. Rauch).

"Survival Strategies in a Declining Industry: Αn Econometric Approach," Proceedings of the International Symposium in Applied Economics, L. Thalassinos (ed.), University of Piraeus, 1996, Vol. 1, pp. 163-191 (με Α. Ioannidis, S. Papadimitriou).

"Strategies for Increasing Advertising Effectiveness When Dealing with High Involvement Consumers and Low Content Messages," Advances in Marketing, 1997, Southwestern Marketing Association, J.A. Young, D.L. Varble and F.W. Gilbert (eds.), pp. 73-77 (με S. Rao, R. Rauch).

"Electronic Marketing: Information Requirements and Implications for Retail Management in the New Millennium," Proceedings of the International Conference "Preparing the Manager of the 21st Century," University of Macedonia, Thessaloniki (December 1999), 2000, Vol. 1, pp. 55-66 (με Α. Vrechopoulos,  G. Doukidis).

"The Service Quality of Greek Hotels – A Marketing Research," Proceedings of the International Conference "Preparing the Manager of the 21st Century," University of Macedonia, Thessaloniki (December 1999), 2000, Vol. 1, pp. 77-84 (με S. Karavoulis, P. Malliaris).

"Tourism Destination Analysis and Planning: An IT Application," Proceedings ENTER 2003, 10th International Conference "Information and Communication Technologies", Helsinki, Finland, January 2003, Andrew J. Frew, Martin Hitz and Peter O’Connor (eds.), pp. 458-466 (με C. Vassiliadis, Α. Vrechopoulos).

"An Integrated Telemarketing System for Hotel Reservations," Proceedings of the 6th Hellenic European Conference on Computer Mathematics and its Applications - HERCMA, Athens University of Economics and Business, 25-27 September 2003, E.A. Lipitakis (ed.), Vol. 2, pp. 816-823 (με G. Haramis, D. Soubeniotis, T. Fotiadis).

"Destination Management and Strategic Market Planning: A Strategic Planning Technique of the Total Tourism Product with the Assistance of Section Elevation Diagrams," The Sustainable World: Sustainable Tourism, F.D. Pineda and C.A. Brebbia (eds.), 2004, pp. 67-81, WIT Press, 1st International Conference on Sustainable Tourism (με C. Vassiliadis, T. Fotiadis).

"Segmenting and Targeting European Package Travelers," The Sustainable World: Sustainable Tourism, F.D. Pineda and C.A. Brebbia (eds.), 2004, pp. 319-332, WIT Press, 1st International Conference on Sustainable Tourism (με C. Vassiliadis, T. Fotiadis).

"Consumer-Perceived Components of Corporate Social Responsibility Across Different Levels of Consumers’ Attitude to CSR," The Interdisciplinary CSR Research Conference, International Center for Corporate Social Responsibility, Nottingham, U.K., 22-23 October 2004 [http://www.nottingham.ac.uk/ business/ICCSR/conference/EthicalConsumptionWorkshopConfirm.htm] (με Α. Vassilikopoulou)

"Retail Location Forecasting Models: The Impact of Influential Observations," Northeast Decision Sciences Institute –NEDSI Annual Conference, Philadelphia,  USA, 30 March– 1 Αpril 2005 (με S. Rao, M. Preis).

"Internal Market Orientation-Expanding and Validating the Construct of Lings and Greenley in a Retail Context in Greece," Proceedings of the 34th EMAC Conference, Milano, Italy, May 2005 (με P. Theodoridis, G. Panigyrakis, A. Vassilikopoulou).

"Consumer Awareness of 2004 Olympic Games Sponsors: A Cluster Analysis," Proceedings of the 1st World Congress in Sport Management, University of Peloponnese, Department of Sport Management, Sparta of Laconia, 3-5 June 2005 (με A. Vassilikopoulou, T. Grammatikopoulos).

"Correlating Consumers’ Perceived Components of Ethical Marketing Performance to Consumers’ Attitudes toward Ethical Buying", Proceedings of the 5th American Marketing Association – Academy of Marketing Joint Biennial Conference, Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 5-8 July 2005 (με Α. Vassilikopoulou).

"Who Gets into Debt?" Proceedings of the 5th American Marketing Association – Academy of Marketing Joint Biennial Conference, Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland, 5-8 July 2005 (με A. Vassilikopoulou, E. Manganari).

"Crisis Management in the Hotel Industry: Are Luxury Hotels Well-Prepared for Coping With Crises?" 24th EuroCHRIE Congress, 2006 (forthcoming) (με P. Lytras, A. Vassilikopoulou, S. Papadopoulos, Y.Tsiamis).

"Identifying Technology Acceptance Factors in the Greek High Technology Market," AM2006 Academy of Marketing Conference, Middlessex, U.K. (με Y. Tsiamis).

"Investigating the Effects of Technological and Market Uncertainty on the Relationship between Product Innovativeness and Successful Commercialization," AM2006 Academy of Marketing Conference, Middlessex, U.K. (forthcoming) (με Y. Tsiamis).

"Consumer Willingness to Pay More for Ethical Products: Some Empirical Evidence," 35th EMAC Conference, Athens, 23-26th May 2006 (με A. Vassilikopoulou, E. Rigopoulou).

"Moral Development of Companies: An Optimistic View from Greece," 6th Global Conference on Business and Economics, Gutman Conference Center, Cambridge, USA., 15-16 October 2006  (με Ε. Rigopoulou, A. Vassilikopoulou).

"Web-Atmospherics Effects on Online Consumer Behavior:: A Review of the Literature," IADIS (International Association for Development of the Information Society), International Conference e-Commerce 2006, Barcelona, Spain, 9-11 December (με E. Manganari, A. Vrechopoulos).

"Atmospheric Qualities in Mobile Commerce: An Initial Approach," 36th EMAC Conference, Reykjavik, Iceland, May 2007 (με A.Vrechopoulos, E. Manganari).

"Have you been Threatened by a Crisis? Don’t Worry, (probably) Nothing will Change," 36th EMAC Conference, Reykjavik, Iceland, May 2007 (με I. Rigopoulou, A. Vassilikopoulou).

"Brand Equity Elements and Crisis Management," Academy of Marketing Conference 2007 – Marketing Theory into Practice, 3-6 July, Surrey, U.K (με E. Rigopoulou, J. Kehagias and A. Vassilikopoulou).

"On-Line Store Atmospherics in Retailing: A Classification of Low Task- Relevant Cues," Academy of Marketing Conference 2007 – Marketing Theory into Practice, 3-6 July, Surrey, U.K (με A.Vrechopoulos, E. Manganari).

"Store Atmospherics in Retailing: A Holistic Approach," Academy of Marketing Conference 2007 – Marketing Theory into Practice, 3-6 July, Surrey, U.K (με A.Vrechopoulos, E. Manganari).

"Broadband Connectivity Adoption by Greek Households: Some Preliminary Results," Academy of Marketing Conference 2007-Marketing Theory into Practice, 3-6 July, Surrey, U.K. (με I.Tsiamis).

"Online Store Layout: Preliminary Experimental Findings From the Travel Industry," 37th EMAC Conference, Track: New Technologies and E-Marketing, Brighton, U.K., 27—30 May 2008, Abstracts p. 91 (με E. Manganari).

"Online Store Atmospherics in the Travel Industry," 37th EMAC Conference, Track: Tourism Marketing, Brighton, U.K., 27—30 May 2008, Abstracts p. 99 (με E. Manganari).

"The Effects of After-sales Services on the Referral and Repurchase Intentions," 37th EMAC Conference, Track: Relationship Marketing, Brighton, U.K., 27—30 May 2008 (με I. Rigopoulou, I. Chaniotakis, C. Lymperolpoulos).

Poster: "Breaking Consumers’ Backfield! The One-way Tour to Experiential Economy" 37th EMAC Conference, Brighton, U.K., 27—30 May 2008, Abstracts p. 231 (με E. Manganari).

"Staging Experiences as a Response to Consumers’ Desires," Academy of Marketing Conference 2008 – Reflecting Marketing in a Material World, 7-8 July, Aberdeen, Scotland (με E. Manganari, E. Rigopoulou).

"On the Definition of Crises and Their Typologies," 39th EMAC Conference, Copenhagen, Denmark, June 2010 (with I. Rigopoulou, J. Kehagias, E. Manganari).

"Proposing a Crisis Portfolio for Telecommunications Companies," Academy of Marketing 2010 Conference, 6-8 July, Coventry, U.K. (with A. Lepetsos and A. Theofilou).

Β. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Πανελλήνιων Συνεδρίων με Κριτές

"Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Νέα Τάση στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων και η Στάση των Καταναλωτών Απέναντι σε Αυτήν", Πρακτικά 1oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα ΔΕΤ-ΟΠΑ, Αθήνα 17-3-2004, σελ. 9-17 (με Αικ. Βασιλικοπούλου).

"Τάσεις στο Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας: Μια Βιβλιογραφική Προσέγγιση", Πρακτικά 1oυ Φοιτητικού Συνεδρίου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα ΔΕΤ-ΟΠΑ, Αθήνα 17-3-2004, σελ. 163-172 ( με Ι. Τσιάμη). 

"Αναθεωρώντας τα Οφέλη των Ολυμπιακών Χορηγιών: Πειρατικό Μάρκετινγκ ή Θετικές Εξωτερικότητες για τους Κύριους Ανταγωνιστές των Χορηγών;" Πρακτικά 50υ Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Διοίκησης (ΕλλΕΔΑ), Εκδόσεις Προπομπός, Πάτρα, Δεκέμβριος 2004, σελ. 83-89 (με Αικ. Βασιλικοπούλου, Θ. Γραμματικόπουλο).

"Ανάπτυξη του Προφίλ των Επιχειρήσεων – Χορηγών Αθλητικών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα", Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Διοίκησης ΕλλΕΔΑ), Ηράκλειο Κρήτης, Νοέμβριος 2005 (με Αικ. Βασιλικοπούλου, Ειρ. Ρηγοπούλου, Θ. Γραμματικόπουλο).

"Επιχειρηματικές Κρίσεις Λόγω Επιβλαβών Προϊόντων: Καταναλωτικές Αντιδράσεις και Αποτελεσματικές Διοικητικές Πρακτικές", 1ο Επιστημονικό Συνέδριο- Η Επιστήμη της Διοίκησης στον 21ο Αιώνα: Τάσεις, Εξελίξεις και Προοπτικές, ΤΕΙ Αθηνών, 25&26 Μαΐου 2006, σελ. 31-32 (με Α. Εμμανουηλίδου, Α. Βασιλικοπούλου, Π. Λύτρα).

"Ο Αντίκτυπος της Στρατηγικής Τιμολόγησης στην Επιτυχή Εμπορική Είσοδο των Τεχνολογικών Καινοτομιών στην Αγορά: Η Επίδραση των Τύπων Αβεβαιότητας, 1ο Επιστημονικό Συνέδριο- Η Επιστήμη της Διοίκησης στον 21ο Αιώνα: Τάσεις, Εξελίξεις και Προοπτικές, ΤΕΙ Αθηνών, 25&26 Μαΐου 2006, σελ. 31-32 (με Ι. Τσιάμη).

"Διερεύνηση Ανάπτυξης των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμών στη Νησιωτική Ελλάδα μέσω της Σχετικής Εκπαίδευσης,," ΕΠΕΑΕΚ Αρχιμήδης, 1ο Συνέδριο ‘Καινοτόμος Ανάπτυξη και Τεχνολογία: Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση’, Αθήνα, 24-26 Νοεμβρίου 2005, σελ. 127-130 (με Π. Λύτρα, Θ. Παπαηλία, Π. Μοίρα, ΣΤ. Καραγιάννη, Κ. Κραβαρίτης, Β. Κατσώνη, Γ. Ηγουμενάκης, Σ. Δροσόπουλος).

"Εικονικές Κοινότητες: Η Συμβολή Εξατομικευμένων Προϊοντικών Λύσεων στο Περιβάλλον των Ηλεκτρονικών Αγορών", 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, Πειραιάς, 26-28 Μαϊου 2007. (με Ι. Τσιάμης, Ε. Μαγγανάρη).

"Ανταγωνιστική Πυξίδα Τοποθέτησης: Ταξινομώντας τους Οικιακούς Χρήστες Ευρυζωνικών Συνδέσεων ως Καταναλωτές Υψηλής Τεχνολογίας Ανάλογα με το Πεδίο Αντιλαμβανόμενης Αξίας", 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, Πειραιάς, 26-28 Μαϊου 2007. (με Ι. Τσιάμης, Ε. Ρηγοπούλου).

"Η Ατμόσφαιρα του Καταστήματος στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Διαφορές στις Αντιλήψεις των δύο Φύλων," 4ο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 17 Μαϊου 2007 (με Ε. Μαγγανάρη).

"Η Αντιληπτή Σημαντικότητα των Χαρακτηριστικών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος των Αεροπορικών Εταιριών", Πρακτικά Συνεδρίου: Management & Marketing στις Τουριστικές Επιχειρήσεις: Σύγχρονες & Καινοτόμες Προσεγγίσεις, Τ.Ε.Ι. Κρήτης, 29-30 Μαΐου 2008, Ηράκλειο (με Δ. Χατζηγιάννη, Ε. Μαγγανάρη, Π. Λύτρας).

Γ. Ομιλίες, Συμμετοχές και Παρουσιάσεις σε Συνέδρια, Ημερίδες, Συμπόσια

Πανελλήνιο Συνέδριο Μάρκετινγκ του ΕΙΜl/ΕΕΔΕ, Αθήνα, Νοέμβριος 1995. Θέμα Παρουσίασης: "Εφαρμογές Τεχνικών Προώθησης Πωλήσεων  στο Λιανεμπόριο" (με Π. Μάλλιαρη).

Δ' Συνέδριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Θεσσαλονίκη, ΕΕΔΕ Μακεδονίας,  Νοέμβριος 1996. Θέμα Παρουσίασης: "Οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις για την Ανάπτυξη των Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων Διεθνώς".

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στελεχών Πωλήσεων, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1998. Πρόεδρος Β' Ενότητας με Τίτλο "Το Γνωστικό Υπόβαθρο του Στελέχους Πωλήσεων".

Ημερίδα Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (ΕΙΜ): "Ελληνικό Sales Promotion – Ποιος Κυβερνά Αυτό το Χώρο". Συντονιστής/ Προεδρεύων 2ης Ενότητας και Μέλος του Panel. EEΔE, Aθήνα, Νοέμβριος 1999.

International Conference "Preparing the Manager of the 21st Century," University of Macedonia, Thessaloniki, Δεκέμβριος 1999. Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής (Scientific Committee). 

3rd World Congress of Nonlinear Analysts, Catania, Italy, July 2000. Θέματα Παρουσίασης Εργασιών: (1) "An Integrated Telemarketing System for Hotel Reservations" και (2) "Information Systems: Risk and Change Management" (με Κ. Agorastos, G. Haramis, Α. Vrechopoulos).

3ο Συνέδριο Τραπεζικού Μάρκετινγκ, Αθήνα 30/11 και 1/12 2000, Συντονιστής Ενότητας "e-Products: Τραπεζικά Προϊόντα και Ηλεκτρονική Τραπεζική".

Διεθνές Συνέδριο "Βαλκάνια: Επιχειρηματικές και Εκπαιδευτικές Προκλήσεις και Προοπτικές", 28-29 Ιουνίου 2001, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

7η Εβδομάδα Μάρκετινγκ "Customer Focus Orientation",  Αθήνα 12-14 Δεκεμβρίου 2001, ΕΙΜ/ΕΕΔΕ:  Συντονιστής Ενότητας Α’ (Business-to-Customer).

Εσπερίδα ΕΙΜ/ΕΕΔΕ: "Το Μάρκετινγκ που ξέραμε πέθανε... Ζήτω το Μάρκετινγκ", Αθήνα 27 Μαρτίου 2003. Ομιλητής και μέλος του πάνελ.

Συμπόσιο της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Αθήνα 17-18 Απριλίου 2003, Συντονιστής Ενότητας "Στρατηγικές Μάρκετινγκ για τις Διεθνείς (Β2Β) Αγορές".

Ημερίδα "Οργάνωση και Ανάπτυξη Αγροτικού Τομέα Δυτικής Ελλάδας," Αγρίνιο 9 Μαΐου 2003, Θέμα Παρουσίασης Εργασίας "Κλάδος Τροφίμων - Έρευνα Αγοράς και Νεωτερισμός σε ένα Παγκοσμιοποιημένο Περιβάλλον" (με Γ. Πανηγυράκη).

Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότητας, "Το Επιχειρείν Θαρσείν Χρη" [διοργανωτές: ΣΕΒ, ΕΕΔΕ, Λέσχη Επιχειρηματικότητας & ALBA], Συντονιστής Ενότητας ΙΙ (Υποστήριξη για Επιχειρηματική Ανάπτυξη) και Εισήγηση με Θέμα "Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ισχυρότερη θεσμική υποστήριξη για την ελληνική επιχείρηση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα;", Αθήνα, 9 και 10 Νοεμβρίου 2004.

2nd International Conference on Defense, Security and Economic Development, "Athens 2004 Olympic Games: Security Planning in Mega-Events," Larissa, 18-20 June 2004 (με Ζ. Madytinos).

9th International Conference on Marketing and Development (ICMD), , "Marketing Strategy" Track Chair, Aristotle University of Thessaloniki, 8-11 June 2005, Thessaloniki.

35th EMAC Conference "Sustainable Marketing Leadership," Consumer Behaviour Track Co-Chair, Athens, May 2006.

1st Biannual International Conference Strategic Developments in Services Marketing, Session Chair (a) "Quality, Customer Satisfaction  and Loyalty" and (b) "Consumer Behaviour", University of the Aegean and University of Glasgow, 27-29 September 2007,  Chios Island, Greece.
© Copyright 2009 George J. Siomkos